21

 

 

 

 

 

 

21. 06. 2006.       9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (reģ. nr. 1535, dok. nr. 5313) un Saeimas Juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (reģ. nr. 1542, dok. nr. 5337) Komisija nolēma apvienot minētos likumprojektus un saskaņā ar Kārtibas ruļļa 85. panta otrās daļas 1. punktu iesniegt Saeimai izskatīšanai pirmajā lasījumā  alternatīvu likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

Vienlaikus Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atzīt  minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts, 1 lapa un anotācija

 

 

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                    Staņislavs Šķesters


Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Alternatīvais likumprojekts

Grozījumi likumā

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

Izdarīt likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

    

1. 4. panta pirmajā daļā:

 

aizstāt 7.punktā vārdus “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas loceklis un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks” ar vārdiem “un Valsts kontroles revīzijas departamenta sektora vadītājs”;

 

papildināt daļu ar 25.punktu šādā redakcijā:

“25) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi.”

 

2. 7. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļiem un Valsts kontroles kancelejas pārvaldniekam” ar vārdiem “un Valsts kontroles revīzijas departamenta sektoru vadītājiem”;

 

papildināt sestās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “specializētā valsts civildienesta ierēdnis” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi”.

 

3. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus “kolēģijas locekļi” ar vārdiem “sektoru vadītāji”.

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Šā likuma 4. panta 25. punkts, kā arī grozījums šā likuma 7. panta sestajā daļā, kas paredz amatu savienošanas ierobežojumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, stājas spēkā vienlaikus ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu”.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

Alternatīvā likumprojekta

Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu

valsts amatpersonu darbībā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

      Ar 2005. gada 22. jūnijā  pieņemtajiem grozījumiem Valsts kontroles likumā ir likvidēts Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļa amats un no valsts amatpersonu saraksta ir izslēgts Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks. Savukārt Saeimā 2006. gada 15. jūnijā pieņemtais Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums papildina valsts amatpersonu uzskaitījumu ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi.

            Grozījumi likumā nepieciešami, lai noteiktu valsts amatpersonas statusu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un paredzētu tām likumā noteiktos valsts amatpersonu pienākumus un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī, lai precizētu valsts amatpersonu loku Valsts kontrolē un attiecīgi paredzētu šīm amatpersonām noteiktos valsts amatpersonu pienākumus un ierobežojumus amatu savienošanai un iespējamai komercdarbībai.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un  tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Nepieciešams vēl pieņemt  3. lasījumā likumprojektu „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar Valsts kontroli un Iekšlietu ministriju.

 

7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks  nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību un esošo institūciju ietvaros.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Staņislavs Šķesters