Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā ( reģ. nr 1747)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija, (dok. nr.5993)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Kooperatīvo sabiedrību likums

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zinōtājs, 1998, 6. nr.; 2000, 10. nr.; 2002, 16. nr,22. nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zinōtājs, 1998, 6. nr.; 2000, 10. nr.; 2002, 16. nr,22. nr.) šādus grozījumus:

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības

 

 

 

 

 

(1) Kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības nosaka šis likums un sabiedrības statūti.

 

 

 

 

 

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) piedalīties sabiedrības darbībā un pārvaldē;

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

 

 

 

 

 

3) izmantot sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;

 

 

 

 

 

4) rīkoties ar savām pajām šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

5) saņemt dividendi un peļņas atmaksu vai pārpalikumu (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā) sabiedrības statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;

 

 

 

 

 

6) saņemt no sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajos gadījumos;

 

1

Dep.I.Sokolovskis

Izslēgt 22. panta otrās daļas 6. punktā vārdus “biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajos gadījumos;”

Atbalstīt

1.Izslēgt 22. panta otrās daļas 6. punktā vārdus “biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajos gadījumos;”

7) izstāties no sabiedrības šajā likumā un tās statūtos paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) Kooperatīvās sabiedrības statūtos tās biedram var paredzēt arī citas tiesības.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

9. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā “Par dzīvokļu īpašumu” noteiktajai kārtībai pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības jaunajam apsaimniekotājam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

 

Izteikt Kooperatīvo sabiedrību likuma pārejas noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā “Par dzīvokļu īpašumu” noteiktajai kārtībai pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, zaudē tiesības veikt dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. Visi iepriekšējā apsaimniekotāja prasījumi pret dzīvokļu īpašniekiem un saistības pret pakalpojumu sniedzējiem saglabājas līdz to pilnīgai izpildei.

 

 

2

Dep. I.Solovjovs

Papildināt pārejas noteikumu 9. punktu ar vārdiem “vai nodošanas brīdim”.

Neatbalstīt

2. Izteikt pārejas noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā “Par dzīvokļu īpašumu” noteiktajai kārtībai pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, zaudē tiesības veikt dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. Visi iepriekšējā apsaimniekotāja prasījumi pret dzīvokļu īpašniekiem un saistības pret pakalpojumu sniedzējiem saglabājas līdz to pilnīgai izpildei.”

 

 

 

 

3

Dep. I.Solovjovs

Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Iepriekšējais apsaimniekotājs pārvaldīšanas tiesību nodošanas laikā sastāda sadalījuma bilanci, uz kuras pamata nodod jaunajam apsaimniekotājam vai kooperatīvās sabiedrības pilnvarotai personai attiecīgo paju un uzkrājumu daļu, kura tiek fiksēta ar to datumu, kad dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu.”

Neatbalstīt

 

 

 

4

Dep. I.Solovjovs

Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Gadījumā, ja dzīvoklis saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”nav privatizēts vai izīrēts, tas pāriet pašvaldības īpašumā un tiek pārdots izsolē. Apsaimniekošanas izdevumus sedz pašvaldība.”

Neatbalstīt