Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos"

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 41.nr.; 1992, 6./7., 11./12.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Piešķirtās zemes robežu uzmērīšanu, nostiprinot uzmērīto zemesgabalu robežas ar robežzīmēm un sastādot robežu noteikšanas aktus, veic zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas."

 

2. Izteikt 21., 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

 

"21.pants. Zemes lietojuma plāna izgatavošana, reģistrācija un izsniegšana

 

Kad piešķirtā zeme ir norobežota un uzmērīta, zemes kadastrālajā uzmērī­šanā sertificēta persona izgatavo zemes robežu plānu un pēc tā reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izsniedz šo plānu zemes lietotājam.

 

22.pants. Zemes reformas darbu finansiālais un materiālais nodroši­nājums

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā zemes reformas darbus veic par valsts budžeta līdzekļiem. Pārējie zemes reformas darbi tiek veikti par zemes lietotāju līdzekļiem.

 

23.pants. Zemes reformas darbu izpildītāji

 

Zemes reformas darbus atbilstoši kompetencei veic Valsts zemes dienests un zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sadar­bībā ar vietējām pašvaldībām un zemes pieprasītājiem."

 


3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikums

 

Līdz 2007.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decem­brim zemes kadastrālo uzmērīšanu ir tiesīgas veikt personas, kurām ir licence zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai vai licence un sertifikāts zemes ierīcības vai zemes mērniecības darbu veikšanai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Zemes robežu uzmērīšana (turpmāk – zemes kadastrālā uzmērīšana) ir pakalpojums jomā, kurā pastāv brīva tirgus konkurence. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta otrajai daļai, komercdarbības veikšanai publiska persona saskaņā ar likumu dibina komercsabiedrību. Atbilstoši Komerclikumam, komercdarbību var veikt tikai komersants, kas ir reģistrēts Komercreģistrā.

Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” (turpmāk – Likums) paredz, ka zemes kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir veikta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kā rezultātā zemes kadastrālo uzmērīšanu no           2006. gada 1. janvāra veic personas, kas saņēmušas licenci (sertifikātus) zemes kadastrālās uzmērīšanas (zemes mērniecības) darbu veikšanai (Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likuma            29. pants, Pārejas noteikumu 3. punkts) un ar Ministru kabineta 2005.gada 9. novembra rīkojuma Nr. 725 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks” dibināšanu” izveidotā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu likuma atbilstību Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumam (pieņemts 2005. gada         1. decembrī), likumam „Grozījumi likumā „Par Valsts zemes dienestu” (pieņemts 2005. gada            1. decembrī un stājās spēkā ar 2006. gada                   1. janvāri), Valsts pārvaldes iekārtas likumam un Komerclikumam.

Normatīvā akta projekts precizē Likuma            18. pantu, nosakot, kā tiek veikta zemes robežu uzmērīšana. Likumā (1994. gada 10. novembra redakcijā) noteiktā zemes ierādīšanas metode tika pielietota zemes reformas sākumposmā, bet šīs metodes piemērošana būtu pretrunā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 26. panta             3. punktā noteiktajai zemes uzmērīšanas metodei Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92.

Izdarot grozījumus 21., 22., un 23. pantā, tiks precizēta kompetence zemes robežu uzmērīšanā pēc Valsts zemes dienesta reorganizācijas. Normatīvā akta projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu zemes robežu uzmērīšanas procesa nepārtrauktību un noteiktu tiesisko pamatu licencēto (sertificēto) personu darbībai šajā jomā.

Normatīvā akta projekts papildināts ar Pārejas noteikumu par personām izsniegtajām licencēm un sertifikātiem, saskaņojot šo tiesību normu ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma             29. pantu un Pārejas noteikumu 3. punktu.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts veicinās brīvu konkurenci mērniecības pakalpojumu tirgū.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

(tūkst. latu)

 

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir izdarāmi grozījumi Ministru kabineta 1993. gada 26. oktobra noteikumos                 Nr. 16 “Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību”, lai precizētu zemes reformas finansēšanas avotus, finansēšanas kārtību un zemes reformas izpildītājus.

2. Cita informācija

 Nav citas informācijas.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.  tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav citas informācijas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešams izveidot jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas, kā arī nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), masu saziņas līdzekļi un sistēmas, kā arī Valsts zemes dienesta mājas lapa http://www.vzd.gov.lv un citi informācijas avoti.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt tiesā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                           G. Grīnvalds

 

 

13.04.2006 11:49

1048

S. Liepiņa

7038627, sarmite.liepina@vzd.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L. Popova

M.Lazdovskis