Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

 

Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 12.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

 

"21) aizsargjoslas ap astronomiskajām observatorijām (turpmāk – observa­torijas);".

 

2. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Aizsargjoslas ap observatorijām

(1) Aizsargjoslas ap observatorijām nosaka, lai nodrošinātu astronomisko novērojumu kvalitāti un precizitāti, augstu jutību un zinātnisko vērtību.

(2) Observatoriju sarakstu, ap kurām veido aizsargjoslas, kā arī aizsarg­joslas platumu ap katru observatoriju nosaka Ministru kabinets."

 

3. Papildināt likumu ar 58.6 pantu šādā redakcijā:

 

"58.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap observatorijām

(1) Aizsargjoslās ap observatorijām fiziskām un juridiskām personām ir aizliegta vai ierobežota jebkāda darbība, kas traucē zinātnisko pētījumu veikšanu observatorijās.

(2) Aprobežojumus aizsargjoslās ap observatorijām nosaka Ministru kabinets."

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šā likuma 15.1 panta otrajā daļā un 58.6 panta otrajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus."

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


 

Likumprojekta „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz Aizsargjoslu likums nenosaka aizsargjoslas un aprobežojumus aizsargjoslās ap observatorijām.

Likumprojekts „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru prezidenta 2005.gada 17.februāra rezolūciju Nr.2005-REZ-1207, ar kuru Satiksmes ministrijas darba grupai uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas nepieciešami radio klusuma un koordinācijas zonas noteikšanai.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātā likumprojekta mērķis ir noteikt aizsargjoslas un deleģē Ministru kabinetam noteikt aprobežojumus aizsargjoslās ap astronomiskajām observatorijām.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Stājoties spēkā likuma grozījumiem, Ministru kabinetam būs jāizdod noteikumus „Par aizsargjoslu noteikšanu ap astronomiskajām observatorijām”

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Satiksmes

 Ministra vietā – Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece / Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.Jaundžeikars

V.Legzdiņš

A.Ļubļina-Goldmane

Ī.Kalniņa

R.Bergmanis

 

 

 

09.05.2006 11:31

781

D.Valdmanis

7028105; dainis.valdmanis@sam.gov.lv