Ceļu satiksmes likums

Likumprojekts

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 15.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Izsniedzot atzinumu par pārbūvēta mehāniskā transportlīdzekļa vai tā piekabes atbilstību normatīvo aktu prasībām, Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas šim nolūkam akreditēta persona papildus kontrolē, lai piesārņojošo vielu izplūde, ko rada palīgmotori, kas uzmontēti uz izmantošanai ceļu satiksmē paredzētajiem transportlīdzekļiem, nepārsniedz vides aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības."

 

2. Papildināt 15.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ceļu satiksmes drošības direkcija, veicot mehāniskā transportlīdzekļa vai tā piekabes atbilstības novērtēšanu, papildus kontrolē, lai piesārņojošo vielu izplūde, ko rada palīgmotori, kas uzmontēti uz izmantošanai ceļu satiksmē paredzētajiem transportlīdzekļiem, nepārsniedz vides aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

„Grozījums Ceļu satiksmes likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Latvijā ir pieņemti noteikumi „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”, kas nosaka, būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības kārtību autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas motoru, arī atsevišķu dzelzceļa un upju satiksmē izmantojamo iekšdedzes motoru (turpmāk – mobilā tehnika) radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā, šo motoru tipa apstiprināšanas kārtību un tirgus uzraudzību. Noteikumu kontroli veic šo noteikumu 62. punktā minētās institūcijas. Šīs institūcijas veic pasākumus, lai nepieļautu neatbilstošu mehānismos uzstādītu vai neuzstādītu motoru, uz kuriem attiecas šo noteikumu prasības, piedāvāšanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2005. sēdes protokola nr.77, 30.§ 3. punktu ir jāveic grozījumi „Ceļu satiksmes likumā”, lai noteiktu Valsts akciju sabiedrības Ceļu satiksmes drošības direkcija kontroles funkcijas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka Valsts akciju sabiedrība Ceļu satiksmes drošības direkcija veic tirgus uzraudzību transportlīdzekļu, kurus reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā papildus motoriem, kas uzmontēti uz automobiļa vai tā piekabes bāzes, kas paredzēti izmantošanai ceļu satiksmē.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2006

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta esošo līdzekļu ietvaros

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

Likumprojekts šo jomu

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav

 

2. Cita informācija

nav

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts paredz sekojošu Eiropas Savienības direktīvu - Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 16.decembra direktīvas 97/68/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu likumus attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājējai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes motoriem, Eiropas Komisijas 2001.gada 17.augusta direktīvas 2001/63/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājējai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes motoriem, Eiropas Parlamenta un 2002. gada 9. decembra Padomes direktīvas 2002/88/EK, ar ko groza direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvas 2004/26/EK, ar ko groza direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājējai tehnikai uzstādāmiem iekšdedzes motoriem - īstenošanu, tomēr likumprojekts nepārņem konkrētas direktīvas normas.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

5. Cita informācija

nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā, kur tas būs pieejams sabiedrībai.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai tiks papildinātas Valsts akciju sabiedrības Ceļu satiksmes drošības direkcija funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojektu ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Ministru kabinetā noteikumu projekts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir nodrošinātas tiesības aizstāvēt savas aizskartās tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

nav

 

 

Vides ministrs                                                                           R. Vējonis

 

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R. Vējonis

G.Puķītis

A. Stašāne

V.Puriņš

A. Drondina

 

 

03.04.2006. 10.00

Rūdolfs Šnepsts

929

7026523, Rudolfs.Snepsts@vidm.gov.lv