2006

 

 

 

 

2006. gada ____. jūnijā

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Aizsardzības un iekšlietu komisijas izstrādāto likumprojektu Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Aizsardzības un iekšlietu komisijai.

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, iekļaujot to 8. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Komisija lūdz minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: minētais likumprojekts un anotācija uz 4 lpp.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                          J.Dalbiņš


Likumprojekts

 

Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

 

 

 

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.) šādu grozījumu

 

Papildināt 44.pantu ar (11) daļu šādā redakcijā:

„(11) Lai nodrošinātu normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kā arī stiprinātu valsts drošības un aizsardzības spējas, Latvijas ūdeņos ārpus ostas akvatorijas esošo kuģu kontrolē, pārbaudē un aizturēšanā var iesaistīt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības (ES) valsts karakuģus. Veicot minētos uzdevumus, NATO un ES valsts karakuģiem un to amatpersonām ir visas Krasta apsardzes un tās amatpersonu tiesības un pienākumi.”

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                   J.Dalbiņš


LIKUMPROJEKTA

„Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”

ANOTĀCIJA

 

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 44.pants nosaka, ka Latvijas normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildes nolūkā Latvijas ūdeņos ārpus ostas akvatorijas  Latvijas Jūras spēku Krasta apsardzes dienests var kontrolēt, pārbaudīt un aizturēt kuģus atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada Jūras tiesību konvencijai.

Sakarā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) samitu, kas notiks 2006.gada novembrī, ir aktualizējies jautājums par drošības nodrošināšanu Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos. Ņemot vērā nepietiekamo Latvijas Krasta apsardzes dienesta kapacitāti šīs funkcijas veikšanai, ir nepieciešams paredzēt likumā iespēju uzdot veikt Latvijas ūdeņos esošo kuģu kontroli, pārbaudi un aizturēšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas savienības (ES) valstu karakuģiem, piešķirot tiem visas Latvijas Krasta apsardzes dienesta tiesības un pienākumus, pildot šo uzdevumu.

2. Likuma projekta būtība

 

Likumprojekts paredz iespēju iesaistīt NATO un ES valsts karakuģus Latvijas ūdeņos ārpus ostas akvatorijas esošo kuģu kontrolē, pārbaudē un aizturēšanā, lai nodrošinātu Latvijas un starptautisko tiesību normu ievērošanu, kā arī valsts aizsardzības spēju stiprināšanas nolūkā

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5.Cita informācija

 Nav

 

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekta īstenošana tiks paredzēta valsts aizsardzībai atvēlētā  finansējuma ietvaros

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Nav notikušas

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama. Visas saistības tiks veiktas esošo institūciju kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu tieši neskar. Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                   J.Dalbiņš