Likumprojekts "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību un medicīniska rakstura un labdarības fondu kapitālsabiedrībām"

Likumprojekts

 

Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi
invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un
citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām

1.pants. Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 21.pantu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvotas šādas invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrības (turpmāk – kapitālsabiedrības):

1) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNS Zīmju valodas centrs";

2) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNS Komunikācijas centrs";

3) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNS Surdotehniskās palīdzības centrs";

4) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNS kultūras centrs "Rītausma"";

5) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNS Dane";

6) Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNS nekustamie īpašumi";

7) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs";

8) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Pērkonīte";

9) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strazdumuiža";

10) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums";

11) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums";

12) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības "Daugavpils uzņēmums"";

13) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LNB Jugla";

14) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brailinform";

15) Latvijas Invalīdu biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Asni – Madona";

16) biedrības "Maltas Ordeņa palīdzības dienests" sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija".

 

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētās kapitālsabiedrības tiek atbrīvotas no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita biedrībai, kas tās dibinājusi, summas, kas ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām.

 

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētās kapitālsabiedrības likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteiktajos termiņos kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par aprēķinātajām uzņēmumu ienāku­ma nodokļa summām un saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitītajām summām.

 

4.pants. Biedrības, kas saņēmušas šā likuma 2.pantā minētās summas, Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā kopā ar gada pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par saņemtajām summām un to izlietojumu.

 

5.pants. Saskaņā ar šā likuma 2.pantu pārskaitīto summu izlietošana tādiem mērķiem un pasākumiem, kas nav paredzēti šo summu saņēmēju statūtos, kā arī nepareizu un nepilnīgu ziņu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajām summām un to izlietošanu pielīdzināma ar nodokli apliekamā objekta slēpšanai, un pārkāpējiem piemērojama likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētā atbildība.

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 3.nr.; 2003, 2.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

“Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību un medicīniska rakstura un labdarības fondu kapitāsabiedrībām”

anotācija

 

I.                   Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ņemot vērā to, ka saistībā ar Komerclikuma lietotās terminoloģijas ieviešanu ir izdarīti grozījumi likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.pantā, pašreiz spēkā esošais likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” ir jāaizstāj ar jaunu likumu.

Pamatojoties uz Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 14.panta pirmo daļu, sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumi, t.sk. invalīdu biedrību uzņēmumi, ir pārveidoti par kapitālsabiedrībām un ierakstīti Komercreģistrā.

 Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 9.panta pirmo daļu sabiedriskās organizācijas un to apvienības bija jāiereģistrē biedrību un nodibinājumu reģistrā līdz 2005.gada 31.decembrim.

Atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.pantam no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvotas invalīdu biedrību, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu  kapitālsabiedrības, ja tās pārskaita biedrībai, kas to dibinājusi, summas, kuras ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmuma ienākuma summām.

Šobrīd ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” apstiprinātajā sarakstā ir iekļauti 13 uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuru izmantotā uzņēmumu ienākuma atlaide vidēji 2002.-2004.gadā bija 18,0 tūkstoši latu. Šo uzņēmumu dibinātājiem pārskaitītā summa vidēji 2002.-2004.gadā bija 24,7 tūkstoši latu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts izstrādāts, lai radītu iespēju turpināt piemērot invalīdu biedrību, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu  dibinātajām  kapitālsabiedrībām likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

Likumprojektā ir uzskaitītas kapitālsabiedrības, kurām būs tiesības piemērot minēto atlaidi, kā arī ir noteikts, ka no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kapitālsabiedrības tiek atbrīvotas, ja tās pārskaita biedrībai, kas to dibinājusi, summas, kuras ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmuma ienākuma summām.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

      Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo saglabāsies pašreiz spēkā esošā nodokļa aprēķināšanas kārtība.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Nodokļu atvieglojumu piešķiršana ir netiešs atbalsts no budžeta invalīdu biedrībām, medicīniska rakstura, kā arī citiem labdarības fondiem.  Likuma izmaiņu rezultātā nav sagaidāma būtiska ietekme uz sociālajām grupām.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2005

2006

2007

2008

2006-2010

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar Labklājības ministrijas līdzdalību  ir notikušas ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas Republikānisko savienību “Černobiļa”, Latvijas Invalīdu biedrību, biedrību “Maltas Ordeņa palīdzības dienests”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Nedzirdīgo savienības, Latvijas Neredzīgo biedrības, Latvijas Invalīdu  biedrības, biedrības “Maltas Ordeņa palīdzības dienests” iesniegtie kapitāldsabiedrību saraksti saskaņoti ar Labklājības ministriju un iestrādāti likumprojektā. Republikāniskās savienības “Černobiļa” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ekonomika - Černobiļa”, Latvijas Invalīdu biedrības Liepājas nodaļas mācību ražošanas un rehabilitācijas centrs un Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību un ražošanas uzņēmums ir pārtraukuši savu darbību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Konsultācijas notikušas ar Labklājības ministriju. Ņemts vērā Labklājības ministrijas viedoklis par likuma 1.pantā ietverto invalīdu biedrību kapitālsabiedrību  sarakstu.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu likumprojektu “Par uzņēmumu  ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitāsabiedrībāmi”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši likumā “Par uzņēmumu  ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitāsabiedrībām” noteiktajai kompetencei.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 
 
Finanšu ministrs                                                                            O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Krūmane

E. Strazdiņa

M.Radeiko

L.Suija

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.03.04. 9:17

933

L.Suija 7095490

Lidija.Suija@fm.gov.lv