2005

 

 

 

 

 

2006.gada 23. maijā

Nr.

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi „Kooperatīvo sabiedrību likumā””.

 

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi „Kooperatīvo sabiedrību likumā”” uz 1 lapas.

                       

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ____________________________           

2. ____________________________           

3. ____________________________           

4. ____________________________           

5. ____________________________

 

 

 

 


 

 

 

Likumprojekts

„Grozījumi „Kooperatīvo sabiedrību likumā”

 

     Likuma “Kooperatīvo sabiedrību likums” Pārejas noteikumu 9.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

 

“Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā “Par dzīvokļu īpašumu” noteiktajai kārtībai pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, zaudē tiesības veikt dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. Visi iepriekšējā apsaimniekotāja prasījumi pret dzīvokļu īpašniekiem un saistības pret pakalpojumu sniedzējiem saglabājas līdz to pilnīgai izpildei.”