Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 8. jūnijā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________            _______________________

 

2. ___________________             _______________________

 

3. ___________________             _______________________

 

4. ___________________             _______________________

 

5. ___________________             _______________________

 

6. ___________________             _______________________

 

7. ___________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 12.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam”;

papildināt ar 1.1daļu šādā redakcijā:

“1.1 Mēneša neapliekamais minimums nevar būt mazāks par 35 procentiem no pirmstaksācijas gada pirmo sešu mēnešu vidējās darba samaksas valstī un ne mazāks par 155 latiem mēnesī.”;

izslēgt trešo daļu.

 

2. 13.panta pirmās daļas pirmajā punktā aizstāt vārdus “Ministru kabineta noteiktajā apmērā” ar vārdiem “neapliekamā minimuma apmērā”.

 

3. 15.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli “25” ar skaitli “15”;

papildināt pantu ar 2.1daļu šādā redakcijā:

“2.1 Ja nodokļu maksātāja apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne vecāks par 24 gadiem, tad nodokļu maksātājam nodokļa likmi samazina par diviem procentpunktiem par katru apgādībā esošu bērnu.”

 

4. 26.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“1. Nodokļa summas, no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā personas dzīvesvieta bija deklarēta taksācijas gada sākumā.

2. Kārtību, kādā nodokļa summas un ar to saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, nosaka Ministru kabinets.”;

izslēgt trešo daļu.

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28. 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

“27. 12.panta 1.1daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. Līdz 2010.gadam mēneša neapliekamo minimumu nosaka:

a) mēneša neapliekamais minimums 2007.gadā nevar būt mazāks par 20 procentiem no 2006. gada pirmo sešu mēnešu vidējās darba samaksas valstī un ne mazāks par 65 latiem mēnesī;

b) mēneša neapliekamais minimums 2008.gadā nevar būt mazāks par 25 procentiem no 2007.gada pirmo sešu mēnešu vidējās darba samaksas valstī un ne mazāks par 90 latiem mēnesī;

c) mēneša neapliekamais minimums 2009.gadā nevar būt mazāks par 30 procentiem no 2008.gada pirmo sešu mēnešu vidējās darba samaksas valstī un ne mazāks par 120 latiem mēnesī;

28. Grozījumi 15.panta otrajā daļā attiecībā uz nodokļa likmes samazināšanu no 25 uz 15 procentiem stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai ir piemērojamas šādas likmes:

a) līdz 2006.gada 31.decembrim - 25 procenti;

b) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim – 23 procenti;

c) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim – 21 procenti;

c) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim – 19 procenti;

c) no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim – 17 procenti

 

 

29. 15.panta 2.1daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. Ja nodokļu maksātāja apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne vecāks par 24 gadiem, tad no 2008.gada 1.janvāra 2009.gada 31.decembrim nodokļu maksātājam nodokļa likmi samazina par vienu procentpunktu par katru apgādībā esošu bērnu.”

 

30. Grozījumi 26. panta pirmajā daļā attiecībā uz nodokļa sadalījumu starp pašvaldību un valsts budžetiem stājas spēkā 2011. gada 1.janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojams šāds sadalījums:

a) līdz 2006.gada 31.decembrim attiecīgi 75 un 25 procenti;

 b) no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – 80 un 20 procenti;

c) no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – 85 un 15 procenti;

d) no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – 90 un 10 procenti;

d) no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – 95 un 5 procenti.”

 

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Mūsu valstī nepietiekami ir veicināta vidusšķiras veidošanās un sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Palīdzība ģimenēm, kuras audzina bērnus, līdz šim galvenokārt tikusi vērsta uz trūcīgām ģimenēm. Ģimenēm ar vidējiem ieņēmumiem bērnu dzimstība līdz šim nav veicināta. Šis likumprojekts ir virzīts uz to, lai ģimenes, kuras audzina bērnus un kurām ir vidēji ieņēmumi, saņemtu būtiskas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides. Ģimene, kura audzina vismaz trīs bērnus un kuras ieņēmumi nepārsniedz divas vidējās algas valstī, saņem tādus nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājams ir tuvu nullei. Neapliekamais minimums tiek piesaistīts vidējai algai valstī nevis valdības politiski nolemtajai summai.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likums uzlabos demogrāfisko situāciju, veicinās vidusšķiras veidošanos.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likuma pieņemšana neprasa izdarīt grozījumus citos likumos vai Ministru kabineta noteikumu izdošanu.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likums atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde neprasa jaunu institūciju veidošanu vai esošo štatu palielināšanu. Likuma izpilde tiks nodrošināta ar līdzšinējām Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību struktūrvienībām.