2006

 

 

 

 

 

2006.gada 8. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Komerclikumā”. Lūdzam iekļaut šo likumprojektu 2006. gada 15. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________           

2. ____________________________           

3. ____________________________           

4. ____________________________           

5. ____________________________

 

 

 

 

 

 

L. Šulcs 6447330

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi Komerclikumā”

 

Ierosinām veikt likumā sekojošus grozījumus:          

 

1. Papildināt 8.panta piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;”

 

2. Izteikt 10.panta 1.daļas 1.teikumu šādā redakcijā:

“Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma, valsts pārvaldes iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata.”

 

3. Papildināt 139.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“pieteikumam pievieno ēkas vai telpu īpašnieka izsniegtu piekrišanu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskās adreses atrašanos attiecīgās ēkas vai telpu adresē. Ja piekrišanu izsniedz ēkas vai telpu īpašnieka pilnvarota persona, pieteikumam pievienojama arī pilnvara. Ja pieteikumu paraksta valdes loceklis, kurš ir juridiskajā adresē norādītās ēkas vai telpu īpašnieks, piekrišanas nav jāiesniedz.”

 

4. Izteikt 149.panta 3.daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) valdes paziņojumu par sabiedrības juridisko adresi, pievienojot ēkas vai telpu īpašnieka izsniegtu piekrišanu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskās adreses atrašanos attiecīgās ēkas vai telpu adresē. Ja piekrišanu izsniedz ēkas vai telpu īpašnieka pilnvarota persona, pievienojama arī pilnvara. Ja pieteikumu vai valdes paziņojumu paraksta dibinātājs vai valdes loceklis, kurš ir juridiskajā adresē norādītās ēkas vai telpu īpašnieks, piekrišana nav jāsniedz.”