Projekts

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31.nr.; 1993, 18/19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Visā tekstā vārdus „pilsētas Tautas deputātu padome” un vārdus „pagasta Tautas deputātu padome” aizstāt ar vārdiem “vietējā pašvaldība” attiecīgā locījumā.

 

          2. Izslēgt 1. – 7. pantu, 8. panta pirmās daļas 1., 2. un 4. punktu un otro un trešo daļu, 9. panta pirmās daļas 1., 2. un 5. punktu un otro daļu, 10., 11. pantu, 12. panta 4. punktu, 13. panta otro daļu, 14. – 26. pantu, 27. panta 5. punkta otro teikumu, 28. panta trešo daļu, 29. pantu, 31. un 32. pantu, 34. – 38. pantu, 40. panta 2. punktu, 41. –56. pantu, 58. – 63. pantu, 66. panta trešo daļu, 68. panta pirmo daļu, 69. - 73. pantu.

 

          3. Izteikt 30. panta 11. punktu šādā redakcijā:

“11) laikā nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli;”.

 

          4. Izteikt 33. panta pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

’’8) nav maksāts nekustamā īpašuma nodoklis ilgāk nekā divus gadus pēc kārtas.”

 

          5. Izteikt 33. panta pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

“9) piešķirtā zeme ilgāk par vienu gadu (skaitot no 1. jūlija) netiek izmantota vai zemes lietotājs nepilda šā likuma 30. panta 1., 4., 10. un 13. punktā noteiktos pienākumus.”.

 

          6. Papildināt 33. panta pirmo daļu ar jaunu 10. punktu šādā redakcijā:

“10) ja nav izpildīti “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas vai 26. panta pirmās daļas noteikumi”.

 

          7. Izteikt 33. panta otro daļu šādā redakcijā:

„Zemes lietošanas tiesības izbeidzamas ar vietējās pašvaldības lēmumu. Lēmumā jānorāda zemes lietošanas tiesību izbeigšanās pamatojums.”

 

          8. Izteikt 65. pantu šādā redakcijā:

„Zemes strīdu izšķiršanai nepieciešamos materiālus un atzinumus sagatavo Valsts zemes dienests pēc pilsētas domes, Centrālās zemes komisijas vai tiesas pieprasījuma, kura izskata zemes strīdu.”

 

          9. Izteikt 67. panta 7. punktu šādā redakcijā:

„7) mēneša laikā pēc tam, kad zemes strīdā ieinteresētajām pusēm paziņots lēmums par zemes strīdu, pārsūdzēt Centrālajā zemes komisijā vai tiesā.”

 

          10. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Likums ir spēkā līdz 2009. gada 30. decembrim.”

 

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

 


 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā„Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumā „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” nepieciešams izdarīt grozījumus, lai nodrošinātu tā atbilstību „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumam”, likumam „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam, kā arī lai zemes reformas pabeigšanas posmā precizētu zemes lietošanas tiesību izbeigšanas pamatu.

Sakarā ar to, ka ir pieņemti citi normatīvie akti, kas regulē zemes piešķiršanu lietošanā un zemes izmantošanu (piemēram, likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”, likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, likums „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”), likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” atsevišķi panti (piemēram, 1. – 7. pants par Latvijas Republikas Augstākās Padomes, Ministru Padomes, rajonu Tautas deputātu padomes kompetenci zemes lietošanas attiecību regulēšanā) ir zaudējuši savu aktualitāti un tie ir izslēdzami.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Likumprojekts paredz precizēt likuma normas par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, jo Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteikti papildu zemes lietošanas tiesību izbeigšanas nosacījumi. Atbilstoši minētajam ir izdarāmi grozījumi likuma 33. panta pirmajā daļā, to papildinot ar jaunu apakšpunktu. Likumprojekts paredz precizēt zemes strīdu izšķiršanas kārtību, lai tā būtu noteikta nepārprotami.

Pamatojoties uz to, ka 2006. gada 1. janvārī ir stājies spēkā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, kas noteic, ka pirms šī likuma spēkā stāšanās izveidoto un uzturēto nekustamo īpašumu un zemes lietojumu reģistru aizstāj Kadastra informācijas sistēma, izslēdzama likuma VIII nodaļa „Valsts zemes kadastrs” (41. – 45. pants).

Pamatojoties uz to, ka 2006. gada 1. janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi likumā „Par Valsts zemes dienestu”” un zemes pārraudzības darbu izpilde vairs neietilpst Valsts zemes dienesta kompetencē, izslēdzama likuma IX nodaļa „Zemes pārraudzība” (46. – 49. pants).

Sakarā ar to, ka 2006. gada 23. februārī Saeimā 2. lasījumā izskatīts likumprojekts “Zemes ierīcības likums”, kas nosaka zemes ierīcības darbu veidus, to izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, izslēdzama likuma X nodaļa „Zemes ierīcība” (50. – 56. pants).

Likumu nepieciešams papildināt ar Pārejas noteikumiem par likuma spēkā esamības laiku.

 

3. Cita informācija

2006. gada 23. februārī Saeimā 2. lasījumā izskatīts Zemes ierīcības likumprojekts, kurā paredzēts noteikt zemes ierīcības darbu veidus, to izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, kā arī ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt:

-            zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību (zemes ierīcības projekts arī ir pamats zemes vienības robežas izlikšanai apvidū);

-            zemes lietošanas veidus klasifikāciju un noteikšanu (zemes lietošanas veidi un to robežas attēlo zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos).

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

2006. gada 23. februārī Saeimā 2. lasījumā izskatīts Zemes ierīcības likumprojekts, kurā paredzēts noteikt zemes ierīcības darbu veidus, to izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, kā arī ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt:

-            zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību (zemes ierīcības projekts arī ir pamats zemes vienības robežas izlikšanai apvidū);

-            zemes lietošanas veidus klasifikāciju un noteikšanu (zemes lietošanas veidi un to robežas attēlo zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos).

2. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Jaunas institūcijas nav jāveido un funkciju paplašināšana nav jāveic.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts pēc to pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī par to pieņemšanu tiks sniegta informācija masu saziņas līdzekļos, Valsts zemes dienesta interneta mājas lapā http://www.vzd.gov.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvā procesa likuma normas.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.