Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

 

Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

 (reģ. nr. 1742)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos

Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 41.nr.; 1992, 6./7., 11./12.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 41.nr.; 1992, 6./7., 11./12.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.) šādus grozījumus:

18.pants. Piešķirtās zemes ierādīšana

Ar zemes reformas pirmajā kārtā piešķirtās zemes robežām zemes lietotāji jāiepazīstina divu mēnešu laikā pēc zemes piešķiršanas lēmuma pieņemšanas.

 

Piešķirtās zemes ierādīšana, nostiprinot ierādāmo zemes nogabalu robežas ar pagaidu robežzīmēm un sastādot robežu ierādīšanas aktus, jāveic Valsts zemes dienestam gada laikā, kopš pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

1. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Piešķirtās zemes robežu uzmērīšanu, nostiprinot uzmērīto zemesgabalu robežas ar robežzīmēm un sastādot robežu noteikšanas aktus, veic zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas.”

 

 

 

1. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Piešķirtās zemes robežu uzmērīšanu, nostiprinot uzmērīto zemesgabalu robežas ar robežzīmēm un sastādot robežu noteikšanas aktus, veic zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas.”

21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

Pēc piešķirtās zemes norobežošanas, uzmērīšanas un kadastrālās vērtēšanas, kā arī šīs vērtēšanas materiālu apstiprināšanas Latvijas Republikas zemes likumdošanas noteiktajā kārtībā Valsts zemes dienests izgatavo zemes lietojuma plānu, to reģistrē un izsniedz zemes lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

2. Izteikt 21., 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

Kad piešķirtā zeme ir norobežota un uzmērīta, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona izgatavo zemes robežu plānu un pēc tā reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izsniedz šo plānu zemes lietotājam.

 

 

 

2. Izteikt 21., 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

Kad piešķirtā zeme ir norobežota un uzmērīta, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona izgatavo zemes robežu plānu un pēc tā reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izsniedz šo plānu zemes lietotājam.

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodrošinājums

Zemes reformas darbi tiek veikti par valsts budžeta līdzekļiem, izņemot lietošanā piešķirtās zemes norobežošanu dabā, ko Valsts zemes dienests var veikt par zemes lietotāju līdzekļiem Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā un apmēros.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodrošinājums

Ministru kabinets nosaka par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes reformas un zemes privatizācijas darbus, kā arī kārtību, kādā šie darbi veicami.

 

 

 

 

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodrošinājums

Ministru kabinets nosaka par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes reformas un zemes privatizācijas darbus, kā arī kārtību, kādā šie darbi veicami.

 

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

Zemes reformas darbus veic Valsts zemes dienests, sadarbojoties ar vietējām Tautas deputātu padomēm un zemes pieprasītājiem. Šajos darbos iesaistītajiem pensionāriem saglabājas pilna pensija neatkarīgi no izpeļņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

Zemes reformas darbus atbilstoši kompetencei veic Valsts zemes dienests un zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.”

 

 

 

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

Zemes reformas darbus atbilstoši kompetencei veic Valsts zemes dienests un zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.”

 

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus.

2. Līdz šā likuma 22.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.novembrim piemērojami Ministru kabineta 1993.gada 26.oktobra noteikumi Nr.16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

    1

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Līdz šā likuma 22.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 29.decembrim piemērojami Ministru kabineta 1993.gada 26.oktobra noteikumi Nr.16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus.

2. Līdz šā likuma 22.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 29.decembrim piemērojami Ministru kabineta 1993.gada 26.oktobra noteikumi Nr.16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisijas konsultante       

Māra Meistere