Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 8. jūnijā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________            _______________________

 

2. ___________________             _______________________

 

3. ___________________             _______________________

 

4. ___________________             _______________________

 

5. ___________________             _______________________

 

6. ___________________             _______________________

 

7. ___________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr., Latvijas Vēstnesis 2005, 179.nr. ) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.panta otrās daļas 9.punktu.

 

2. 3.pantā:

pirmajā daļā aizstāt skaitli “1,5” ar skaitli “0,5”;

papildināt pantu ar pirmo prim daļu šādā redakcijā:

“(11) Apliekot ar nodokli individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, ko izmanto dzīvošanai, un mākslinieku darbnīcas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šo māju apbūvē ietilpstošās palīgēkas (turpmāk tekstā mājoklis):

1) nodoklis 0.5 procentu apmērā tiek rēķināts no mājokļa kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 100 000 latus;

2) papildus 1.punktā noteiktajam nodoklis 0.5 procentu apmērā tiek rēķināts no mājokļa kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 150 000 latus;

3) papildus 1. un 2. punktā noteiktajam nodoklis 0.5 procentu apmērā tiek rēķināts no mājokļa kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 300 000 latus;

4) papildus 1., 2. un 3. punktā noteiktajam nodoklis 1 procenta apmērā tiek rēķināts no mājokļa kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 500 000 latus;

5) saskaņā ar (11) daļas 1. – 4. punktu aprēķinātais nodoklis tiek samazināts 50 procentu apmērā, ja nodokļa maksātājs mājokli pirmstaksācijas gadā vismaz sešus mēnešus ir deklarējis par savu dzīvesvietu;

6) saskaņā ar (11) daļas 1. – 4. punktu aprēķinātais nodoklis tiek palielināts par 100 procentiem, ja pirmstaksācijas gadā vairāk par sešiem mēnešiem mājokli par dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona. “

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja ar nodokli apliekamās zemes kadastrālā vērtība pieaug Valsts zemes dienesta veiktās aktualizācijas rezultātā, aprēķinātais nodoklis par zemi kārtējam gadam nedrīkst pieaugt vairāk par 25 procentiem, salīdzinot ar nodokli, kas aprēķināts tai pašai zemei par iepriekšējo gadu.”

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1997.gadā pieņemot likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, viena no pamatidejām bija stimulēt nekustamā īpašuma racionālu izmantošanu, īpašniekiem, kuri var atļauties luksus mājas un neracionāli izmantojamas zemes, likt maksāt nopietna lieluma nodokļus pašvaldībai. Diemžēl, izdarot virkni grozījumu šajā likumā, šī ideja lielā mērā ir pazaudēta. Nekustamā īpašuma tirgus dīvainās attīstības rezultātā, zeme daudzos gadījumos tiek aplikta vai drīzumā tiks aplikta ar tādu nodokļa slogu, ka māju īpašniekiem pat ar minimālu zemes platību, kļūst problemātiski to nomaksāt. Īpaši aktuāli tas ir Rīgā, tās apkārtnē un Jūrmalā. No otras puses miljonu vērtu privātmāju īpašnieki pašvaldībai par šo īpašumu nemaksā neko.

Likums paredz:

1) samazināt nodokļa likmi no 1,5 procentiem uz 0,5 procentiem;

2) aplikt ar nodokli mājokļus, kuru vērtība pārsniedz 100 000 latus (vērtību, kas pārsniedz 100 000 latus);

3) samazināt nodokli, ja īpašnieks mājokli ir deklarējis kā dzīvesvietu;

4) palielināt nodokli, ja mājoklis stāv tukšs,

5) ierobežot nodokļa pieaugumu, ja tirgus ietekmē strauji mainās zemes kadastrālā vērtība.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likums aizsargās mazturīgos un vidēji turīgos nodokļu maksātājus no pārmērīgiem nodokļa maksājumiem, bet liks nodokli maksāt turīgiem nodokļu maksātājiem.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Nodokļa vispārējās likmes samazināšana no 1,5 procentiem uz 0,5 procentiem kompensēs kadastrālās vērtības straujais pieaugums un dārgu māju un dzīvokļu aplikšana ar nodokli.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likuma pieņemšana neprasa izdarīt grozījumus citos likumos vai Ministru kabineta noteikumu izdošanu.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likums atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde neprasa jaunu institūciju veidošanu vai esošo štatu palielināšanu. Likuma izpilde tiks nodrošināta ar līdzšinējām Valsts Zemes dienesta un pašvaldību struktūrvienībām.