Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada ___________________Nr.

                                                            Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lapām).

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par nekustamā īpašuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.; “Latvijas Vēstnesis”, 2005, 179.nr) šādus grozījumus:

 

1. 1.pantā:

papildināt otro daļu ar 19.punktu šādā redakcijā:

“19) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā zemi, uz kuras atrodas šās daļas 9.punktā minētās ēkas, ja šī zeme netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Ministru kabinets nosaka ar nodokli neapliekamās zemes maksimālo platību vienai personai.”

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja šā panta otrās daļas 4., 6., 9. un 19.punktā minētais nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts, ar nodokli apliekama attiecīgā nekustamā īpašuma daļa.”

 

2. Izteikt 3.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības

 

3. Izteikt 7.panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja šā likuma 1.panta otrās daļas 4., 6., 9. un 19.punktā minēto nekustamo īpašumu vai tā daļu uzsāk izmantot saimnieciskajā darbībā, personai, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir attiecīgais nekustamais īpašums vai tā daļa, ir pienākums pieteikties pašvaldībā kā nodokļa maksātājam mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas.”

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā

“Par nekustamā īpašuma nodokli””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Sakarā ar nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības noteikšanu, ievērojot tirgus vērtību, tuvākajā nākotnē var krasi paaugstināties nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. Līdz ar to paaugstināsies arī nekustamā īpašuma nodokļa apmērs (1,5% no kadastrālās vērtības).

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz samazināt nodokļa likmi no 1,5% līdz 0,5%.

Likumprojekts paredz neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli ne tikai individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, ko izmanto dzīvošanai, un mākslinieku darbnīcas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šo māju apbūvē ietilpstošās palīgēkas, bet arī zemi, uz kuras atrodas šīs ēkas.

Lai nerastos situācija, ka ar nodokli netiks aplikti vairāki vienas personas īpašumā esošie zemes gabali, paredzēts deleģēt Ministru kabinetam tiesības noteikt ar nodokli neapliekamās zemes maksimālo platību vienai personai.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts nodrošinās iespēju saglabāt īpašuma zemi, uz kuras uzceltas dzīvošanai paredzētās ēkas, neskatoties uz šīs zemes kadastrālās vērtības paaugstināšanu.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Finansiālā pamatojuma aprēķinam ir nepieciešami papildus dati. Var prognozēt, ka pašvaldību ieņēmumu samazināšanu sakarā ar likuma spēkā stāšanos kompensēs ieņēmumu palielināšana sakarā ar nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības paaugstināšanu.

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā likumprojektā minētā zeme netiek aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli un par ar nodokli neapliekamās zemes maksimālo platību vienai personai

 

2. Cita informācija

-

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences robežās nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests un vietējās pašvaldības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-