Teksts 08

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2006.

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Saeimas Kārtības ruļļa 79.panta kārtībā iesniedzam likumprojektu “Rāznas nacionālā parka likums”.

 

Pielikumā : likumprojekts uz 2 lpp.

 

Saeimas deputāti

 


 

Rāznas nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants
Rāznas nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritorijas nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību.

2.pants
Nacionālā parka kopējā platība ir 53 200 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar šā likuma shēmu (1.pielikums) un robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants
(1) Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības nosaka nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(2) Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus apstiprina Ministru kabinets.

4.pants

Dabas lieguma un dabas parka zonu zeme, kas piekrīt valstij, ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants
(1)
Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas lieguma zona;
2) dabas parka zona;
3) neitrālā zona.

(2) Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci un dzīvnieku koncentrēšanās iespēju migrācijas periodos, nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus.

7.pants
Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, saglabātu retu un izzūdošu sugu atradnes, saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

8.pants
Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu.

9.pants
Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu nacionālajā parkā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru.

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

10.pants
Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde — Rāznas nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

11.pants
(1)
Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

10.pants
Nacionālā parka administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;
3) citi pašu ieņēmumi.

11.pants
(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome.

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.


Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz ....................apstiprina Rāznas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.264 „Dabas parka ”Rāzna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.


Likumprojekta

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Patlaban Latvijā ir noteikti trīs nacionālie parki  - Ķemeru nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks un Gaujas nacionālais parks. To kopējā platība ir 146 520 ha, jeb 2,5% no Latvijas teritorijas.

Nacionālie parki ir plaši apvidi, kam raksturīgi nozīmīgi izcili dabas veidojumi, cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un kultūrainavas, biotopu daudzveidība, kultūras un vēstures pieminekļu bagātība un kultūrvides īpatnības.

Nacionālo parku galvenais uzdevums ir dabas aizsardzība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, zinātniskās izpētes, izglītošanas un atpūtas organizēšana, kuru ierobežo dabas un kultūrvides aizsardzības mērķi.

Nacionālo parku teritoriju atbilstoši aizsardzības un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālās zonās. Nacionālajos parkos ir zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citādas darbības. Pārējā nacionālo parku teritorijā atļauta tikai tāda saimnieciskā darbība, kas būtiski nemaina vēsturiski izveidojušās ainavas struktūru.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta pirmo daļu nacionālos parkus izveido Saeima ar attiecīgu likumu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Vides ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Rāznas nacionālā parka likums”, kas paredz izveidot Rāznas nacionālo parku uz dabas parka „Rāzna” bāzes. Rāznas nacionālo parks tiks noteikts teritorijā, ko patlaban aizņem dabas parks „Rāzna” un kura robežas ir noteiktas ar Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumiem Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” (24.pielikums). Dabas parks „Rāzna” ir plaša teritorija, kurai raksturīgas nozīmīgas dabas vērtības, cilvēka darbības mazpārveidotas ainavas un kultūrvides īpatnības un atbilst nacionālā parka statusam.

Rāznas nacionālais parks atbilstoši teritorijas aizsardzības un izmantošanas mērķiem tiks iedalīts funkcionālajās zonās, balstoties uz esošo dabas parka zonējumu, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.264 „Dabas parka „Rāzna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Rāznas nacionālajā parkā tiks noteiktas trīs funkcionālās zonas – dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona.

 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturto daļu Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde ir informējusi pašvaldības un zemes īpašniekus par plānoto aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņu.

Plānotā nacionālā parka teritorija ir 53 200 ha un tā ietilpst Ludzas rajona Rundēnu pagastā, Krāslavas rajona Ezernieku, Andzeļu un Andrupenes pagastā, Rēzeknes rajona Mākoņkalna, Lūznavas, Čornajas, Kaunatas pagastā (likumprojekta 1. un 2.pielikums).

Visas plānotajā nacionālā parkā ietilpstošās pašvaldības atbalsta Rāznas nacionālā parka izveidi.

Likumprojekts neparedz mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu, līdz ar to nacionālajā parkā ietilpstošajiem zemes īpašniekiem netiks uzlikti jauni saimnieciskās darbības ierobežojumi.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

4.Normatīvā akta projekts veicinās bioloģiski augstvērtīgu teritoriju aizsardzības nodrošināšanu.

 

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

projekts šo jomu neskar

 

 

75, 7 

 

 

63,7

 

 

 

63,7

 

 

 

63,7

 

3. Finansiālā ietekme

projekts šo jomu neskar

 

-75, 7 

 

 

-63,7

 

 

-63,7

 

 

-63,7

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Izdevumi:

Vides ministrija - kopā

Rāznas nacionālā parka administrācija

(Rāznas nacionālā parka administrācijas izveidošana un uzturēšana, 15 jaunu štata vietu izveidošana)

Kopā: 75 746,8  Ls ( 2007,  pārējos gados- 63 746,8 Ls)

Uzturēšanas izdevumi (katru gadu sākot no 2007.) 63 746,8 Ls

Nepieciešamas 12 jaunas štata vietas.

1)Atalgojumi – (katru gadu) 300 Ls (vid. alga mēnesī) x 12 štata vienības x 12 mēn. = 43 200 Ls

2) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 43 200 Ls x 24,09% =   10  406,8 Ls

 

3)Komandējumu izdevumi 5 darbiniekiem x 200 Ls (izmaksas 1 darbiniekam) =  1000 Ls

 

4) Pakalpojumu apmaksa –9140 Ls (katru gadu, sākot ar 2007.gadu), tai skaitā:

 

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksa - 500 Ls

 

Biroja telpu uzturēšana un noma    30  Ls mēn. x 12 darba vietas x 12 mēn.= 8640 Ls - katru gadu

 

 

Kapitālie izdevumi - 12 000 Ls (katru gadu, sākot ar 2007.gadā)

Kustamie īpašumi - 12 000Ls

(telpu iekārtas un tehniskais parīkojums 12 darba vietu iekārtošanai)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75, 7 

 

 

 

 

 

 

 

75,7

 

 

63,7

 

 

43,2

 

 

 

10,4

 

 

 

1,0

 

 

 

9,1

 

 

 

0,5

 

 

8,6

 

 

 

 

 

12, 0

 

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,7

 

 

 

 

 

 

 

63,7

 

 

63,7

 

 

43,2

 < ![endif]>

 

  ;

10,4

 

 

 

1,0

 

 

 

9,1

 

 

 

0,5

 

 

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,7

 

 

 

 

 

 

 

63,7

 

 

63,7

 

 

43,2

 

 

 

10,4

 

 

 

1,0

 

 

 

9,1

 

 

 

0,5

 

 

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,7

 

 

 

 

 

 

 

63,7

 

 

63,7

 

 

43,2

 

 

 

10,4

 

 

 

1,0

 

 

 

9,1

 

 

 

0,5

 

 

8,6

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

Vides ministrijas  darbības stratēģija  2007. – 2007 gadam paredz, ka  2007. - 2008. gadā ir plānots izveidot nacionālo parku Latgalē esošā dabas parka "Rāzna" robežās. Parka teritorijā atradīsies Rundēnu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Kaunatas pagasts, Andrupenes pagasts, Ezernieku pagasts, Čornajas pagasts un Andzeļu pagasts. Paredzēts arī veidot Dabas aizsardzības nodaļas ārpus Rīgas, apvidos, kur koncentrējas aizsargājamās teritorijas.

Plānots, ka jaunas Dabas aizsardzības pārvaldes nodaļas būs jāizveido arī Rietumlatgalē un  Austrumlatgalē (atradīsies plānotais nacionālais parks Latgalē). Tad arī viena no izveidotajām nodaļām pildīs Rāznas nacionālā parka administrācijas funkcijas.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaicīgi ar likumprojektu ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”, kas paredz svītrot no dabas parku saraksta dabas parku „Rāzna” (24.punktu un 24.pielikumu).

Tāpat ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas paredz noteikt Rāznas nacionālā par aizsardzības un izmantošanas kārtību katrā funkcionālajā zonā.

 

2. Cita informācija

nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

nav

nav

nav

nav

 

5. Cita informācija

nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. Projekts izskatīts Vides konsultatīvajā padomei.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

No Vides konsultatīvās padomes priekšlikumi nav saņemti.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Projekts ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts paredz izveidot Vides ministrijas pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi - nacionālā parka administrāciju.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir iespējas aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo, atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem.

 

4. Cita informācija

nav