Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

 

Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

 (reģ. nr. 1742)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos"

 

 

 

Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 41.nr.; 1992, 6./7., 11./12.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 41.nr.; 1992, 6./7., 11./12.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.) šādus grozījumus:

18.pants. Piešķirtās zemes ierādīšana

Ar zemes reformas pirmajā kārtā piešķirtās zemes robežām zemes lietotāji jāiepazīstina divu mēnešu laikā pēc zemes piešķiršanas lēmuma pieņemšanas.

 

Piešķirtās zemes ierādīšana, nostiprinot ierādāmo zemes nogabalu robežas ar pagaidu robežzīmēm un sastādot robežu ierādīšanas aktus, jāveic Valsts zemes dienestam gada laikā, kopš pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

1. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Piešķirtās zemes robežu uzmērīšanu, nostiprinot uzmērīto zemesgabalu robežas ar robežzīmēm un sastādot robežu noteikšanas aktus, veic zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas."

 

 

 

1. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Piešķirtās zemes robežu uzmērīšanu, nostiprinot uzmērīto zemesgabalu robežas ar robežzīmēm un sastādot robežu noteikšanas aktus, veic zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas.”

21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

Pēc piešķirtās zemes norobežošanas, uzmērīšanas un kadastrālās vērtēšanas, kā arī šīs vērtēšanas materiālu apstiprināšanas Latvijas Republikas zemes likumdošanas noteiktajā kārtībā Valsts zemes dienests izgatavo zemes lietojuma plānu, to reģistrē un izsniedz zemes lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

2. Izteikt 21., 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

 "21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

 Kad piešķirtā zeme ir norobežota un uzmērīta, zemes kadastrālajā uzmērī­šanā sertificēta persona izgatavo zemes robežu plānu un pēc tā reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izsniedz šo plānu zemes lietotājam.

 

 

 

2. Izteikt 21., 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

Kad piešķirtā zeme ir norobežota un uzmērīta, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona izgatavo zemes robežu plānu un pēc tā reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izsniedz šo plānu zemes lietotājam.

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodrošinājums

Zemes reformas darbi tiek veikti par valsts budžeta līdzekļiem, izņemot lietošanā piešķirtās zemes norobežošanu dabā, ko Valsts zemes dienests var veikt par zemes lietotāju līdzekļiem Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā un apmēros.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodroši­nājums

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā zemes reformas darbus veic par valsts budžeta līdzekļiem. Pārējie zemes reformas darbi tiek veikti par zemes lietotāju līdzekļiem.

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem veicamos zemes reformas un zemes privatizācijas darbus, kā arī kārtību, kādā šie darbi veicami.”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes reformas un zemes privatizācijas darbus, kā arī kārtību, kādā šie darbi veicami.”.

Daļēji atbalstīts, iekļauts 2.priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīts

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodrošinājums

Ministru kabinets nosaka par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes reformas un zemes privatizācijas darbus, kā arī kārtību, kādā šie darbi veicami.

 

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

Zemes reformas darbus veic Valsts zemes dienests, sadarbojoties ar vietējām Tautas deputātu padomēm un zemes pieprasītājiem. Šajos darbos iesaistītajiem pensionāriem saglabājas pilna pensija neatkarīgi no izpeļņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu.)

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

 Zemes reformas darbus atbilstoši kompetencei veic Valsts zemes dienests un zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sadar­bībā ar vietējām pašvaldībām un zemes pieprasītājiem."

   3

Juridiskais birojs

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“Zemes reformas darbus atbilstoši kompetencei veic Valsts zemes dienests un zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sadar­bībā ar vietējām pašvaldībām."

 

Atbalstīts

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

Zemes reformas darbus atbilstoši kompetencei veic Valsts zemes dienests un zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.”

 

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Līdz 2007.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decem­brim zemes kadastrālo uzmērīšanu ir tiesīgas veikt personas, kurām ir licence zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai vai licence un sertifikāts zemes ierīcības vai zemes mērniecības darbu veikšanai."

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada _________izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus.

2. Līdz šā likuma 22.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada _________ piemērojami 1993.gada 26.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus.

2. Līdz šā likuma 22.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.novembrim piemērojami Ministru kabineta 1993.gada 26.oktobra noteikumi Nr.16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 5.priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus.

2. Līdz šā likuma 22.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.novembrim piemērojami Ministru kabineta 1993.gada 26.oktobra noteikumi Nr.16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”