LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 20. septembris

Nr.9/2 – 2 –  165

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” (Reģ.nr. 1756) izskatīšanu 3.lasījumā.

Informējam, ka 3.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” 2.lasījumā nobalsotā redakcija. (2 lpp)

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Šlesers

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā

(Reģ.nr.1756)

 

Izdarīt Hipotekāro ķīlu zīmju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 16.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “hipotēkām un” ar vārdiem “hipotekārajiem aizdevumiem vai aizdevumiem, kas nodrošināti ar Latvijas valsts un pašvaldību galvojumiem, un”;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) hipotekārais aizdevums — aizdevums (kredīts), kas nodrošināts ar Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ieķīlājumu (hipotēku);”.

2. Aizstāt 4.pantā vārdus “likumu “Par vērtspapīriem”” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likumu”.

3. Izslēgt 5.panta 1.punktu.

4.  6.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) apgrozībā esošo ķīlu zīmju dzēšanas termiņš nedrīkst būt garāks par ķīlu zīmju segumam izmantojamo aktīvu dzēšanas vai izpirkuma termiņu;”;

izslēgt 2., 3., 4. un 5.punktu.

5. Izslēgt 7.pantu.

6.  9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “hipotēkām un” ar vārdiem “hipotekārajiem aizdevumiem vai aizdevumiem, kas nodrošināti ar Latvijas valsts un pašvaldību galvojumiem, citu emitentu ķīlu zīmēm, kuras ir atļauts tirgot Eiropas Savienības regulētajos vērtspapīru tirgos, un”;

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem “segumā iekļauto” ar vārdu “riska”;

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ķīlu zīmju segumā hipotekāros aizdevumus vai aizdevumus, kas nodrošināti ar Latvijas valsts un pašvaldību galvojumiem, un procentu ienā­kumus no šādiem aizdevumiem var aizvietot ar aizstājējsegumu, nepārsniedzot 20 procentus no apgrozībā esošo ķīlu zīmju nominālvērtību kopsummas kopā ar procentu izdevumiem.

(4) Emitents aizstājējsegumu var veidot ar:

1) Eiropas Savienības dalībvalstu valdību emitētiem un ar galvojumiem nodrošinātiem vērtspapīriem, kā arī šo valstu finanšu institūciju emitētiem vērtspapīriem, kurus ir atļauts tirgot Eiropas Savienības regulētajos vērtspapīru tirgos, — tirgus cenā, bet nepārsniedzot šo vērtspapīru nominālvērtību;

2) naudas līdzekļiem kasē un kontos Eiropas Savienības dalībvalstu centrālajās bankās.”;

izslēgt piekto daļu.

 

 

7. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Banka hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra ietvaros nodala hipotekāros aizdevumus un aizdevumus, kas nodrošināti ar Latvijas valsts un pašvaldību galvojumiem.”

8. Izslēgt 12.pantu.

9. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus “piektās daļas” ar vārdiem un skaitli “pirmās daļas 1.punkta”.

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Hipotekārais aizdevums kopā ar agrāk reģistrētiem nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem nedrīkst pārsniegt 75 procentus no nekustamā īpašuma tirgus vērtības, kuras sastāvā ne mazāk kā puse ir tādas ēkas vērtība, kurā ne mazāk kā puse lietderīgās kopplatības ir izmantojama dzīvošanai, vai 60 procentus no cita veida nekustamā īpašuma tirgus vērtības.”

11. Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētā ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka šā likuma 15.pantā minētās personas vai personas, kas saņēmušas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu nekustamā īpašuma novērtēšanai atbilstoši attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.”

12. Aizstāt 17.panta ceturtajā daļā vārdus “griezties tiesā par ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanu, pirms beidzies aizdevuma līguma termiņš” ar vārdiem “prasīt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu”.

13. Aizstāt 23.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “piektās daļas” ar vārdiem un skaitli “pirmās daļas 1.punkta”.

14. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdus “grozīt ķīlu zīmju seguma reģistra sastāvu” ar vārdiem “izņemt aktīvus un to ienākumus no hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra”.

15. Aizstāt 25.pantā vārdu “likvidācijas” ar vārdu “maksātnespējas”.

16.  26.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepieņem lēmumu par maksātnespējīgās bankas no ķīlu zīmēm izrietošo saistību un hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļauto aktīvu nodošanu citai bankai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz tiesā pieteikumu par hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra pārvaldnieka iecelšanu.”;

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

“(11) Hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra pārvaldnieks nodrošina apgrozībā esošo ķīlu zīmju apkalpošanu atbilstoši to emisijas noteikumiem un šā likuma 9.panta pirmās daļas nosacījumiem.

(12) Pārvaldnieka darba atlīdzībai atļauts izmantot ienākumus no hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļautajiem aktīviem, saglabājot apgrozībā esošo ķīlu zīmju seguma pietiekamību saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmās daļas nosacījumiem.

(13) Ja hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra pārvaldnieks nespēj apliecināt nepieciešamo ķīlu zīmju segumu atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas un 11.panta pirmās daļas prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz tiesā pieteikumu par hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra maksātnespēju.”