Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Rāznas nacionālā parka likums

(Reģ. nr. 1769)

2. lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

( 17 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Rāznas nacionālā parka likums

 

 

 

Rāznas nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants
Rāznas nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību.

 

 

 

1.pants
Rāznas nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību.

2.pants
Nacionālā parka robežas noteiktas saskaņā ar šajā likumā iekļauto nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un tā robežu aprakstu (2.pielikums).

1

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Nacionālā parka robežas noteiktas saskaņā ar šim likumam pievienotā Rāznas nacionālā parka ārējo robežu un funkcionālo zonu robežu shēmu (1.pielikums) un Rāznas nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).”

 

atbalstīt

 

2.pants
Nacionālā parka robežas noteiktas saskaņā ar šim likumam pievienotā Rāznas nacionālā parka ārējo robežu un funkcionālo zonu robežu shēmu (1.pielikums) un Rāznas nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

 

3.pants
(1) Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības nosaka nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

2

 

Juridiskais birojs

Papildināt 3.panta pirmo daļu pirms vārdiem “nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ar vārdu “Rāznas”.

 

atbalstīt

 

3.pants
(1) Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības nosaka Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(2) Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus izdod Ministru kabinets.

3

 

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rāznas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets”.

atbalstīt

 

(2) Rāznas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

4.pants

 

 

 

4.pants

Dabas lieguma zonas un dabas parka zonas zeme, kas piekrīt valstij, ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

 

 

 

Dabas lieguma zonas un dabas parka zonas zeme, kas piekrīt valstij, ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

 

 

 

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants
(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

4

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmās daļas ievaddaļā skaitļus un vārdus “(1. un 2.pielikums)”.

 

 

atbalstīt

 

5.pants
(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas :

1) dabas lieguma zona;
2) dabas parka zona;
3) neitrālā zona.

 

 

 

1) dabas lieguma zona;
2) dabas parka zona;
3) neitrālā zona.

(2) Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci un iespēju dzīvniekiem pulcēties migrācijas periodos, nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus.

5

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta otro daļu.

 

atbalstīt

 

 

 

6

 

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nacionālā parka funkcionālo zonu robežas noteiktas šim likumam pievienotajā 1.pielikumā un šo funkcionālo zonu robežu apraksts dots šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.”

atbalstīt

 

(2) Nacionālā parka funkcionālo zonu robežas noteiktas šim likumam pievienotajā 1.pielikumā un šo funkcionālo zonu robežu apraksts dots šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.

6.pants
Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības mazpārveidotās ekosistēmas, saglabātu retu un izzūdošu sugu atradnes, kā arī saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

 

 

 

6.pants
Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības mazpārveidotās ekosistēmas, saglabātu retu un izzūdošu sugu atradnes, kā arī saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

7.pants
Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu.

 

 

 

7.pants
Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu.

8.pants
Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu nacionālajā parkā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru.

 

 

 

8.pants
Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu nacionālajā parkā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru.

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

 

 

 

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

9.pants
Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde — Rāznas nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

7

 

Juridiskais birojs

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Rāznas nacionālā parka administrācija (turpmāk – nacionālā parka administrācija).

(2) Nacionālā parka administrācijas darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.”

atbalstīt

 

9.pants

(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Rāznas nacionālā parka administrācija (turpmāk – nacionālā parka administrācija).

(2) Nacionālā parka administrācijas darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

10.pants
Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

8

 

< u>Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors.”

 

atbalstīt

 

10.pants
Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

11.pants
Nacionālā parka administrācijas finanšu līdzekļus veido:

 

 

 

11.pants
Nacionālā parka administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;
3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

 

 

 

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;
3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

12.pants
(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome.

9

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 12.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts meža dienesta, valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Meži”, Dienvidlatgales un  Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes, Daugavpils universitātes, visām pašvaldībām, kuras atrodas nacionālā parka teritorijā. Padomes sastāvā var iekļaut ne vairāk kā četrus pārstāvjus no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību vai vides izglītību.”

atbalstīt

 

12.pants
(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts meža dienesta, valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Meži”,
Dienvidlatgales un  Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes, Daugavpils universitātes, visām pašvaldībām, kuras atrodas nacionālā parka teritorijā. Padomes sastāvā var iekļaut ne vairāk kā četrus pārstāvjus no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību vai vides izglītību.

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes sastāvu nosaka un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

10

 

 

Atbildīgā komisija

izslēgt 12.panta otrajā daļā vārdus “sastāvu nosaka un”.

atbalstīt

 

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

 

 

 

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam apstiprina Rāznas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

11

 

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”;

atbalstīt

 

1. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam apstiprina Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikumu.

12

 

Juridiskais birojs

izteikt pārejas noteikumu 2.punktu kā 3.punktu;

atbalstīt

 

 

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.264 “Dabas parka “Rāzna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

13

 

Juridiskais birojs

izteikt pārejas noteikumu 3.punktu kā 2.punktu un aizstāt vārdu “jaunu” ar vārdiem “šā likuma 3.panta otrajā daļā paredzēto”;

 

atbalstīt

 

2. Līdz šā likuma 3.panta otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.264 “Dabas parka “Rāzna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1.jūlijam apstiprina Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikumu.

4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.februārim apstiprina Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes sastāvu un nolikumu.

14

 

Juridiskais birojs

izslēgt 4.punktā vārdus “konsultatīvās padomes sastāvu un”.

 

atbalstīt

 

4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.februārim apstiprina Rāznas nacionālā parka nolikumu.

 

15

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

„5. Līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai likumā noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde.”

atbalstīt

 

5. Līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai likumā noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde.

 

16

 

 

 

 

17

 

 

Juridiskais birojs

Apsvērt vai likumprojekts nebūtu papildināms ar nosacījumu, ka likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.17

 

 

atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Rāznas nacionālā parka likuma

1.pielikums

 

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

 

 

 

Rāznas nacionālā parka likuma 2.pielikums

 

Rāznas nacionālā parka robežu apraksts

 

 

I.  Rāznas nacionālā parka ārējās robežas apraksts

 

1. Ārējās robežas robežposmu apraksts

 

 Nr.
p.k.

 Robežposmu numurs pēc plāna

 Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 1

 2

 3

 

 1.1.

 

1–2

 

No Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz ceļam Roceva–Rudzīši

 1.2.

 2–3

 Uz austrumiem pa ceļa Roceva–Rudzīši dienvidu malu līdz ceļam Ludza–Ezernieki

 1.3.

 3–4

 Uz dienvidiem pa ceļa Ludza–Ezernieki rietumu malu līdz Rundēnu un Ezernieku pagasta robežai

 1.4.

 4–5

 No Rundēnu un Ezernieku pagasta robežas un ceļa Ludza–Ezernieki krustpunkta uz dienvidrietumiem pa ceļa Ludza–Ezernieki ziemeļrietumu malu līdz ceļam Ezernieki–Dagda

 1.5.

 5–6

 Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Ezernieki–Dagda ziemeļrietumu malu līdz ceļam Novamisļi–Obiteļs

 1.6.

 6–7

 Uz rietumiem pa ceļa Novamisļi–Obiteļs ziemeļu malu līdz Ezernieku un Dagdas pagasta robežai

 1.7.

 7–8

 Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Ezernieku un Dagdas pagasta robežu līdz Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunktam

 1.8.

 8–9

No Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem un rietumiem pa Andzeļu un Dagdas pagasta robežu līdz ceļam Artjomovka–Andzeļi

 1.9.

 9–10

 Uz ziemeļiem pa ceļa Artjomovka–Andzeļi austrumu malu līdz ceļam Andzeļi–Andrupene

 1.10.

 10–11

 Uz rietumiem pa ceļa Andzeļi–Andrupene ziemeļu malu līdz Andzeļu un Andrupenes pagasta robežai

 1.11.

 11–12

 No Andzeļu un Andrupenes pagasta robežas un ceļa Andzeļi–Andrupene krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa Andzeļu un Andrupenes pagasta robežu līdz Kazimirovas ezera strautam

 1.12.

 12–13

 Uz dienvidrietumiem pa Kazimirovas ezera strautu līdz ceļam Usači–Oloveca

 1.13.

 13–14

 Uz rietumiem pa ceļa Usači–Oloveca ziemeļu malu līdz ceļam Oloveca–Andeņi

 1.14.

 14–15

 Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Oloveca–Andeņi rietumu malu līdz ceļam Andrupene–Dagda

 1.15.

 15–16

 Uz ziemeļrietumiem pa ceļa Andrupene–Dagda ziemeļaustrumu malu līdz ceļam Mariampole–Jaunokra

 1.16.

 16–17

 Uz dienvidrietumiem pa ceļa Mariampole–Jaunokra ziemeļrietumu malu līdz Andrupenes un Kastuļinas pagasta robežai

 1.17.

 17–18

 Uz ziemeļiem pa Andrupenes un Kastuļinas pagasta robežu līdz Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunktam

 1.18.

 18–19

 Uz austrumiem no Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunkta līdz Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunktam

 1.19.

 19–20

 No Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunkta uz austrumiem līdz ceļam Andrupene–Zosna

 1.20.

 20–21

 Uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene–Zosna austrumu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene–Zosna krustpunktam

 1.21.

 21–22

 No Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene–Zosna krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene–Zosna austrumu malu līdz ceļam Zosna–Lūznava

 1.22.

 22–23

 Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa ceļa Zosna–Lūznava ziemeļaustrumu malu līdz novadgrāvim

 1.23.

 23–24

 Uz ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un P.Kurgas zemes īpašuma robežu līdz Vertušankas upītei

 1.24.

 24–25

 Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un Pučkas un Žukovas zemes īpašuma robežām līdz ceļam Vertukšņa–Lūznava

 1.25.

 25–26

 Uz austrumiem pa ceļa Vertukšņa–Lūznava dienvidu malu līdz ceļam Lūznava–Ļadi–Gudeļi–Ismeri

 1.26.

 26–27

 Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un austrumiem pa ceļa Lūznava–Ļadi–Gudeļi–Ismeri dienvidaustrumu malu līdz ceļam Ismeri–Rēzekne

 1.27.

 27–28

 Uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri–Rēzekne austrumu malu līdz Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunktam

 1.28.

 28–29

 No Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri–Rēzekne austrumu malu un Čornajas pagasta robežu līdz ceļam Gaiduļi–Putreiši–Mahoņina–Patrejevka

 1.29.

 29–30

 Uz austrumiem pa ceļa Gaiduļi–Putreiši–Mahoņina–Patrejevka dienvidu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne–Janopole–Čornaja–Dagda

 1.30.

 30–31

 Uz dienvidiem pa ceļa P-55 Rēzekne–Janopole–Čornaja–Dagda rietumu malu līdz ceļam Čornaja–Balinova

 1.31.

 31–32

 Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja–Balinova dienvidaustrumu malu līdz ceļam Balinova–Pirmie Balteņi

 1.32.

 32–33

 Uz dienvidaustrumiem pa ceļa Balinova–Pirmie Balteņi dienvidrietumu malu līdz ceļam Baltais Dukstigals–Soboļeva–Pirmie Balteņi

 1.33.

 33–34

 Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Baltais Dukstigals–Soboļeva–Pirmie Balteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Balteņi–Račiki

 1.34.

 34–35

 Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa ceļa Balteņi–Račiki dienvidrietumu malu līdz ceļam Račiki–Uškāni

 1.35.

 35–36

 Uz dienvidiem pa ceļa Račiki–Uškāni rietumu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne–Janopole–Čornaja–Dagda

 1.36.

 36–37

 Uz dienvidaustrumiem pa ceļa P-55 Rēzekne–Janopole–Čornaja–Dagda dienvidrietumu malu līdz ceļam Foļvarkova–Balteņi

 1.37.

 37–38

 Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Foļvarkova–Balteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Foļvarkova–Kazeiki

 1.38.

 38–39

 Uz austrumiem pa ceļa Foļvarkova–Kazeiki dienvidu malu līdz ceļam Kazeiki–Graši

 1.39.

 39–40

Uz austrumiem pa ceļa Kazeiki–Graši dienvidu malu līdz Čornajas un Kaunatas pagasta robežai

 1.40.

 40–41

No ceļa Kazeiki–Graši un Čornajas un Kaunatas pagasta robežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa ceļa Kazeiki–Graši dienvidrietumu malu līdz ceļam Graši–Mozgi–Batņi

 1.41.

 41–42

Uz austrumiem pa ceļa Graši–Mozgi–Batņi dienvidu malu līdz novadgrāvim un Veronikas Brokānes zemes īpašuma robežai

 1.42.

 42–43

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi caur Veronikas Brokānes un Vitālija Igovena zemes īpašumiem līdz Jāņa Imanta Spridzīša zemes īpašuma robežai

 1.43.

 43–44

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi un Jāņa Imanta Spridzīša zemes īpašuma robežu līdz ceļam Mazie Batņi–Ostrovski

 1.44.

 44–45

Uz austrumiem pa ceļa Mazie Batņi–Ostrovski dienvidu malu caur Voldemāra Jureviča zemes īpašumu līdz ceļam Ostrovski–Vecsloboda

 1.45.

 45–46

Uz dienvidiem pa ceļa Ostrovski–Vecsloboda rietumu malu līdz ceļam Vecsloboda–Mežavaja

 1.46.

 46–47

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Vecsloboda–Mežavaja dienvidaustrumu malu līdz ceļam Mežavaja–Skadeņi

 1.47.

 47–48

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa ceļa Mežavaja–Skadeņi rietumu malu līdz ceļam Kaunata–Rogaiža

 1.48.

 48–49

Uz austrumiem pa ceļa Kaunata–Rogaiža dienvidu malu līdz Kaunatas un Rundēnu pagasta robežai

 1.49.

 49–1

Uz dienvidiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz sākumpunktam (Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunktam)

 

2. Ārējās robežas robežpunktu koordinātas

 

Nr.p.k.

 Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

 

 1

 2

 3

2.1.

  1

 729798

 6245375

2.2.

 2

 729630

 6245217

2.3.

 3

 732168

 6244295

2.4.

 4

 730771

 6235105

2.5.

 5

 726891

 6232987

2.6.

 6

 725334

 6227816

2.7.

 7

 724312

 6228083

2.8.

 8

 723699

 6228265

2.9.

 9

 71934 8

 6225991

2.10.

 10

 718836

 6229943

2.11.

 11

 714865

 6230426

2.12.

 12

 714779

 6229424

2.13.

 13

 714401

 6229117

2.14.

 14

 714248

 6229176

2.15.

 15

 713162

 6227475

2.16.

 16

 711313

 6228687

2.17.

 17

 706911

 6227366

2.18.

 18

 704703

 6233415

2.19.

 19

 706990

 6234559

2.20.

 20

 709533

 6234724

2.21.

 21

 706463

 6245149

2.22.

 22

 706195

 6247490

2.23.

 23

 701746

 6249880

2.24.

 24

 700897

 6250255

2.25.

 25

 700848

 6251273

2.26.

 26

 701853

 6251393

2.27.

 27

 704730

 6254548

2.28.

 28

 704302

 6256288

2.29.

 29

 704306

 6258826

2.30.

 30

 709706

 6258275

2.31.

 31

 711049

 6254198

2.32.

 32

 712657

 6255537

2.33.

 33

 713853

 6254675

2.34.

 34

 714011

 6254766

2.35.

 35

 714676

 6253576

2.36.

 36

 714563

 6252167

2.37.

 37

 715520

 6251224

2.38.

 38

 716204

 6252080

2.39.

 39

 717350

 6251843

2.40.

 40

 717506

 6251792

2.41.

 41

 717856

 6251289

2.42.

 42

 719576

 6251441

2.43.

 43

 720316

 6251153

2.44.

 44

 720973

 6251528

2.45.

 45

 721347

 6251342

2.46.

 46

 721360

 6250785

2.47.

 47

 724533

 6252100

2.48.

 48

 725653

 6250679

2.49.

 49

 727818

 6250760

 

 

 

 


II. Dabas lieguma zonas robežas apraksts

 1. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Lūznavas pagasts

1.1.

1-2

No 2.šķiras valsts ceļa Lūznava-Ismeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050121) robežas krustpunkta uz dienvidiem, dienvidaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050121) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidu robežai

1.2.

2-3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidaustrumu stūrim

1.3.

3-4

Uz austrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidaustrumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) ziemeļu stūrim

1.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) dienvidu stūrim

1.5.

5-6

Uz dienvidaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) dienvidu stūra līdz Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050186) krustpunktam

1.6.

6-7

Uz rietumiem un dienvidiem no Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050186) krustpunkta pa Rubčinsku ezera rietumu krastu līdz Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) krustpunktam

1.7.

7-8

Uz rietumiem no Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) dienvidaustrumu stūrim

1.8.

8-9

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) austrumu robežai

1.9.

9-10

Uz rietumiem, dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) dienvidrietumu stūrim

 1.10.

10-11

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) dienvidrietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu stūrim

 1.11.

11-12

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) dienvidaustrumu stūrim

 1.12.

12-13

Uz ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidu stūrim

 1.13.

13-14

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu robežu līdz meliorācijas grāvim

 1.14.

14-15

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz Harčenku ezera rietumu krastam

 1.15.

15-16

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Harčenku ezera rietumu, dienvidrietumu un austrumu krastu līdz  zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020502) robežai

 1.16.

16-17

Uz dienvidaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020502) robežu līdz Harčenku ezera austrumu krastam

 1.17.

17-18

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa Harčenku ezera austrumu krastu līdz strauta ietekai ezera ziemeļu krastā

 1.18.

18-19

Uz ziemeļiem pa strautu līdz 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Ismeri dienvidu malai

 1.19.

19-1

Uz austrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Ismeri dienvidu malu līdz sākumpunktam

 

 

 

 

 

2. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

 Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

703558

6251844

2.2.

2

703628

6251396

2.3.

3

704054

6251421

2.4.

4

704126

6251416

2.5.

5

704139

6251274

2.6.

6

704180

6251195

2.7.

7

704193

6251019

2.8.

8

703888

6250930

2.9.

9

703661

6250896

2.10.

10

702933

6250480

2.11.

11

702943

6250623

2.12.

12

702991

6250683

2.13.

13

702890

6250863

2.14.

14

702851

6251013

2.15.

15

702998

6251109

2.16.

16

703049

6251315

2.17.

17

703039

6251519

2.18.

18

703102

6251725

2.19.

19

703162

6251852

 

3. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Lūznavas pagasts

3.1.

1-2

No ceļa Zosna–Višķeri rietumu malas uz rietumiem, dienvidiem un ziemeļrietumiem pa Valentīnas Jakubenokas zemes īpašuma robežu līdz kanalizētajai caurtekai Zosnas ezers–Rāznas ezers

3.2.

2-3

Uz rietumiem pa kanalizēto caurteku Zosnas ezers–Rāznas ezers līdz Zosnas ezera austrumu krastam

3.3.

3-4

Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz Genādija Rižņikova zemes īpašuma robežai

3.4.

4-5

Uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem pa Genādija Rižņikova zemes īpašuma robežu līdz kvartālstigai

3.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu līdz ceļa Zosna–Višķeri rietumu malai

3.6.

6-1

Uz dienvidiem pa ceļa Zosna–Višķeri rietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

 

 

 

 

4. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1

706585

6248374

4.2.

2

706133

6248608

4.3.

3

705885

6248549

4.4.

4

705765

6248675

4.5.

5

706114

6248947

4.6.

6

706723

6249222

 

 

5. Rāznas ezera salu dabas lieguma zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

5.1.

 

Sešas Rāznas ezera salas Rāznas ezera rietumu daļā. Dabas lieguma robeža sakrīt ar salu krasta līniju

 

 

 

 

 

6. Mākoņkalna (Mōkūņkolna) dabas lieguma zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

6.1.

1-2

No zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003)  robežas  un 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški krustpunkta pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) dienvidu stūrim

6.2.

2-3

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) austrumu stūrim

6.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) dienvidaustrumu robežu līdz zemesceļam Rukmaņi–Voveri

6.4.

4-5

Uz rietumiem pa zemesceļu Rukmaņi–Voveri līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) rietumu robežai

6.5.

5-6

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070119) dienvidu stūrim

6.6.

6-7

Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070119) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) rietumu robežai

6.7.

7-8

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003)  ziemeļrietumu stūrim

6.8.

8-1

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļu  robežu līdz sākumpunktam

 

 

7. Mākoņkalna (Mōkūņkolna) dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

7.1.

1

711458

6242460

7.2.

2

711412

6242036

7.3.

3

711352

6242095

7.4.

4

711167

6242022

7.5.

5

710959

6242093

7.6.

6

710975

6242134

7.7.

7

711194

6242445

7.8.

8

711415

6242459

 

8. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Kaunatas pagasts

8.1.

1-2

No valsts meža 165.kvartāla dienvidrietumu malas uz dienvidaustrumiem pa valsts meža 165.kvartāla 14. un 18.nogabala dienvidu robežu un valsts meža 166.kvartāla ārējo robežu līdz valsts meža 166.kvartāla 5.nogabala austrumu stūrim

8.2.

2-3

Uz dienvidrietumiem pa valsts meža 166.kvartāla ārējo robežu līdz 166.kvartāla 22.nogabala dienvidu robežai

8.3.

3-4

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa 166.kvartāla 22., 15., 21., 20., un 27.nogabala dienvidu robežu līdz Lijas Līdumas zemes īpašuma robežai

8.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa Lijas Līdumas zemes īpašuma robežu līdz pagasta meža 74.kvartāla 18.nogabala robežai

8.5.

5-1

Uz ziemeļrietumiem pa pagasta meža 74.kvartāla 18.nogabala robežu līdz sākumpunktam

 

 

9. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1

725723

6242702

9.2.

2

726646

6242324

9.3.

3

726127

6241777

9.4.

4

725659

6242230

9.5.

5

725759

6242444

 

 

10. Salāju (Solōju) ezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts. Maltas mežniecība

10.1.

1-2

No Krāslavas rajona Andrupenes pagasta un Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta robežas krustpunkta ar 2.šķiras valsts ceļu Andrupene–Ļipuški uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežai

10.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežai

10.3.

3-4

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļrietumu stūrim

 

10.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunktam

10.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunkta pa  zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) rietumu stūrim

10.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam

10.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100195) dienvidaustrumu robežai

10.8.

8-9

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100195) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100163) ziemeļrietumu robežai

10.9.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100163) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) dienvidu stūrim

10.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100040) dienvidu robežai

10.11.

11-12

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100040) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100013) austrumu robežai

10.12.

12-13

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100013) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100132) ziemeļrietumu robežai

10.13.

13-14

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100132) ziemeļrietumu un  ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100152) ziemeļu robežai

10.14.

14-15

Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100152) ziemeļu un ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100194 – Jāzepa Tenča saimniecība “Upe”) meža malai

10.15.

15-16

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100194 – Jāzepa Tenča saimniecība “Upe”) meža malu un 1.kvartāla 19.nogabala austrumu robežu līdz Mostovuhas upītei (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežai)

 


11.Salāju (Solōju) ezera dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

11.1.

1

709533

6234724

11.2.

2

709751

6234900

11.3.

3

709888

6234701

11.4.

4

710025

6234620

11.5.

5

710152

6234564

11.6.

6

710394

6235118

11.7.

7

711013

6235298

11.8.

8

711084

6235259

11.9.

9

711576

6234948

11.10.

10

711819

6235017

11.11.

11

711914

6235479

11.12.

12

712013

6235481

11.13.

13

712060

6235405

11.14.

14

712504

6235618

11.15.

15

712735

6235588

11.16.

16

713023

6234944

11.17.

17

713300

6234855

11.18.

18

713242

6234684

11.19.

19

713190

6234531

11.20.

20

713294

6234243

11.21.

21

712754

6233806

11.22.

22

712246

6233639

11.23.

23

712070

6233544

11.24.

24

711652

6233647

11.25.

25

711483

6233762

11.26.

26

711025

6233507

11.27.

27

710737

6233721

11.28.

28

710409

6233674

11.29.

29

710078

6233695

11.30.

30

710036

6233669

11.31.

31

710028

6233648

11.32.

32

709837

6233892

11.33.

33

709748

6234166

 


12. Dabas lieguma “Litaunīku Mēness kalendārs” robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

Andrupenes  pagasts

12.1.

1-2

No 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta un zemesceļa Biža–Bronkas–Litaunīki krustojuma pa zemesceļa Biža–Bronkas–Litaunīki austrumu malu uz dienvidiem līdz Baldas upītei

12.2.

2-3

Uz rietumiem pa Baldas upīti līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010135) rietumu robežai

12.3.

3-4

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010135) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010130) dienvidu robežai

 

12.4.

4-5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010130) dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010015) dienvidrietumu robežai

12.5.

5-6

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010015) dienvidrietumu un rietumu robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-57 Dagda–Andrupene–Malta

12.6.

6-1

Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

13. Dabas lieguma “Litaunīku Mēness kalendārs” zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

13.1.

1

708249

6232006

13.2.

2

708092

6231290

13.3.

3

707551

6231342

13.4.

4

707562

6231506

13.5.

5

707557

6231961

13.6

6

707486

6232211

 

 

14. Ežezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

14.1. Ezernieku pagasts

14.1.1.

 

Dabas liegumā ietilpst visas Ežezera salas un Pahatnieku pussalas ozolu audze (valsts meža 81.kvartāls)

14.2. Andzeļu pagasts

14.2.1.

 

Dabas liegumā ietilpst Piloru ozolu audze (valsts meža 81.kvartāls)

III. Neitrālās zonas robežas apraksts

 

15. Treuhu neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Čornajas pagasts

15.1.

1-2

No 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda un novadgrāvja  krustpunkta uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda austrumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Treuhi–Ismeri

15.2.

2-3

Uz dienvidrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Treuhi–Ismeri dienvidaustrumu malu līdz Mihaila Volkolakova zemes īpašuma robežai

 

15.3.

3-4

Uz rietumiem pa Mihaila Volkolakova zemes īpašuma robežu līdz Sergeja Udodova zemes īpašuma robežai

15.4.

4-5

Uz ziemeļrietumiem pa Sergeja Udodova zemes īpašuma robežu līdz Jevģēnija Ribakova zemes īpašuma robežai

15.5.

5-6

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidaustrumiem pa Jevģēnija Ribakova zemes īpašuma robežu līdz Mihaila Rubļova zemes īpašuma robežai

15.6.

6-7

Uz ziemeļiem pa Mihaila Rubļova zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Treuhi–Bratova

15.7.

7-8

Uz austrumiem pa pagasta zemesceļa Treuhi–Bratova ziemeļu malu līdz Mihaila Rubļova zemes īpašuma robežai

15.8.

8-9

Uz ziemeļaustrumiem pa Mihaila Rubļova zemes īpašuma robežu līdz Irēnas Jurkānes zemes īpašuma robežai

15.9.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa Irēnas Jurkānes zemes īpašuma robežu līdz novadgrāvim

15.10.

10-1

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi līdz sākumpunktam

 

 

16. Treuhu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

16.1.

1

710085

6257589

16.2.

2

710076

6257070

16.3.

3

710048

6257003

16.4.

4

709862

6257026

16.5.

5

709874

6257058

16.6.

6

709450

6257103

16.7.

7

709467

6257271

16.8.

8

709638

6257228

16.9.

9

709659

6257433

16.10.

10

709903

6257533

 

17. Čornajas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Čornajas pagasts

17.1.

1-2

No 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda un Ligitas Ratniekas zemes īpašuma ro bežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda austrumu malu līdz ceļam Čornaja–Balinova

17.2.

2-3

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja–Balinova ziemeļrietumu malu līdz Arsanofija Lizunova zemes īpašuma robežai

17.3.

3-4

Uz austrumiem pa Arsanofija Lizunova zemes īpašuma robežu līdz Antoņinas Butrimas zemes īpašuma robežai

17.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem pa Antoņinas Butrimas zemes īpašuma robežu līdz Čornajas pagasta zemes īpašuma robežai

17.5.

5-6

Uz rietumiem un dienvidiem pa Čornajas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Raisas Terehovas zemes īpašuma robežai

17.6.

6-7

Uz dienvidrietumiem pa Raisas Terehovas zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Dagda

17.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda austrumu malu līdz novadgrāvim uz Rāznas ezeru

17.8.

8-9

Uz dienvidiem pa novadgrāvi līdz Rāznas ezera krastam

17.9.

9-10

Uz dienvidrietumiem pa Rāznas ezera krastu līdz Irēnas Pudānes zemes īpašuma robežai

17.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa Irēnas Pudānes zemes īpašuma robežu līdz Nadeždas Morozovas un Innas Malahovskas zemes kopīpašuma robežai

17.11.

11-12

Uz ziemeļrietumiem pa Nadeždas Morozovas un Innas Malahovskas zemes kopīpašuma robežu līdz Romas katoļu baznīcas Sv. Jāņa Kristītāja Dukstigala draudzes īpašuma robežai

17.12.

12-13

Uz rietumiem pa Romas katoļu baznīcas Sv. Jāņa Kristītāja Dukstigala draudzes īpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Čornaja–Melndukstigals

17.13.

13-14

Uz dienvidrietumiem pa pagasta zemesceļa Čornaja–Melndukstigals dienvidaustrumu malu līdz Vasiļisas Abajevas zemes īpašuma robežai

17.14.

14-15

Uz ziemeļrietumiem pa Vasiļisas Abajevas zemes īpašuma robežu līdz Čornajas pagasta zemes īpašuma robežai

17.15.

15-16

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Vasiļisas Abajevas zemes īpašuma robežai

17.16.

16-17

Uz ziemeļiem pa Vasiļisas Abajevas zemes īpašuma robežu līdz Čornajas pagasta zemes īpašuma robežai

17.17.

17-18

Uz ziemeļiem pa Čornajas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Leona Novikova zemes īpašuma robežai

17.18.

18-19

Uz ziemeļrietumiem pa Leona Novikova zemes īpašuma robežu līdz Jāņa Zahara zemes īpašuma robežai

17.19.

19-20

Uz ziemeļrietumiem pa Jāņa Zahara zemes īpašuma robežu līdz Čornajas pagasta zemes īpašuma robežai

17.20.

20-21

Uz ziemeļaustrumiem pa Čornajas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Antoņinas Batņas zemes īpašuma robežai

17.21.

21-22

Uz ziemeļaustrumiem pa Antoņinas Batņas zemes īpašuma robežu līdz Broņislava Batņas zemes īpašuma robežai

17.22.

22-23

Uz ziemeļaustrumiem pa Broņislava Batņas zemes īpašuma robežu līdz Čornajas pagasta zemes īpašuma robežai

17.23.

23-24

Uz ziemeļaustrumiem pa Čornajas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Staņislavas Džigunes zemes īpašuma robežai

17.24.

24-25

Uz ziemeļaustrumiem pa Staņislavas Džigunes zemes īpašuma robežu līdz Jāzepa Brokana zemes īpašuma robežai

17.25.

25-26

Uz ziemeļaustrumiem pa Jāzepa Brokana zemes īpašuma robežu līdz Čornajas pagasta zemesceļam Čornaja–Žogoti

17.26.

26-27

Uz ziemeļrietumiem pa Čornajas pagasta zemesceļa Čornaja–Žogoti dienvidrietumu malu līdz Ligitas Ratniekas zemes īpašuma robežai

17.27.

27-1

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa Ligitas Ratniekas zemes īpašuma robežu līdz sākumpunktam

 

 

 

 

 

 

18. Čornajas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

18.1.

1

710760

6254767

18.2.

2

711060

6254221

18.3.

3

711358

6254453

18.4.

4

711479

6254430

18.5.

5

711539

6254313

18.6.

6

711482

6254078

18.7.

7

711279

6253912

18.8.

8

711759

6253740

18.9.

9

711738

6253612

18.10.

10

711051

6253301

18.11.

11

710980

6253398

18.12.

12

710900

6253489

18.13.

13

710847

6253469

18.14.

14

710791

6253364

18.15.

15

710646

6253457

18.16.

16

710603

6253466

18.17.

17

710626

6253620

18.18.

18

710642

6253831

18.19.

19

710263

6254023

18.20.

20

710158

6254171

18.21.

21

710209

6254234

18.22.

22

710251

6254286

18.23.

23

710356

6254416

18.24.

24

710414

6254487

18.25.

25

710529

6254624

18.26.

26

710564

6254660

18.27.

27

710391

6254819

 

 

19. Lūznavas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Lūznavas pagasts

19.1.

1-2

No 2.šķiras valsts ceļa Vertukšne–Lūznava–Ismeri un Rāznas ielas krustojuma Lūznavā uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Vertukšne–Lūznava–Ismeri ziemeļrietumu malu līdz novadgrāvim

19.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Harčenki–Lūznava

19.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemesceļa Harčenki–Lūznava dienvidu malu līdz 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Zosna un pagasta zemes īpašuma robežas krustpunktam

19.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz 2.šķiras valsts ceļam Lūznava–Zosna

 

19.5.

5-6

Uz dienvidiem pa 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Zosna austrumu malu līdz novadgrāvim

19.6.

6-7

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi līdz Vertušankas upītei

19.7.

7-8

Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu līdz Ilmāra Pučkas zemes īpašuma robežai

19.8.

8-9

Uz austrumiem un ziemeļiem pa Ilmāra Pučkas un Jeļenas Žukovas zemes īpašumu robežu līdz Bērzu alejai Lūznavā

19.9.

9-10

Uz ziemeļiem no Bērzu alejas Lūznavā pa zemesceļu līdz 2.šķiras valsts ceļam Vertukšne–Lūznava–Ismeri

19.10.

10-1

Uz austrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Vertukšne–Lūznava–Ismeri ziemeļu malu līdz sākumpunktam

 

 

20. Lūznavas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

20.1.

1

701863

6251403

20.2.

2

702060

6251593

20.3.

3

702285

6251044

20.4.

4

701781

6250762

20.5.

5

701655

6250439

20.6.

6

701745

6249881

20.7.

7

700901

6250259

20.8.

8

700806

6250817

20.9.

9

700939

6250986

20.10.

10

700852

6251290

 

 

21.Veczosnas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Lūznavas pagasts

21.1.

1-2

No Zosnas ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) robežas krustpunkta uz dienvidiem pa Zosnas ezera rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040129) robežai

21.2.

2-3

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040129) dienvidaustrumu un dienvidu robežu līdz 2.šķiras valsts ceļam Veczosna–Lūznava

21.3.

3-4

Uz ziemeļrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Veczosna–Lūznava dienvidrietumu malu līdz zemesceļam Veczosna–Rutki

21.4.

4-5

Uz ziemeļiem pa zemesceļa Veczosna–Rutki rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040179) ziemeļrietumu stūrim

21.5.

5-6

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040179) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) ziemeļrietumu stūrim

 

21.6.

6-1

Uz austrumiem, dienvidiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

 

 

22. Veczosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

22.1.

1

704670

6248206

22.2.

2

704614

6247819

22.3.

3

704416

6247724

22.4.

4

704228

6247997

22.5.

5

704250

6248354

22.6.

6

704296

6248344

 


23. Zosnas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Lūznavas pagasts

23.1.

1-2

No ceļa Zosna–Višķeri uz austrumiem pa Viļa Kosakovska zemes īpašuma robežu līdz Rāznas ezera krastam

23.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz Rolanda Latkovska zemes īpašuma robežai

23.3.

3-4

Uz dienvidiem no Rāznas ezera krasta pa Rolanda Latkovska  zemes īpašuma robežu līdz Margaritas Belikas zemes īpašuma robežai

23.4.

4-5

Uz dienvidiem pa Margaritas Belikas zemes īpašuma robežu līdz Antoniņas Danerskas zemes īpašuma robežai

23.5.

5-6

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa Antoniņas Danerskas  zemes īpašuma robežu līdz ceļam Zosna–Ļipuški

23.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem no ceļa Zosna–Ļipuški pa  Marijas Svikšas zemes īpašuma robežu līdz Viktorijas Bulindžas zemes īpašuma robežai

23.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem, rietumiem un ziemeļiem pa Viktorijas Bulindžas zemes īpašuma robežu līdz Lūznavas pagasta zemes īpašuma robežai

23.8.

8-9

Uz rietumiem un ziemeļiem pa Lūznavas pagasta zemes īpašuma robežu līdz ceļam Zosna–Ļipuški

23.9.

9-10

Uz rietumiem pa ceļu Zosna–Ļipuški līdz Jāņa Sprikuta zemes īpašuma robežai

23.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem no ceļa Zosna–Ļipuški pa Jāņa Sprikuta zemes īpašuma robežu līdz Jevģēņija Mudrova zemes īpašuma robežai

23.11.

11-12

Uz dienvidrietumiem pa Jevģēņija Mudrova zemes īpašuma robežu līdz Zosnas ezera austrumu krastam

23.12.

12-13

Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz Lūznavas pagasta zemes īpašuma robežai

23.13.

13-14

Uz austrumiem pa Lūznavas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Ivana Kurakina  zemes īpašuma robežai

23.14.

14-15

Uz austrumiem pa Ivana Kurakina  zemes īpašuma robežu līdz Lūznavas pagasta zemes īpašuma robežai

23..15.

15-16

Uz austrumiem pa Lūznavas pagasta zemes īpašuma robežu līdz Jāņa Sprikuta zemes īpašuma robežai

23.16.

16-17

Uz ziemeļiem un austrumiem pa Jāņa Sprikuta zemes īpašuma robežu līdz ceļam Zosna–Višķeri

23.17.

17-1

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu Zosna–Višķeri līdz sākumpunktam

 

 

 

 

 


24. Zosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

24.1.

1

706599

6248211

24.2.

2

706680

6248198

24.3.

3

706969

6247727

24.4.

4

706981

6247472

24.5.

5

706980

6247429

24.6.

6

707034

6247295

24.7.

7

707136

6247142

24.8.

8

706711

6247240

24.9.

9

706321

6247485

24.10.

10

706008

6247410

24.11.

11

705867

6247804

24.12.

12

705759

6247758

24.13.

13

705847

6247861

24.14.

14

706010

6247921

24.15.

15

706135

6247949

24.16.

16

706387

6247996

24.17.

17

706449

6248029

 

 

25. Gineviču neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

25.1.

1-2

No Rāznas ezera krasta un Antona Pizāna zemes īpašuma robežas krustpunkta uz dienvidiem pa Antona Pizāna zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

25.2.

2-3

Uz rietumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidu malu līdz Viktora Novika zemes īpašuma robežai

25.3.

3-4

Uz dienvidiem un rietumiem pa Viktora Novika zemes īpašuma robežu līdz Kristīnes Fjodorovas zemes īpašuma robežai

25.4.

4-5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa Kristīnes Fjodorovas zemes īpašuma robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Gineviči–Rabskova

 

25.5.

5-6

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa pagasta koplietošanas zemesceļa  Gineviči–Rabskova dienvidu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežai

25.6.

6-7

Uz ziemeļiem pa Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežu līdz Rāznas ezera krastam

25.7.

7-1

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un austrumiem no Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas krustpunkta ar Rāznas ezera krastu pa Rāznas ezera krastu līdz sākumpunktam

 

26. Gineviču neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

26.1.

1

709604

6247022

26.2.

2

709563

6246869

26.3.

3

709165

6247014

26.4.

4

708964

6246708

26.5.

5

708554

6246822

26.6.

6

707840

6247153

26.7.

7

707812

6247285

 

 

27. Bereznīku neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

27.1.

1-2

No Ingas Naglas zemes īpašuma robežas un 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata krustpunkta uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa Ingas Naglas zemes īpašuma robežu līdz Marijas Beļanas un Regīnas Beļanas  zemes kopīpašuma robežai

27.2.

2-3

Uz ziemeļrietumiem  pa Marijas Beļanas un Regīnas Beļanas  zemes kopīpašuma robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Gaļdeņi–Bereznīki

27.3.

3-4

Uz ziemeļiem pa pagasta koplietošanas zemesceļa Gaļdeņi–Bereznīki  austrumu malu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

27.4.

4-1

Uz dienvidaustrumiem pa  1.šķiras valsts autoceļa  P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

 

 

 

 

28. Bereznīku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

28.1.

1

709614

6246770

28.2.

2

709547

6246358

28.3.

3

709419

6246459

28.4.

4

709554

6246845

 


29. Ļipušku neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

29.1.

1-2

No Rāznas ezera dienvidrietumu krasta un Alīnas Ņemcovas zemes īpašuma robežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz Rēzeknes rajona Mākoņkalna un Kaunatas pagasta robežai

29.2.

2-3

Uz dienvidiem pa Rēzeknes rajona Mākoņkalna un Kaunatas pagasta robežu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

29.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidaustrumu malu līdz Irēnas Inkinas zemes īpašuma robežai

29.4.

4-5

Uz dienvidiem un rietumiem pa Irēnas Inkinas zemes īpašuma robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andzeļi–Ļipuški–Malukšta

29.5.

5-6

Uz dienvidiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ļipuški–Malukšta austrumu malu līdz Vivejas Karaļkovas zemes īpašuma robežai

29.6.

6-7

Uz dienvidrietumiem pa Vivejas Karaļkovas zemes īpašuma robežu līdz Borisa Miščenkova zemes īpašuma robežai

29.7.

7-8

Uz dienvidrietumiem pa Borisa Miščenkova zemes īpašuma robežu līdz Antona Začesta zemes īpašuma robežai

29.8.

8-9

Uz dienvidrietumiem pa Antona Začesta zemes īpašuma robežu līdz Alekseja Ivanova zemes īpašuma robežai

29.9.

9-10

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa Alekseja Ivanova zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Malukšta–Škrjabi

29.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa pagasta zemesceļa Malukšta–Škrjabi dienvidrietumu malu līdz Otomāra Rihtera zemes īpašuma robežai

29.11.

11-12

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa Otomāra Rihtera zemes īpašuma robežu līdz Aleksandra Salova zemes īpašuma robežai

29.12.

12-13

Uz ziemeļrietumiem pa Aleksandra Salova zemes īpašuma robežu līdz Janīnas Vaļumas zemes īpašuma robežai

29.13.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa Janīnas Vaļumas zemes īpašuma robežu līdz Pētera Barkāna zemes īpašuma robežai

29.14.

14-15

Uz ziemeļrietumiem pa Pētera Barkāna zemes īpašuma robežu līdz Pētera Merkulova zemes īpašuma robežai

29.15.

15-16

Uz dienvidiem un rietumiem pa Pētera Merkulova zemes īpašuma robežu līdz Vladimira Merkulova zemes īpašuma robežai

29.16.

16-17

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa Vladimira Merkulova zemes īpašuma robežu līdz Pētera Merkulova zemes īpašuma robežai

29.17.

17-18

Uz ziemeļiem pa Pētera Merkulova zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

 

29.18.

18-19

Uz ziemeļrietumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidrietumu malu līdz Pētera Merkulova zemes īpašuma robežai

29.19.

19-20

Uz dienvidiem pa Pētera Merkulova zemes īpašuma robežu līdz Vladimira Merkulova zemes īpašuma robežai

29.20.

20-21

Uz dienvidiem pa Vladimira Merkulova zemes īpašuma robežu līdz Staņislava Šķestera zemes īpašuma robežai

29.21.

21-22

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa Staņislava Šķestera zemes īpašuma robežu līdz Zojas Griņovas un Viktora Bogdanova  zemes kopīpašuma robežai

29.22.

22-23

Uz ziemeļrietumiem pa Zojas Griņovas un Viktora Bogdanova  zemes kopīpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Ļipuški–Lutiški–Ļipuški

29.23.

23-24

Uz rietumiem un ziemeļiem pa pagasta zemesceļa Ļipuški–Lutiški–Ļipuški dienvidu un rietumu malu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Ļipuški–Andrupene

29.24.

24-25

No 2.šķiras valsts autoceļa Ļipuški–Andrupene uz ziemeļiem, rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa pagasta zemesceļa Ļipuški–Dvarči dienvidu un rietumu malu līdz Vasilija Bašmakova zemes īpašuma robežai

29.25.

25-26

Uz ziemeļiem pa Vasilija Bašmakova zemes īpašuma robežu līdz Porfirija Grjaznova zemes īpašuma robežai

29.26.

26-27

Uz ziemeļiem un austrumiem pa Porfirija Grjaznova zemes īpašuma robežu līdz Alīnas Ņemcovas zemes īpašuma robežai

29.27.

27-1

Uz ziemeļaustrumiem pa Alīnas Ņemcovas zemes īpašuma robežu līdz sākumpunktam

 

 

30. Ļipušku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

30.1.

1

711822

6245088

30.2.

2

716384

6243486

30.3.

3

716438

6243357

30.4.

4

716400

6243284

30.5.

5

716398

6243060

30.6.

6

716499

6242796

30.7.

7

716392

6242745

30.8.

8

716193

6242622

30.9.

9

716022

6242502

30.10.

10

715848

6242191

30.11.

11

715693

6242288

30.12.

12

715254

6242469

30.13.

13

714897

6242738

30.14.

14

714620

6242939

30.15.

15

714517

6242969

30.16.

16

714382

6242927

30.17.

17

714232

6242920

30.18.

18

714237

6242980

30.19.

19

714129

6243026

30.20.

20

714085

6242640

30.21.

21

714007

6242324

30.22.

22

713404

6243047

30.23.

23

713279

6243194

30.24.

24

712160

6243679

30.25.

25

711189

6244778

30.26.

26

711247

6244980

30.27.

27

711595

6245022

 

 

31. Zelenpoles neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

31.1.

1-2

No 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ruduški–Malukšta un  Jāņa Obuha zemes īpašuma robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa Jāņa Obuha zemes īpašuma robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andzeļi–Ruduški–Malukšta

31.2.

2-1

Uz ziemeļiem no Jāņa Obuha zemes īpašuma robežas un 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ruduški–Malukšta krustpunkta pa 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ruduški–Malukšta rietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

32. Zelenpoles neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

32.1.

1

716682

6241099

32.2.

2

716886

6240611

 

 

33. Kaunatas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Kaunatas pagasts

33.1.

1-2

No ceļa Rēzekne–Kaunata un Jāņa Briļa zemes īpašuma krustpunkta uz ziemeļiem un austrumiem pa Jāņa Briļa zemes īpašuma robežu līdz Janīnas Čereškevičas zemes īpašuma robežai

33.2.

2-3

Uz austrumiem pa Janīnas Čereškevičas zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

33.3.

3-4

Uz austrumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Augusta Sprukta zemes īpašuma robežai

 

33.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa Augusta Sprukta zemes īpašuma robežu līdz Aijas, Anitas un Oskara Savicku zemes kopīpašuma robežai

33.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem pa Aijas, Anitas un Oskara Savicku zemes kopīpašuma robežu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

33.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Staņislavas Brokānes zemes īpašuma robežai

33.7.

7-8

Uz ziemeļiem pa Staņislavas Brokānes zemes īpašuma robežu līdz Partovas strautam

33.8.

8-9

Uz austrumiem un dienvidiem pa Partovas strauta kreiso krastu līdz  pagasta zemes īpašuma robežai pie zemesceļa Kaunata–Katkovski

33.9.

9-10

Uz rietumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Kaunata–Katkovski

33.10.

10-11

Uz rietumiem no pagasta zemesceļa Kaunata–Katkovski pa Agra Danovska zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

33.11.

11-12

Uz rietumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Viktora Valdiņa zemes īpašuma robežai

33.12.

12-13

Uz rietumiem pa Viktora Valdiņa zemes īpašuma robežu līdz Ivana Sčukina zemes īpašuma robežai

33.13.

13-14

Uz dienvidrietumiem pa Ivana Sčukina zemes īpašuma robežu līdz Jāņa Lamaša  zemes īpašuma robežai

33.14.

14-15

Uz dienvidiem pa Jāņa Lamaša  zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Katkovski–Kaunata

33.15.

15-16

Uz dienvidiem un rietumiem pa ceļu Katkovski–Kaunata līdz Jevģēnija Gaveiko zemes īpašuma robežai

33.16.

16-17

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa Jevģēnija Gaveiko zemes īpašuma robežu līdz Marijas Pavlovičas zemes īpašuma robežai

33.17.

17-18

Uz rietumiem pa Marijas Pavlovičas zemes īpašuma robežu līdz Jāņa Mizgas zemes īpašuma robežai

33.18.

18-19

Uz rietumiem un  ziemeļiem pa Jāņa Mizgas zemes īpašuma robežu līdz Arvīda Seņkāna zemes īpašuma robežai

33.19.

19-20

Uz ziemeļrietumiem pa Arvīda Seņkāna zemes īpašuma robežu līdz Kaunatas ezera austrumu krastam

33.20.

20-21

Uz ziemeļiem pa  Kaunatas ezera austrumu krastu līdz Rēzeknes upes iztekai

33.21.

21-22

Uz ziemeļiem pa  Rēzeknes upi līdz 2.šķiras valsts ceļam Rēzekne–Kaunata

33.22.

22-1

Uz austrumiem pa  2.šķiras valsts ceļu Rēzekne–Kaunata līdz sākumpunktam

 


34. Kaunatas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

34.1.

1

718066

6248781

34.2.

2

718175

6249005

34.3.

3

718463

6249022

34.4.

4

718624

6249008

34.5.

5

718762

6249058

34.6.

6

718830

6249097

34.7.

7

718955

6249212

34.8.

8

718943

6249279

34.9.

9

719830

6247815

34.10.

10

719816

6247816

34.11.

11

719730

6247826

34.12.

12

719641

6247823

34.13.

13

719310

6247617

34.14.

14

719298

6247621

34.15.

15

718870

6247400

34.16.

16

718482

6247433

34.17.

17

718441

6247433

34.18.

18

718348

6247646

34.19.

19

718105

6247732

34.20.

20

717906

6248556

34.21.

21

717841

6248691

 

 

35. Dubuļu neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Kaunatas pagasts

35.1.

1-2

No 1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Dagda un Staņislava Čerņavska zemes īpašuma krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa Staņislava Čerņavska zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam Rēzekne–Dagda

35.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Dagda ziemeļaustrumu malu līdz pagasta zemesceļam Dubuļi–Eisaki

35.3.

3-4

Uz austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa pagasta zemesceļa Dubuļi–Eisaki ziemeļrietumu malu līdz Monikas Batņas zemes īpašuma robežai

35.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem pa Monikas Batņas zemes īpašuma robežu līdz Dubuļu dīķim

35.5.

5-6

Uz austrumiem pa Dubuļu dīķa dienvidu krastu līdz Jurija Lobanova zemes īpašuma robežai

35.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa Jurija Lobanova zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

35.7.

7-8

Uz dienvidiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Irēnas Čerņavskas zemes īpašuma robežai

35.8.

8-9

Uz ziemeļaustrumiem pa Irēnas Čerņavskas zemes īpašuma robežu līdz  Dubuļu ezeram

35.9.

9-10

Uz dienvidrietumiem pa Dubuļu ezera austrumu krastu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

35.10.

10-11

Uz dienvidiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam Rēzekne–Dagda

 

35.11.

11-12

Uz dienvidiem no 1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Dagda pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Anatolija Antonova zemes īpašuma robežai

35.12.

12-13

Uz dienvidrietumiem pa Anatolija Antonova zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

35.13.

13-14

Uz rietumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Annas Lubginas zemes īpašuma robežai

35.14.

14-15

Uz rietumiem pa  Annas Lubginas zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemesceļam Dubuļi–Patmalnieki

35.15.

15-16

Uz dienvidiem pa pagasta zemesceļa Dubuļi–Patmalnieki austrumu malu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

35.16.

16-17

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Vadima Ulasa zemes īpašuma robežai

35.17.

17-18

Uz ziemeļaustrumiem pa Vadima Ulasa zemes īpašuma robežu līdz Ustenijas Gusevas zemes īpašuma robežai

35.18.

18-19

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa Ustenijas Gusevas zemes īpašuma robežu līdz Leonīda Antonova zemes īpašuma robežai

35.19.

19-20

Uz ziemeļiem pa Leonīda Antonova zemes īpašuma robežu līdz Ivana Lobanova zemes īpašuma robežai

35.20.

20-21

Uz ziemeļaustrumiem pa Ivana Lobanova zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam Rēzekne–Dagda

35.21.

21-22

Uz ziemeļaustrumiem pa  1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Dagda dienvidrietumu malu līdz Sergeja Kirsanova zemes īpašuma robežai

35.22.

22-23

Uz dienvidrietumiem pa  Sergeja Kirsanova zemes īpašuma robežu līdz Valerijas Goršakovas zemes īpašuma robežai

35.23.

23-24

Uz rietumiem pa Valerijas Goršakovas zemes īpašuma robežu līdz Anatolija Antonova zemes īpašuma robežai

35.24.

24-25

Uz ziemeļrietumiem pa Anatolija Antonova zemes īpašuma robežu līdz Aleksandra Naturina zemes īpašuma robežai

35.25.

25-26

Uz ziemeļiem pa Aleksandra Naturina zemes īpašuma robežu līdz Annas Rihanas zemes īpašuma robežai

35.26.

26-27

Uz austrumiem un ziemeļiem pa Annas Rihanas zemes īpašuma robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam Rēzekne–Dagda

35.27.

27-1

Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Dagda ziemeļaustrumu malu līdz sākumpunktam

 

 

 

36. Dubuļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

36.1.

1

723334

6240977

36.2.

2

723416

6240914

36.3.

3

723449

6240890

36.4.

4

723737

6241109

36.5.

5

724177

6241289

36.6.

6

724469

6241310

36.7.

7

724521

6241211

36.8.

8

724638

6240781

36.9.

9

724424

6240850

36.10.

10

724085

6240502

36.11.

11

724155

6240309

36.12.

12

724173

6240191

36.13.

13

724028

6240108

36.14.

14

724074

6239967

36.15.

15

723725

6240042

36.16.

16

723721

6239907

36.17.

17

723259

6239868

36.18.

18

723440

6240062

36.19.

19

723550

6240221

36.20.

20

723603

6240337

36.21.

21

723827

6240564

36.22.

22

723424

6240885

36.23.

23

723371

6240756

36.24.

24

723197

6240733

36.25.

25

723043

6240901

36.26.

26

723091

6240991

36.27.

27

723081

6241147

 

 

37. Viraudas neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

37.1.

1-2

No Viraudas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100054) robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100054) ziemeļrietumu robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andrupene–Ļipuški

37.2.

2-3

Uz dienvidiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļu stūrim

37.3.

3-4

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežai

37.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļrietumu stūrim

37.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunktam

37.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju (Solōju) ezera krasta līnijas krustpunkta pa  zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) rietumu stūrim

 

37.7.

7-8

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam

37.8.

8-9

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem  pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu un austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100066) dienvidaustrumu robežai

37.9.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100066) dienvidaustrumu un ziemeļu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Zeļonki–Krievu Virauda

37.10.

10-11

Uz ziemeļiem pa pagasta koplietošanas zemesceļu Zeļonki–Krievu Virauda līdz meliorācijas notekgrāvim

37.11.

11-12

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas notekgrāvi līdz Viraudas ezera ziemeļu krastam

37.12.

12-1

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa Viraudas ezera austrumu un dienvidu krastu līdz sākumpunktam

 

 

38. Viraudas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

38.1.

1

709843

6235208

38.2.

2

709746

6235122

38.3.

3

709756

6234904

38.4.

4

709893

6234704

38.5.

5

710025

6234620

38.6.

6

710153

6234564

38.7.

7

710394

6235118

38.8.

8

711013

6235298

38.9.

9

711085

6235326

38.10.

10

711048

6235646

38.11.

11

710944

6236894

38.12.

12

710766

6236681

 

 

39. Zundu neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

Andrupenes pagasts

39.1.

1-2

No 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta un zemesceļa Bergofa–Zundi krustojuma pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta ziemeļaustrumu malu uz dienvidaustrumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010093) ziemeļu stūrim

39.2.

2-3

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010093) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašumam (kadastra Nr.60420010123)

 

39.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010123) ziemeļrietumu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010011) austrumu stūrim

39.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010011) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010122) austrumu stūrim

39.5.

5-6

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010122) dienvidaustrumu robežu līdz Baldas upītei

39.6.

6-7

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa Baldas upīti līdz meliorācijas grāvim no Zundu ezera

39.7.

7-8

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi no Zundu ezera līdz zemesceļam Bergofa–Zundi

39.8.

8-1

Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa Bergofa–Zundi ziemeļrietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

40. Zundu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

40.1.

1

706442

6232971

40.2.

2

706941

6232646

40.3.

3

706578

6232208

40.4.

4

706492

6231817

40.5.

5

706361

6231653

40.6.

6

706285

6231574

40.7.

7

704428

6232545

40.8.

8

704505

6232458

 

 

41. Andrupenes neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

Andrupenes pagasts

41.1.

1-2

No 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta un 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Mariampole–Jaunokra krustojuma pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Mariampole–Jaunokra dienvidu malu uz rietumiem līdz zemesceļam Biža–Bronkas–Litaunīki

41.2.

2-3

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemesceļa Biža–Bronkas–Litaunīki rietumu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-57 Dagda–Andrupene–Malta

41.3.

3-4

Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040291) ziemeļrietumu robežai

 

41.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.60420040291; kadastra Nr.60420040413; kadastra Nr.60420040119; kadastra Nr.60420040384; kadastra Nr.60420040027; kadastra Nr.60420040250) ziemeļrietumu robežām līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040044) dienvidrietumu stūrim

41.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040044) ziemeļrietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040122) dienvidaustrumu stūrim

41.6.

6-7

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040122) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040545) ziemeļrietumu stūrim

41.7.

7-8

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040545) ziemeļu robežu līdz zemesceļam

41.8.

8-9

Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa ziemeļrietumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andrupene–Ļipuški

41.9.

9-10

Uz ziemeļiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma  (kadastra Nr.60420040456) ziemeļrietumu stūrim

41.10.

10-11

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040456) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040548) ziemeļu stūrim

41.11.

11-12

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma  (kadastra Nr.60420040548) ziemeļaustrumu robežu līdz zemesceļam

41.12.

12-13

Uz dienvidrietumiem pa zemesceļu līdz zemes īpašuma  (kadastra Nr.60420040447) ziemeļu stūrim

41.13.

13-14

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma  (kadastra Nr.60420040447) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma  (kadastra Nr.60420040503) austrumu robežai

41.14.

14-15

Uz dienvidiem pa zemes īpašumu  (kadastra Nr.60420040503; kadastra Nr.60420040431; kadastra Nr.60420040217) austrumu robežām līdz meliorācijas grāvim

41.15.

15-16

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Andzeļi krustpunktam ar meliorācijas grāvi

41.16.

16-17

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem no 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Andzeļi krustpunkta ar meliorācijas grāvi pa meliorācijas grāvi līdz  1.šķiras valsts ceļam P-57 Dagda–Andrupene–Malta

41.17.

17-1

Uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta austrumu malu līdz sākumpunktam

 

 

42. Andrupenes neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

42.1.

1

711316

6228687

42.2.

2

708850

6228597

42.3.

3

708258

6232003

42.4.

4

709790

6231541

42.5.

5

709831

6231820

42.6.

6

710178

6231775

42.7.

7

710213

6231928

42.8.

8

710265

6231930

42.9.

9

710518

6232056

42.10.

10

710493

6232549

42.11.

11

710708

6232514

42.12.

12

710860

6232408

42.13.

13

710829

6232355

42.14.

14

710950

6232220

42.15.

15

710944

6231898

42.16.

16

711018

6231799

42.17.

17

710781

6230629

 

 

43. Andzeļu neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

Andzeļu pagasts

43.1.

1-2

No 2.šķiras valsts ceļa Ruduški–Andzeļi krustojuma ar zemesceļu Kļukuški–Andzeļi uz austrumiem pa zemesceļa Kļukuški–Andzeļi ziemeļu malu līdz pagasta zemesceļam Andzeļi–Rokoli

43.2.

2-3

Uz dienvidiem pa pagasta zemesceļa Andzeļi–Rokoli austrumu malu līdz novadgrāvim

43.3.

3-4

Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Bondariški–Andzeļi

43.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemesceļa Bondariški–Andzeļi austrumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andzeļi–Ezernieki

43.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andzeļi–Ezernieki dienvidaustrumu malu līdz Jūlija Dortāna zemes īpašuma robežai

43.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa Jūlija Dortāna zemes īpašuma robežu līdz Edgara Beinaroviča zemes īpašuma robežai

43.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa Edgara Beinaroviča zemes īpašuma robežu līdz Ješa ezera (Ežezera) krasta līnijai

43.8.

8-9

Uz rietumiem pa Ješa ezera (Ežezera) krasta līniju līdz Brenča Meikuļa zemes īpašuma robežai

43.9.

9-10

Uz ziemeļrietumiem pa Brenča Meikuļa zemes īpašuma robežu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andzeļi–Dagda

43.10.

10-11

Uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andzeļi–Dagda dienvidaustrumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andzeļi–Ruduški

43.11.

11-1

Uz ziemeļrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andzeļi–Ruduški rietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

44. Andzeļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

44.1.

1

718778

6231594

44.2.

2

720245

6231711

44.3.

3

720262

6231668

44.4.

4

721212

6231740

44.5.

5

721004

6231140

44.6.

6

721013

6231122

44.7.

7

721220

6230772

44.8.

8

721525

6230291

44.9.

9

719594

6230154

44.10.

10

719190

6230500

44.11.

11

719212

6230518

 

 


45. Ezernieku neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

Ezernieku pagasts

45.1.

1-2

No pagasta zemesceļu Ezernieki–Udrija un Patmaļnīki–Ezernieki krustojuma uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa ceļa Patmaļnīki–Ezernieki ziemeļaustrumu un austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Udrija–Garaudži

45.2.

2-3

Uz austrumiem pa pagasta zemesceļa Udrija–Garaudži ziemeļu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda

45.3.

3-4

Uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Garaudži–Pohalki–Ezernieki

45.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa pagasta zemesceļa Garaudži–Pohalki–Ezernieki ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-49 Rundāni–Ezernieki

45.5.

5-6

Uz rietumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-49 Rundāni–Ezernieki dienvidu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda

45.6.

6-7

Uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda austrumu malu līdz pagasta ceļam uz Ezernieku tūristu bāzi

45.7.

7-8

Uz rietumiem pa pagasta ceļa uz Ezernieku tūristu bāzi dienvidu malu līdz Aldonas Trubovičas zemes īpašuma robežai

45.8.

8-9

Uz ziemeļrietumiem pa Aldonas Trubovičas zemes īpašuma robežu līdz Ješa ezera (Ežezera) austrumu krastam

45.9.

9-10

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa Ješa ezera (Ežezera) austrumu un ziemeļu krastu līdz pagasta zemes īpašuma robežai pie 2.šķiras valsts ceļa Ezernieki–Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki–Udrija krustojuma

 

45.10.

10-11

Uz ziemeļiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz 2.šķiras valsts ceļa Ezernieki–Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki–Udrija krustojumam

45.11.

11-1

Uz ziemeļiem no 2.šķiras valsts ceļa Ezernieki–Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki–Udrija krustojuma pa pagasta zemesceļa Ezernieki–Udrija rietumu malu līdz sākumpunktam

 

 

46. Ezernieku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

46.1.

1

725070

6234934

46.2.

2

725298

6234569

46.3.

3

726590

6234851

46.4.

4

726617

6234820

46.5.

5

727586

6233294

46.6.

6

726906

6233001

46.7.

7

727106

6231746

46.8.

8

726686

6231803

46.9.

9

726671

6231834

46.10.

10

724823

6232845

46.11.

11

724830

6232893

 

 

47. Rukmaņu neitrālās zonas robežas apraksts

 

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

Mākoņkalna pagasts

47.1.

1-2

No 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Zosna un 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški dienvidrietumu malu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

47.2.

2-3

Uz dienvidiem un austrumiem no 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški un pagasta zemes īpašuma robežas krustpunkta pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Antoņinas Zundas zemes īpašuma robežai

47.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa Antoņinas Zundas zemes īpašuma robežu līdz Leonoras Neilandes zemes īpašuma robežai

47.4.

4-5

Uz dienvidiem pa Leonoras Neilandes zemes īpašuma robežu līdz pagasta zemes īpašuma robežai

47.5.

5-6

Uz austrumiem pa pagasta zemes īpašuma robežu līdz Jāzepa Rukmaņa zemes īpašuma robežai

47.6.

6-7

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa Jāzepa Rukmaņa zemes īpašuma robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andrupene–Zosna

 

47.7.

7-1

Uz ziemeļiem no Jāzepa Rukmaņa zemes īpašuma robežas un 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Zosna krustpunkta pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Zosna austrumu malu līdz sākumpunktam

 

 

48. Rukmaņu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

 

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

48.1.

1

710111

6240947

48.2.

2

710221

6241066

48.3.

3

710466

6240997

48.4.

4

710514

6240778

48.5.

5

710528

6240613

48.6.

6

710398

6240528

48.7.

7

710229

6240538

 

 IV. Dabas parka zona ir pārējā nacionālā parka teritorija, kura neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā.