Likumprojekts

 

 

 

Rīga

2006.gada  26.maijā

Nr.8/5 -   2 -                                                                                               

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 Par “Grozījumiem Saeimas kārtības rullī”

      Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī””.

Pielikumā:Likumprojekts,  lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 4. 1 pantu šādā redakcijā:

‘’4.1 (1) Deputātam ir tiesības uz maternitātes (grūtniecības un dzemdību), paternitātes, adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumu. Šo atvaļinājumu piešķiršanā piemērojami Darba likuma 154.,155. un 156.panta  noteikumi, ciktāl Kārtības rullī nav noteikts citādi.

(2) Maternitātes (grūtniecības un dzemdību), paternitātes, adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā deputātam saglabājas darba ņēmēja statuss attiecīgās Saeimas darbības laikā.’’

 

2. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’5. (1) Saeimas loceklim uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, uz valsts ministra amata pildīšanas laiku, kā arī uz  maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku ir tiesības nolikt deputāta mandātu. Saņēmis iesniegumu par mandāta nolikšanu, Saeimas Prezidijs (turpmāk - Prezidijs) uzaicina šā deputāta vietā iestāties Saeimas sastāvā nākamo kandidātu un paziņo par to Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pārbauda vēlēšanu materiālus un par pārbaudes rezultātiem ziņo Saeimai, kas pēc tam lemj par minētā kandidāta deputāta pilnvaru apstiprināšanu.’’

 

papildināt pantu ar otro prim daļu šādā redakcijā:

 

‘’(21) Maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā esošs Saeimas loceklis, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā ir nolicis deputāta mandātu, var to atjaunot, ja viņš nolēmis pārtraukt maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumu. Iesniegums par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedzams Prezidijam  ne vēlāk kā  septiņas dienas pirms dienas,  ar kuru viņš nolēmis pārtraukt maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumu .’’

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

‘’(3) Šā panta otrajā un otrajā prim daļā minēto iesniegumu Prezidijs nodod Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, kas par to paziņo Saeimas nākamajā sēdē. Ar paziņojuma brīdi izbeidzas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un ir atjaunots deputāta mandāts Saeimas loceklim, kurš to nolicis uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra amata pildīšanas vai atrašanās maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā  laiku.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

‘’(4) Ja kandidāts jau ir iestājies Saeimas sastāvā šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, viņš netiek aicināts iestāties Saeimas sastāvā cita Saeimas locekļa vietā, kurš noliek mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, valsts ministra amata vai atrašanās maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā laiku.’’

 

3. Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

(3) Ja kandidāts ir iestājies Saeimas sastāvā tā Saeimas locekļa vietā, kurš nolicis deputāta mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, valsts ministra amata pildīšanas vai atrašanās maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā  laiku (5.p.), tas neliedz Prezidijam viņu aicināt iestāties Saeimas sastāvā šā panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā. Tā Saeimas locekļa vietā, kurš nolicis deputāta mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra,  valsts ministra amata pildīšanas vai atrašanās maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā  laiku, šajā gadījumā aicināms cits kandidāts 5.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja attiecīgajā sarakstā vairs nav neviena deputāta kandidāta vai ja neviens no sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem nepiekrīt iestāties Saeimas sastāvā, deputāta mandāts atjaunojams attiecīgajam Ministru prezidentam, Ministru prezidenta biedram, ministram, valsts ministram vai Saeimas loceklim, kurš atrodas maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā .’’

 

4. Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdus ‘’vai valsts ministra amata pildīšanas ‘’ ar vārdiem ‘’ valsts ministra amata pildīšanas vai atrašanās maternitātes (grūtniecības un dzemdību), adopcijas vai bērna kopšanas atvaļinājumā’’.