Likumprojekts

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada __________________Nr.

                                                            Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījums likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 23.nr.) šādu grozījumu:

 

N.p.k.

Pielikums

Budžeta iestādes kods

Programmas kods

Budžeta pozīcija

Likums

Priekšlikums

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

(nodokļa prognozes palielinājums)

 

830 117 444

 

25 000 000

 

4.

58

13.00.00

Atbalsts mājokļiem

Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi - kopā

Uzturēšanas izdevumi

Subsīdijas un dotācijas

 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

 

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

 

8.Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums “Par valsts budžetu 2006.gadam” paredz, ka budžeta programmai “Atbalsts mājokļiem” tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem LVL 5 000 000 apmērā. Dotācija aptver finansējumu pašvaldībām dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu izmaksai (LVL 2 000 000), kā arī finansējumu pašvaldībām dzīvokļu jautājumu risināšanai (LVL 3 000 000).

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību iesniedzēji piedāvā piešķirt papildu līdzekļus LVL 25 000 000 apmērā, lai finansētu pašvaldību pasākumus dzīvokļu jautājumu risināšanai.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts palīdzēs nodrošināt pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

25000

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-25000

--

--

--

--

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Papildu līdzekļus programmai “Atbalsts mājokļiem” ir iespējams piešķirt, palielinot pievienotās vērtības nodokļa prognozi.

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Mini stru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti nav jāizdod

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas māju īrnieku asociāciju (LMIA)

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskā organizācija atbalsta likumprojektu

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-