2006

 

 

2006.gada 7. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 8. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā:            Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” uz 2 lapām.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________   

2. ____________________________   

3. ____________________________   

4. ____________________________   

5. ____________________________

 

 

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””

 

Ierosinām veikt likumā sekojošus grozījumus:    

 

1. Papildināt 1.pantu ar jaunu punktu:

“ ) fiktīvs komersants – fiziska persona vai komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot prettiesiski iegūtus dokumentus vai arī jebkādā citā veidā iegūtus dokumentus no tādas personas, kuras mērķis nav bijis kļūt par komersantu un nodarboties ar uzņēmējdarbību.”

 

2. Papildināt 1.pantu ar jaunu punktu:

“ ) speciālā pārbaude – nodokļu administrācijas pārbaude, kas tiek veikta, ja apturēta nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības darbība, kuras laikā kontrolē kā tiek ievērotas atsevišķas normatīvo aktu prasības, kas nosaka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, un veic krājumu atlikumu inventarizāciju, lai salīdzinātu faktiski esošos krājumus ar grāmatvedības reģistros uzrādītajiem.”

 

3. Papildināt 15.panta 1.daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“ ) pirms darījuma vai maksājuma operāciju veikšanas ir pienākums pārliecināties, vai darījumu partnera saimnieciskā darbība nav apturēta.”

 

4. Papildināt 34.pantu (“Atbildība par uzņēmējdarbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam un citiem nodokļu likumu pārkāpumiem”) ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja nodokļu maksātājs veic darījumus ar uzņēmumu, kura darbība ir apturēta un informācija par to ievietota publiskajā reģistrā, tad:

1)      ja darījuma summa nepārsniedz Ls 1000, piemērojama soda nauda Ls 50 apmērā;

2)      ja darījuma summa pārsniedz Ls 1000, piemērojama soda nauda 10% apmērā no darījuma summas.”

 

5. Izteikt likuma 34.1 pantu (“Saimnieciskās darbības apturēšana normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos”) šādā redakcijā:

“(1) Ja fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu grupa, veicot saimniecisko darbību, pārkāpj normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kas nodrošina ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apturēt normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimniecisko darbību;

(2) Normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbības apturēšana speciālas pārbaudes veikšanai tiek noteikta uz laiku, kas nav ilgāks par 10 dienām no Valsts ieņēmumu dienesta institūcijas lēmuma (rīkojuma) pieņemšanas dienas. Attiecīgo lēmumu (rīkojumu) Valsts ieņēmumu dienests pieņem 3 darbadienu laikā pēc pārbaudes materiālu saņemšanas no kontrolējošām institūcijām;

(3) Šā panta 2.daļā noteiktais speciālās pārbaudes veikšanas laika ierobežojums nav piemērojams gadījumos, kad šādā pārbaudē ir konstatēts, ka nepieciešams veikt speciālu nodokļu auditu, vai gadījumos, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, - saimnieciski finansiālās darbības revīziju.

(4) Ja šā panta 1.daļā paredzētā normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbība apturēta uz laiku, tad darbības apturēšanas rezultātā radušies materiālie zaudējumi tiek segti no pārkāpēja (fiziskās vai juridiskās personas vai šādu personu grupas) līdzekļiem.

(5) Ieņēmumi, kurus persona ir guvusi par darījumiem, kas veikti pēc tam, kad pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu un informācija par to ievietota publiskajā reģistrā, ieskaitāmi valsts budžetā.

(6) Ja šā panta 1.daļā paredzētā normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbība apturēta, tad lēmuma par saimnieciskās darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību.”