Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

 

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.; 1997, 20.nr.; 2001, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  4.pantā:

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus "likuma "Par tiesu varu" 55.pantu" ar vārdiem "Tiesu iekārtas likuma 18.pantu";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "likuma "Par tiesu varu" 55.pantā" ar vārdiem "Tiesu iekārtas likuma 18.pantā".

 

2. Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus "likumā "Par tiesu varu"" ar vārdiem "Tiesu iekārtas likumā".

 

3. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus "likumu "Par tiesu varu"" ar vārdiem "Tiesu iekārtas likumu".

 

4. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Satversmes tiesas tiesneša mēneša amatalga ir par 15 procentiem lielāka nekā Augstākās tiesas Senāta tiesneša mēneša amatalga ar darba atestācijas piemaksu par 25 un vairāk tiesneša amatā nostrādātiem gadiem."

 

5. Aizstāt 40.panta trešajā daļā vārdus "likumā "Par tiesu varu"" ar vārdiem "Tiesu iekārtas likumā".

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Aprēķinot Satversmes tiesas tiesneša amatalgu, nepiemēro Tiesu iekārtas likuma pārejas noteikumu 12.punktu.

6. Līdz 2016.gada 1.janvārim Satversmes tiesas tiesneša mēneša amatalga ir par 15 procentiem lielāka nekā Augstākās tiesas palātas tiesneša mēneša amat­alga ar darba atestācijas piemaksu par 20 tiesneša amatā nostrādātiem gadiem."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


 

Likumprojekta „Grozījumi Satversmes tiesas likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu „Tiesu iekārtas likums”, kas aizstātu pašreiz spēkā esošo likumu „Par tiesu varu”. Likumprojekts atbalstīts Ministru kabineta komitejas sēdē. Saskaņā ar 2006.gada 13.marta Ministru kabineta komitejas sēdes protokola Nr.11 2.§ 2.4.punktu Tieslietu ministrijai uzdots precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, atzīmējot, ka likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms vienlaikus ar anotācijas IV sadaļā minētajiem likumprojektiem.

Pašreiz spēkā esošā Satversmes tiesas likuma redakcija paredz, ka Satversmes tiesas tiesneša mēneša amatalga ir nosakāma, vadoties no Augstākās tiesas tiesneša mēneša amatalgas ar piemaksu par 1.kvalifikācijas klasi. Tā kā likumprojekts „Tiesu iekārtas likums”, lai nodrošinātu objektīvu un pārredzamu tiesneša karjeras attīstību, paredz tiesnešu karjeras attīstības sistēmas reformu, līdz šim praksē formāli piešķirtās kvalifikācijas klases aizstājot ar izdienas stāžu un regulāru atestāciju, tad nepieciešami arī attiecīgi grozījumi Satversmes tiesas likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts izslēdz atsauci uz tiesneša kvalifikācijas klasi, aizstājot to ar norādi uz darba atestācijas piemaksu. Likumprojekts precizē pantus, kuros ietvertas atsauces uz likumu „Par tiesu varu”.

3. Cita informācija

 Likumprojekts skatāms  vienlaicīgi ar likumprojektu „Tiesu iekārtas likums”. Likumprojektiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija                                            

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2006

2007

2008

2009

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

244,7

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

244,7

40,6

40,6

40,6

40,6

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

-40,6

-40,6

-40,6

-40,6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā

pamatojuma aprēķins

 

 

Tiesnešu algas aprēķins 2006. gadam:

Algas 7 tiesnešiem

Ls 187 824

Piemaksas priekšsēdētājam

Ls 6 708

Piemaksas priekšsēdētāja vietniekam

Ls 2 678

Kopā:

Ls 197 210

Sociālais nodoklis 24,09%

Ls 47 508

Pavisam kopā:

Ls 244 718

 

Satversmes tiesas tiesneša amatalga 2007. gadā:

 

246,- Ls reiz koeficents 4,5 = 1107,- Ls

+ 40% no 1107,- Ls = 1107 + 442,8 = 1549,8 Ls

+ 35% no 1549,8 Ls = 542,43 +1549,8 = 2092,23 Ls

+ 15% no 2092,23 = 313,83 + 2092,23 = 2406,06 Ls noapaļojot - 2406 lati

 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka mēneša amatalga 2007. gadā:

10% no 2406 = 240,61 Ls

2406 + 240,61 = 2646,67- noapaļojot 2647 lati

 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja mēneša amatalga 2007. gadā

25% no 2406 = 601,52- Ls

2406 + 601,52 = 3007,58- noapaļojot 3008 lati

 

Satversmes tiesas tiesnešu darba samaksai un sociālajām garantijām (atvaļinājuma pabalsts) nepieciešamo līdzekļu starpības 2006. un 2007. gadā aprēķins.

 

2006.gadā

2007.gadā

Starpība

7 tiesneši

Satversmes tiesas tiesneša mēneša amatalga

2064,- Ls

2406, - Ls

342,33

2396,31

Piemaksa Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniekam

206,- Ls

240,61 Ls

34,23

34,23

Piemaksa Satversmes tiesas priekšsēdētājam

516,- Ls

601,52 Ls

85,52

85,52

Kopā vienā mēnesī

 

 

 

2516,06

Kopā gadā (reiz 13)

 

 

 

32708,78

Sociālais nodoklis 24,09%

 

 

 

7879,54

KOPĀ PAPILDUS GADĀ

 

 

 

40588,32

Noapaļojot

 

 

 

40588 lati

 

 

6. Cita informācija

 

Līdzekļi, kas norādīti ailē „Kārtējais gads” ir plānoti likumā „par valsts budžetu 2006. gadam”.

Aprēķini 2007. gadam veikti, vadoties no Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā internetā publicētās valstī strādājošo iepriekšējā gada (2005.g.) vidējā mēneša bruto darba samaksa ir Ls 246,-.

Aprēķini 2008. gadam un turpmākajiem gadiem par papildus nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem ir precizējami katru gadu, jo nav zināma strādājošo iepriekšējā gada vidējā mēneša bruto darba samaksa.

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007. gadā un turpmākajos gados skatāms Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Tiesu iekārtas likums”.

Likumprojektiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

2. Cita informācija                                                 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                        1.tabula      

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpi lde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Nav

 

 

tieslietu ministra vietā

satiksmes ministrs                                                                                             K.Peters          

 

             

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L. Popova

V. Rūsiņa

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2006. 07:46

1065

Ilgaža 7036993

Inita.Ilgaza@tm.gov.lv