Saeimas Prezidijam

 

 

        .05.2006.

9/8 -

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 87.pantu lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas š.g. 8. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā" (Reģ. nr.1747)  (Dok. nr.5993, 5993A)         izskatīšanu pirmajā lasījumā.

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 6. jūnija komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā" (Reģ. nr.1747) (Dok. nr.5993, 5993A)     un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

    

         

 

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Zaķis

 

 


 

 

 

Anotācija likumprojektam

“Grozījumi likumā “ Kooperatīvo sabiedrību likums””

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Praksē arvien biežāk tiek saņemtas dzīvokļu īpašnieku sūdzības par to, ka DzīKS ignorē Kooperatīvo sabiedrību likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, kurš nosaka, ka, "ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā "Par
dzīvokļu īpašumu"  noteiktajai  kārtībai pieņēmusi  lēmumu par  dzīvojamās  mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura
pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai,
nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības jaunajam apsaimniekotājam ne vēlāk kā
divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas"
. ,,Lielajiem kooperatīviem" tas
nav ekonomiski izdevīgi, jo tādējādi samazinās to ieņēmumi no māju apsaimniekošanas,
tādēļ tie nelikumīgi turpina šīs mājas apsaimniekot.

Diemžēl atspoguļotā situācija ir iespējama un turklāt bieži izplatīta, jo
DzīKS ir atbildīgas tikai likuma priekšā, un konfliktus starp tām iespējams atrisināt tikai
tiesas ceļā, kas ir ilgs un sarežģīts process. Valsts vai pašvaldības institūcijām saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību tajos iesaistīties.

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumā noteikto kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga organizācija, tāpēc arī dalība tajā ir brīvprātīga. Ņemot vērā šo apstākli, kooperatīvās sabiedrības biedrs (fiziska vai juridiska persona) jebkurā laikā var pieteikt savu izstāšanos no minētas kooperatīvās sabiedrības. Kārtību, kā izstājas no konkrētas kooperatīvās sabiedrības, atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam (13.panta 1.daļas 5.punkts) jānorāda tās statūtos. Ja izstāšanās princips nav atrunāts, tad šī kārtība regulējama atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 23.pantā noteiktajam. Saskaņā ar minēto likumu, lai izstātos no kooperatīvās sabiedrības, biedram (ja tā ir fiziska persona) jāiesniedz tās valdei rakstisks iesniegums. Fiziskai personai izstājoties no kooperatīvās sabiedrības vēl nerodas pamats apsaimniekotāja nomaiņai. Daudzdzīvokļu māju nevar apsaimniekot vairāki apsaimniekotāji vienlaicīgi, tādēļ nepieciešams kopsapulcē ar balsu

vairākumu (50% + 1 balss) pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam. Kopsapulces protokolu ar pieņemto lēmumu iesniedz kooperatīvās sabiedrības valdei. Kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības jaunajam apsaimniekotājam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Savukārt, atbilstoši minētā likuma 39.panta 2.daļas 6.punktam kooperatīvās sabiedrības valdes lēmumu par esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprina kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Svarīgi šo procesu ir noformēt līdz galam, respektīvi, abām pusēm parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā tiek atspoguļots pārvaldīšanas tiesību maiņas fakts.

Pamatdokumenti, kas obligāti jāiesniedz komunālo pakalpojumu sniedzējiem jaunu līgumsaistību dibināšanai:

1)  dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols ar lēmumu par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam pārvaldniekam vai apsaimniekotājam;

2)    nodošanas-pieņemšanas akts.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz:

1)         Grozījumi normatīvajā aktā ieviestu konkrētāku un precīzāku kārtību, kādā māja tiek
nodota cita pārvaldnieka apsaimniekošanā, t.sk. nosakot arī, ka pārņemšanas gaitā netiek
pārņemtas parādu saistības, ja tās ir izveidojušās starp apsaimniekotāju un dzīvokļu
īpašniekiem. Konkrēta līguma darbības laikā radušās parādsaistības ir piedzenamas
tiesas ceļā no līgumiskajām pusēm;

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2007. gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Neapliekamais minimums par bērna uzturēšanu, ja IIN ir 25%:

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

 

-

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Konsultācijas nav notikušas

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-