2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 5. jūnijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

 

Pielikumā:            Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

uz 2 lapām.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________   

2. ____________________________   

3. ____________________________   

4. ____________________________   

5. ____________________________

 

 

 

 


 

Likumprojekts

„Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

Izdarīt likumā šādus grozījumus: 

1. Papildināt 16. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

Ja invalīda apgādībā ir bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, invalīdam piešķirtā pensija palielināma par 65 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta par katru invalīda apgādībā esošo bērnu.

2. Izteikt 23.panta 1. daļu šādā redakcijā:

 (1) Šā likuma 19.pantā norādītajiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir pēc šādas formulas:

                                                     Vi 

                                          P= -----------------  x  APSk

                                                    APSk + 2

P - pensija,

Vi - apdrošinātās personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas (neatkarīgi no tā, cik ilgs bijis pārtraukums darbā) pēdējo piecu gadu laikā pirms apgādnieka nāves. Mēneši, kuros apgādnieks nostrādājis nepilnu darba dienu skaitu, apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķināšanai ņemami vērā kā pilni darba mēneši. Ja piecu gadu laikā pirms apgādnieka nāves ir nostrādāts mazāk par 36 mēnešiem, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga aprēķināma par faktiski nostrādātajiem darba mēnešiem;

APSk  - apgādājamo personu skaits.

3. Izteikt 23.panta 3. daļu šādā redakcijā:

 (3) Ja apdrošinātās personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga darba vai tam pielīdzinātajos periodos ir bijusi mazāka par 40 procentiem no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta pensija), vai arī tad, ja apgādniekam pēc šā likuma spēkā stāšanās vispār nav bijis darba un tam pielīdzināto periodu, — apgādnieka zaudējuma pensija aprēķināma no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentiem (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta pensija).

4. Svītrot 23.panta 5. daļu.

5. Svītrot 23.panta 8. daļu.

6. Izteikt likuma Pārejas noteikumu 34. punktu šādā redakcijā:      

“34. No 2007.gada 1.janvāra vecuma pensijas minimālais apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 latiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs pārsniedz likuma “Par valsts pensijām” 11.pantā noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo minimālo stāžu, par katru pilnu apdrošināšanas stāža gadu, kas pārsniedz likuma “Par valsts pensijām” 11.pantā noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo minimālo stāžu, vecuma pensijas minimālo apmēru palielina par 5% valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta