Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                                Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija                              

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums

(reģ. nr. 1780)

 

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums

 

NAV

 

Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai arī Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, komercsabiedrība vai Latvijā pastāvīgi dzīvojoša fiziskā persona (turpmāk — dibinātājs) tieši piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā.

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai arī Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, komercsabiedrība vai Latvijā pastāvīgi dzīvojoša fiziskā persona (turpmāk — dibinātājs) tieši piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā.

2.pants. Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz kooperatīvo sabiedrību dibināšanu un darbību un akciju sabiedrību apvienošanos un pārveidošanu, kā arī Uzņēmumu reģistra žurnāla vešanu, ciktāl Padomes 2003.gada 22.jūlija regulā (EK) Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk — regula Nr.1435/2003) un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Darbinieku iesaistīšanu Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā nosaka likums “Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”.

 

 

 

2.pants. Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz kooperatīvo sabiedrību dibināšanu un darbību un akciju sabiedrību apvienošanos un pārveidošanu, kā arī Uzņēmumu reģistra žurnāla vešanu, ciktāl Padomes 2003.gada 22.jūlija regulā (EK) Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk — regula Nr.1435/2003) un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Darbinieku iesaistīšanu Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā nosaka likums “Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”.

          II nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana un reģistrācija

3.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana

(1) Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 2.panta pirmo daļu. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību nosaka regula Nr.1435/2003 un Kooperatīvo sabiedrību likums, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

II nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības

dibināšana un reģistrācija

3.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšana

(1) Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 2.panta pirmo daļu. Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību nosaka regula Nr.1435/2003 un Kooperatīvo sabiedrību likums, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību  dibina dalībvalstu kooperatīvo sabiedrību apvienošanās ceļā, piemēro akciju sabiedrību apvienošanos regulējošos normatīvos aktus. 

 

 

 

(2) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību  dibina dalībvalstu kooperatīvo sabiedrību apvienošanās ceļā, piemēro akciju sabiedrību apvienošanos regulējošos normatīvos aktus. 

(3) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina dalībvalstu kooperatīvo sabiedrību pārveidošanas ceļā, piemēro akciju sabiedrību pārveidošanu regulējošos normatīvos aktus.

 

 

 

(3) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina dalībvalstu kooperatīvo sabiedrību pārveidošanas ceļā, piemēro akciju sabiedrību pārveidošanu regulējošos normatīvos aktus.

(4) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

 

 

 

(4) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

4.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 6.pantu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas kooperatīvās sabiedrības galvenā biroja adrese (Eiropas kooperatīvās sabiedrības vadības atrašanās vietas adrese).

 

 

 

           4.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 6.pantu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas kooperatīvās sabiedrības galvenā biroja adrese (Eiropas kooperatīvās sabiedrības vadības atrašanās vietas adrese).

5.pants. Kooperatīvo sabiedrību apvienošanās kārtība

(1) Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu kooperatīvajām sabiedrībām, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās līguma projektu un rakstveida ziņojumu, kas ietver regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina apvienošanās līguma projekta reģistrācijas datumu, kā arī tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas apvienošanās līguma projekts un rakstveida ziņojums, kas ietver regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas.

 

 

 

5.pants. Kooperatīvo sabiedrību apvienošanās kārtība

(1) Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu kooperatīvajām sabiedrībām, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās līguma projektu un rakstveida ziņojumu, kas ietver regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina apvienošanās līguma projekta reģistrācijas datumu, kā arī tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas apvienošanās līguma projekts un rakstveida ziņojums, kas ietver regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas.

(2) Apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības biedrs, kas iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs pieprasīt no attiecīgās kooperatīvās sabiedrības paju atmaksu, kas paredzēta kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošos normatīvajos aktos biedra izstāšanās gadījumā.

 

 

 

(2) Apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības biedrs, kurš iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs pieprasīt no attiecīgās kooperatīvās sabiedrības paju atmaksu, kas paredzēta kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošos normatīvajos aktos biedra izstāšanās gadījumā.

(3) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 29.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par tādu apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

(3) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 29.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par tādu apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(4) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par tādu Latvijā reģistrētas apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās. Pirms tiek pieņemts lēmums par kooperatīvās sabiedrības apvienošanos, Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu.

 

 

 

(4) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par tādu Latvijā reģistrētas apvienošanā iesaistītās kooperatīvās sabiedrības darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās. Pirms tiek pieņemts lēmums par kooperatīvās sabiedrības apvienošanos, Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu.

(5) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas likumību gadījumā, kad vismaz viens dibinātājs ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par apvienošanos un pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu un kooperatīvās sabiedrības dibināšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

(5) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas likumību gadījumā, kad vismaz viens dibinātājs ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par apvienošanos un pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar akciju sabiedrību apvienošanās pabeigšanu un kooperatīvās sabiedrības dibināšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(6) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas likumību gadījumā, kad dibinātāji ir citās dalībvalstīs reģistrētas kooperatīvās sabiedrības, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu.

 

 

 

(6) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 30.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt apvienošanās pabeigšanas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas likumību gadījumā, kad dibinātāji ir citās dalībvalstīs reģistrētas kooperatīvās sabiedrības, dibinātāji iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu.

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā dibinātāji maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgu ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Maksa par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tās iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas maksas apmēru un iekasēšanas kārtību.

 

 

 

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā dibinātāji maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgu ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Maksa par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tās iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas maksas apmēru un iekasēšanas kārtību.

6.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence kooperatīvo sabiedrību apvienošanās gadījumā

(1) Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 21.pantu pret Latvijā reģistrētas kooperatīvās sabiedrības piedalīšanos Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā atbilstoši kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests un Ekonomikas ministrija.

 

 

 

6.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence kooperatīvo sabiedrību apvienošanās gadījumā

(1) Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 21.pantu pret Latvijā reģistrētas kooperatīvās sabiedrības piedalīšanos Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā atbilstoši kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests un Ekonomikas ministrija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību

(1) Ieraksti par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām tiek izdarīti Uzņēmumu reģistra žurnālā uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

7.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību

(1) Ieraksti par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām tiek izdarīti Uzņēmumu reģistra žurnālā uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai (arī pārceļot Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam pievienojami regulā Nr.1435/2003 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kuri saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” vai — kooperatīvo sabiedrību apvienošanās vai pārveidošanas gadījumā — saskaņā ar Komerclikumu, kas nosaka saistībā ar akciju sabiedrību reorganizāciju iesniedzamos dokumentus.

 

 

 

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai (arī pārceļot Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam pievienojami regulā Nr.1435/2003 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kuri saistībā ar kooperatīvās sabiedrības dibināšanu iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” vai — kooperatīvo sabiedrību apvienošanās vai pārveidošanas gadījumā — saskaņā ar Komerclikumu, kas nosaka saistībā ar akciju sabiedrību reorganizāciju iesniedzamos dokumentus.

(3) Lēmumu par Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrāciju (arī gadījumā, kad Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

 

 

 

(3) Lēmumu par Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrāciju (arī gadījumā, kad Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā Eiropas kooperatīvā sabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos. Maksa par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tās iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas maksas apmēru un iekasēšanas kārtību.

 

 

 

(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā Eiropas kooperatīvā sabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos. Maksa par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tās iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas maksas apmēru un iekasēšanas kārtību.

III nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti

8.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram gadījumā, kad juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti

(1) Pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas no Latvijas uz citu dalībvalsti Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram regulas Nr.1435/2003 7.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par priekšlikuma faktu — mainīt juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti — un jauno juridisko adresi. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas adreses pārcelšanas priekšlikums, un jauno Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi.

 

 

Redakcionāli precizēts

III nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti

8.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram gadījumā, kad juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti

(1) Pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas no Latvijas uz citu dalībvalsti Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram regulas Nr.1435/2003 7.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par priekšlikumu — mainīt juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti — un par jauno juridisko adresi. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas adreses pārcelšanas priekšlikums, un jauno Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi.

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 7.panta septīto un astoto daļu varētu pārbaudīt pirms juridiskās adreses pārcelšanas veicamo darbību un formalitāšu likumību, Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz pieteikumu juridiskās adreses pārcelšanai un regulas Nr.1435/2003 7.panta septītajā daļā minēto apliecinājumu.

 

 

 

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 7.panta septīto un astoto daļu varētu pārbaudīt pirms juridiskās adreses pārcelšanas veicamo darbību un formalitāšu likumību, Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz pieteikumu juridiskās adreses pārcelšanai un regulas Nr.1435/2003 7.panta septītajā daļā minēto apliecinājumu.

(3) Lēmumu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms juridiskās adreses pārcelšanas, pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos. Pirms lēmuma pieņemšanas Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanai no Latvijas uz citu dalībvalsti.

 

 

 

(3) Lēmumu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms juridiskās adreses pārcelšanas, pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos. Pirms lēmuma pieņemšanas Uzņēmumu reģistrs pieprasa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un, ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas piekrišanu Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanai no Latvijas uz citu dalībvalsti.

9.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība pārceļ juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti, pēc tam, kad ir pieņemts Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo akciju sabiedrību.

 

 

 

9.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība pārceļ juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti, pēc tam, kad ir pieņemts Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo akciju sabiedrību.

10.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence gadījumā, kad Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti

(1) Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 7.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses pārcelšana no Latvijas uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja atbilstoši kompetencei pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests vai Ekonomikas ministrija.

 

 

 

10.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence gadījumā, kad Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti

(1) Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 7.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses pārcelšana no Latvijas uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja atbilstoši kompetencei pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests vai Ekonomikas ministrija.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

            IV nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes sistēma

           11.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Gadījumā, kad Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti šīs Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei, uzraudzības institūcijai (turpmāk — padome) un vadības institūcijai (turpmāk — valde), ja regulā Nr.1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

            IV nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes sistēma

11.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Gadījumā, kad Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti šīs Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei, uzraudzības institūcijai (turpmāk — padome) un vadības institūcijai (turpmāk — valde), ja regulā Nr.1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 37.panta ceturto daļu un 39.panta ceturto daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības valdei un padomei tiek attiecīgi piemērotas normatīvo aktu normas par kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.

 

 

Redakcionāli precizēts

(2) Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 37.panta ceturto daļu un 39.panta ceturto daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības valdei un padomei tiek attiecīgi piemērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.

12.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Gadījumā, kad Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti šīs Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei un valdei, ja regulā Nr.1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

12.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Gadījumā, kad Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti šīs Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei un valdei, ja regulā Nr.1435/2003 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Atbilstoši regulas Nr.1435/2003 42.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

 

 

 

(2) Atbilstoši regulas Nr.1435/2003 42.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

(3) Valdi ieceļ un atsauc biedru kopsapulce regulā Nr.1435/2003 noteiktajā lēmumu pieņemšanas kārtībā.

 

 

 

(3) Valdi ieceļ un atsauc biedru kopsapulce regulā Nr.1435/2003 noteiktajā lēmumu pieņemšanas kārtībā.

V nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls un gada pārskati

13.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 77.panta pirmo daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

 

 

 

V nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls un gada pārskati

13.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 77.panta pirmo daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

14.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskati

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 77.panta otro daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naud as vienību.

 

 

 

14.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskati

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 77.panta otro daļu Eiropas kooperatīvās sabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību.

VI nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšana un Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

15.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšana

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 54.panta otro daļu kompetentā iestāde, kas var sasaukt Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulci, ir Uzņēmumu reģistrs.

 

 

 

VI nodaļa. Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšana un Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

15.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšana

Saskaņā ar regulas Nr.1435/2003 54.panta otro daļu kompetentā iestāde, kas var sasaukt Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulci, ir Uzņēmumu reģistrs.

16.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

Regulas Nr.1435/2003 73.pantā noteiktajos gadījumos Uzņēmumu reģistrs rakstveidā brīdina Eiropas kooperatīvo sabiedrību un nosaka tai saprātīgu termiņu, bet ne ilgāku par trim mēnešiem, attiecīgo pārkāpumu novēršanai. Ja noteiktajā termiņā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas trūkumi nav novērsti, Uzņēmumu reģistrs ir tiesīgs celt tiesā prasību par Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidāciju.

 

 

 

          16.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidācija

Regulas Nr.1435/2003 73.pantā noteiktajos gadījumos Uzņēmumu reģistrs rakstveidā brīdina Eiropas kooperatīvo sabiedrību un nosaka tai saprātīgu termiņu, bet ne ilgāku par trim mēnešiem, attiecīgo pārkāpumu novēršanai. Ja noteiktajā termiņā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas trūkumi nav novērsti, Uzņēmumu reģistrs ir tiesīgs celt tiesā prasību par Eiropas kooperatīvās sabiedrības likvidāciju.