Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāl­sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 28.panta septīto daļu.

 

2. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

 

"30.pants. Darbības pirms kapitālsabiedrības ierakstīšanas komerc­reģistrā

 

(1) Kapitāla daļu turētājs nedrīkst rīkoties dibināmās kapitālsabiedrības vārdā pirms tās ierakstīšanas komercreģistrā.

(2) Valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja paraksts uz pieteikuma valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā nav publiski jāapliecina (Komerclikuma 10.panta otrās daļas pirmais un otrais teikums)."

 

3. Papildināt 101.panta 3.punktu un 117.panta otrās daļas 5.punktu aiz vārda "notariāli" ar vārdiem "vai komercreģistra iestādē".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


 

Likumprojekta

“Grozījumi  likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

       Likuma 28.panta septītā daļa nosaka, ka valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja paraksts uz statūtiem nav publiski jāapliecina.

     Papildus saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 101.panta 3.punktu lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumam papildus citiem dokumentiem pievieno  arī notariāli apliecinātu likvidatora paraksta paraugu.

       Saskaņā ar likuma 117.panta pirmo un otro daļu reorganizācijas gadījumā pieteikumam papildus citiem dokumentiem pievieno notariāli apliecinātus iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu parakstu paraugus (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna kapitālsabiedrība vai ja kapitālsabiedrība tiek pārveidota).

2006.gada 16.martā tika pieņemts likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā”, kas paredz, ka komercreģistra iestāde (Uzņēmumu reģistrs) veiks parakstu apliecināšanu no 2006.gada 1.jūlija. Līdz ar to šis likums ir jāsaskaņo ar Komerclikumu arī attiecībā uz iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu un  valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību likvidatoru parakstu paraugiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt 28.panta septīto daļu, lai šo likumu saskaņotu ar Komerclikumu, kas neparedz notariāli apliecinātu parakstu nepieciešamību uz dibināšanas līguma un statūtiem.

Ievērojot to, ka valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir valsts pārvaldes (tiešās pārvaldes vai pašvaldības) iestādes amatpersona, likuma 30.pants ir papildināts ar otro daļu, paredzot, ka valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja paraksts uz pieteikuma valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā nav publiski jāapliecina (Komerclikuma 10.panta otrās daļas pirmais un otrais teikums). Minētais grozījums ir paredzēts, jo nav nepieciešams publiski apliecināt parakstus tiešās valsts pārvaldes  vai pašvaldības iestāžu amatpersonām, kas ar likumu ir pilnvarotas veikt kapitāla daļu turētāja funkcijas.

Likumprojekts arī paredz, ka likvidatora vai reorganizācijas gadījumā valdes locekļu parakstu paraugus varēs apliecināt notariāli vai komercreģistra iestāde (Uzņēmumu reģistrs).      

     

         

3. Cita informācija

 Nav citas informācijas

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Makrekonomiskā vide tiks ietekmēta pozitīvi, jo novēršot šķēršļus jaunu kapitālsabiedrību vai kapitālsabiedrības amatpersonu ierakstīšanai komercreģistrā varētu atvieglot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību veidošanos.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz iespējas kapitālsabiedrības amatpersonu parakstu paraugus apliecināt tajā valsts iestādē, kas veic kapitālsabiedrību reģistrāciju un  veic ierakstus par šim amatpersonām. Līdz ar to uzņēmējdarbības vide saistībā ar kapitālsabiedrības amatpersonu ierakstiem komercreģistrā tiek uzlabota un administratīvās procedūras tiek vienkāršotas, dokumentus noformējot vienā vietā un tādējādi arī samazinot laiku attiecīgajām parakstu apliecināšanas darbībām.

Precizētas ir normas, kas paredz, ka reģistrējot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību  nav nepieciešams publiski apliecināt amatpersonu parakstus.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija                        Nav citas informācijas

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

likumprojekts šo jomu neskar 

      

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Nav

6. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1) Saeimā ir pieņemts likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā”, kas nosaka parakstu apliecināšanas tiesības Uzņēmumu reģistram no 2006.gada 1.jūlija.

2) Papildus ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, kas ir iesniegts Saeimā un nodots komisijām. Likumprojekts precizē parakstu apliecināšanas kārtību.

3) Uz 3.lasījumu ir iesniegti un atbildīgajā komisijā akceptēti priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””, paredzot parakstus apliecināt Uzņēmumu reģistrā arī administratoriem.

 

 

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 _____

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Likumprojekts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un tiks ievietots Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv. 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav citas informācijas

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Tiks paplašinātas Uzņēmumu reģistra funkcijas, paredzot arī personu parakstu apliecināšanas tiesības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Komunikācijas plāns nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likumā  “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu par Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšanu galvenajam valsts notāram un galvenā valsts notāra lēmumu pārsūdzot tiesā.

4. Cita informācija

 Nav citas informācijas

Tieslietu ministrs                                                                  G.Grīnvalds

 

17.05.2006. 10:02

1031

K.Nešpora

7031735  kristinen@ur.gov.lv

 


Valsts sekretārs

 

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

K.Nešpora