`29

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.Aizstāt 15.panta otrajā daļā skaitli “25” ar skaitli “15”.

2.Aizstāt 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā skaitli “25” ar skaitli “15”.

3. 26.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Nodokļa summas tiek ieskaitītas maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā.”;

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 “3. Nodokļa summas no maksātāja taksācijas gada ienākuma tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā personas dzīvesvieta bija deklarēta taksācijas gada sākumā.”

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

“27. Grozījumi 15.panta otrajā daļā un 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā attiecībā uz nodokļa likmes samazināšanu no 25 procentiem uz 15 procentiem stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Līdz 2009.gada 1.janvārim nodokļu likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, algas nodokļa maksātājam no mēneša apliekamā ienākuma (15.pants), kā arī piemērojot šā likuma 17.panta septiņpadsmito un deviņpadsmito daļu ir šāda:

a) no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim – 22 procenti;

b) no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim – 19 procenti.

28. Grozījumi 26.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā attiecībā uz visu nodokļa ieņēmumu  ieskaitīšanu pašvaldību budžetos stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojams šāds nodokļa ieņēmumu sadalījums starp pašvaldību un valsts budžetu:

a) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim – 83 procenti maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un 17 procenti valsts pamatbudžetā;

b) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim – 91 procents maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un 9 procenti valsts pamatbudžetā.”

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

No 2002. līdz 2004.gadam uzņēmumu ienākuma nodokļa likme tika samazināta no 25 procentiem uz 15 procentiem. Tā rezultātā, pretēji izteiktajām bažām, notika strauja nodokļa ieņēmumu palielināšanās. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir saglabājusies 25 procentu apmērā. Tas neveicina “aplokšņu algu” izskaušanu, kā arī mazais bizness ir duālā situācijā – ja tiek maksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis, tad nodokļa likme ir 15 procenti, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad likme ir 25 procenti.

Likumprojektā paredzēts trīs gadu laikā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi samazināt no 25 procentiem uz 15 procentiem un, lai kompensētu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu, trīs gadu laikā visus nodokļa ieņēmumus novirzīt pašvaldību budžetiem (pašlaik 75 procenti nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldībām, pārējie valsts budžetā)      

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likums pozitīvi ietekmēs sabiedrības un tautsaimniecības attīstību – pieaugs strādājošo ieņēmumi, uzņēmumiem būs papildus stimuls legalizēt strādājošos, uzrādīt patieso darba algas lielumu.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Statiski rēķinot 2007.gadā ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa vajadzētu palikt 2006.gada līmenī.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likuma pieņemšana neprasa vienlaicīgi izdarīt grozījumus citos likumos vai Ministru kabineta noteikumu izdošanu. Ministru kabinetam sastādot 2007.gada valsts budžetu jāizvērtē un jāņem vērā likuma ietekmi uz valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumiem.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likums atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Izstrādājot likumprojektu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija konsultējās ar Latvijas Pašvaldību savienību.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde neprasa jaunu institūciju veidošanu vai esošo štatu palielināšanu. Likuma izpilde tiks nodrošināta ar līdzšinējām Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību struktūrvienībām.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

A.Šlesers