1

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 61.pantu šādā redakcijā:

 

„61.pants. Prasības autovadītāja profesionālajai kompetencei, veicot kravas pārvadājumus

(1) Kravas pārvadājumus ar kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, atļauts veikt autovadītājiem, kuriem ir šo pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas. Iegūtās profesionālās zināšanas apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāja apliecībā vai vadītāja kvalifikācijas kartē.

(2) No šī panta pirmajā daļā noteiktās prasības ir atbrīvoti autovadītāji, kas vada:

1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 km/h;

2) transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;

4) transportlīdzekļus, ko izmanto ārkārtas situācijās vai kas paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;

5) transportlīdzekļus, ko izmanto transportlīdzekļa vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;

6) transportlīdzekļus, ko izmanto nekomerciālai kravu pārvadāšanai, personīgām vajadzībām;

7) transportlīdzekļus, ar ko pārvadā materiālus vai iekārtas, kuras vadītājs izmanto sava darba laikā, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja galvenā darbības joma.

(3) Kravas pārvadājumu veikšanai autovadītājiem nepieciešamās zināšanas, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

2. Papildināt likumu ar 301.pantu šādā redakcijā:

 

„301.pants. Prasības autovadītāja profesionālajai kompetencei, veicot pasažieru pārvadājumus

(1) Pasažieru pārvadājumus ar autobusiem atļauts veikt autovadītājiem, kuriem ir šo pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas. Iegūtās profesionālās zināšanas apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāja apliecībā vai vadītāja kvalifikācijas kartē.

(2) No šī panta pirmajā daļā noteiktās prasības ir atbrīvoti autovadītāji, kas vada:

1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 km/h;

2) transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;

3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;

4) transportlīdzekļus, ko izmanto ārkārtas situācijās vai kas paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;

5) transportlīdzekļus, ko izmanto transportlīdzekļa vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;

6) transportlīdzekļus, ko izmanto nekomerciālai pasažieru pārvadāšanai, personīgām vajadzībām.

(3) Pasažieru pārvadājumu veikšanai autovadītājiem nepieciešamās zināšanas, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

3.     Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

 

„12. Šī likuma 61.panta normas ar 2009.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz  autovadītājiem, kas sākot ar minēto datumu ieguvuši tiesības vadīt C1, C1E, C un CE kategoriju transportlīdzekļus. Attiecībā uz autovadītājiem, kas iepriekš minēto kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir ieguvuši pirms 2009.gada 10.septembra, šī likuma 61.panta normas piemēro ar 2014.gada 10.septembri.

13. Šī likuma 301.panta normas ar 2008.gada 10.septembri piemēro attiecībā uz  autovadītājiem, kas ir sākot ar minēto datumu ieguvuši tiesības vadīt D1, D1E, D un DE kategoriju transportlīdzekļus. Attiecībā uz autovadītājiem, kas šo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir ieguvuši pirms 2008.gada 10.septembra, šī likuma 301.panta normas piemēro ar 2013.gada 10.septembri.”


 

Likumprojekta “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”

anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd ne Autopārvadājumu likums, ne Ceļu satiksmes likums neparedz transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas, kā arī regulārās apmācības kārtību atsevišķu kravu un pasažieru pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu vadītājiem. Minētie likumi nosaka kvalifikācijas iegūšanas kārtību.

2003.gada 15.jūlijā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK Par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējo apmācību un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu. Šīs Direktīvas galvenie mērķi ir ieviest Eiropas Savienībā kopēju profesionālo autovadītāju sagatavošanas, kā arī regulārās apmācības sistēmu, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu konkurenci, paaugstinot profesionālo autovadītāju kompetences līmeni, kā arī uzlabojot satiksmes drošības līmeni. Saskaņā ar Direktīvas pārejas noteikumu normām dalībvalstīm līdz 2006.gada 10.septembrim jāpieņem Direktīvas ieviešanai nepieciešamie tiesību akti

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātais likumprojekts nosaka prasības autovadītāju profesionālajai kompetencei, veicot kravas un pasažieru pārvadājumus. Atbilstoši minētajā direktīvā noteiktajam likumprojektā ir noteikti izņēmuma gadījumi, uz kuriem autovadītājiem (gan kravas, gan pasažieru pārvadājumos) nav attiecināmas izvirzītās prasības, piemēram, autovadītājiem, kas vada transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums ir 45 km./h.. Likumprojektā iestrādāts pilnvarojums Ministru Kabinetam noteikt autovadītājiem nepieciešamās zināšanas, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības veikšanas kārtību. Likumprojekta pārejas noteikumi paredz projektā iestrādāto normu piemērošanas termiņus.

 

3. Cita informācija

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Pēc likumprojekta pieņemšanas Ministru kabinetā būs jāpieņem Ministru kabineta noteikumi par autovadītājiem, kas veic kravas un pasažieru pārvadājumus, nepieciešamajām zināšanām, kā arī sākotnējās un periodiskās apmācības veikšanas kārtību.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst 2003.gada 15.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/59/EK Par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējo apmācību un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

2003.gada 15.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK Par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējo apmācību un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

1.pants

1. – 10.pants

atbilst

 

 

2.pants

1. - 10.pants

atbilst

 

 

3.pants

14.pants

atbilst

 

 

5. Cita informācija

 

Likumprojekta pirmais pants paredz direktīvas 1.-10.pantā noteikto attiecībā uz autovadītājiem, kas veic kravas pārvadājumus, bet likumprojekta 2.pants paredz direktīvas 1.-10.pantā noteikto attiecībā uz autovadītājiem, kas veic pasažieru pārvadājumus.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas pārvadātāju asociāciju „Latvijas auto”.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Izprot direktīvas ieviešanas nepieciešamību.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi šobrīd veikti virspusēji. Pēc likuma pieņemšanas līdz tā spēkā stāšanās brīdim sabiedrība tiks informēta par likuma būtību un mērķi.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas veiktas ar citu Eiropas Savienības valstu attiecīgās nozares speciālistiem.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Satiksmes ministrijas interneta mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija