Likumprojekts Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Anotācija

Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums angļu valodā

 

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

1.pants. 2006.gada 28.martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters


 

Likumprojekta

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

anotācija

 

I.                   Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

        Pašlaik starp Latviju un Albāniju nepastāv divpusējie starptautiskie pārvadājumi ar autotransportu. Lai tos uzsāktu, ir nepieciešams tiesisks regulējums.

Visi līgumi, tostarp arī nolīgums autotransporta jomā,  atrodas sagatavošanas stadijā.

         Šis ir tipveida nolīgums. Analoģiski tipveida nolīgumi par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu ir noslēgti ar visām Eiropas valstīm, izņemot Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju un Bosniju un Hercegovinu, ar kurām nolīgumi ir parafēti. Šāds nolīgums nav noslēgts ar Serbiju un Melnkalni.

         Iespēja veikt starptautiskos kravu autopārvadajumus ļaus attīstīt tirdznieciskos sakarus un preču apmaiņu starp abām valstīm. Līguma noslēgšanas rezultātā abu valstu pārvadātāji būs tiesīgi slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem, lai veiktu to transportēšanu.

 

2. Likumprojekta būtība

        Likumprojekts izstrādāts nolūkā apstiprināt Nolīgumu un ir saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.pantu.

         Nolīguma projekts nosaka Latvijas un Albānijas autopārvadātāju tiesības, atrunā pārvadājumu veidus, darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu autopārvadātājiem veicot pasažieru un kravu autopārvadājumus starp Latviju un Albāniju. Nenoslēdzot šādu nolīgumu, Latvijas autopārvadātaju uzņēmumi nevar veikt kravu un pasažieru pārvadājumus uz un no Albānijas.

         Nolīguma projekta noteikumi nosaka pasažieru un kravu pārvadājumu veikšanas vispārējos principus, atļauju režīmu piemērošanu pārvadājumiem, nodokļu un nodevu  sistēmas piemērošanu un atbrīvošanu no tiem.

         Nolīgums paredz izveidot Kopējo komisiju, kas būs tiesīga risināt straptautisko autopārvadājumu jautājumus starp abām valstīm.

        Nolīguma projektā atrunātas Līgumslēdzēju Pušu sadarbības jomas, saistības, kompetentās institūcijas, kā arī nolīguma darbības ilgums.

 

3.Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme attiecība uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nolīgums paredz tiesisko bāzi starptautisko pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Albāniju.

Administratīvās procedūras netiek vienkāršotas, bet tiek reglamentētas saskaņā ar Eiropā pieņemto praksi un atbilstoši katras valsts likumdošanā paredzētajai kārtībai.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likums šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

 

Nav citas informācijas

 

Nav citas informācijas

 

Nav citas informācijas

 

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Sakarā ar likuma pieņemšanu papildus normatīvie akti nav jāizdod.

         

 

2.Cita informācija

 

Nav citas informācijas.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likums

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

       Padomes Regula (EEK) Nr.684/92 par kopējiem noteikumiem attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.

      Padomes Regula (EEK) Nr.881/92 par piekļuvi Kopienas kravu autopārvadājumu tirgum, veicot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju ar grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 1.marta Regulā (EK) Nr.484/2002.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar biedrību "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas Auto""

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.      

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Plašākas sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.      

5.Cita informācija

Nav citas informācijas.        

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumam stājoties spēkā, nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par likuma ieviešanu

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz normas, kas varētu ierobežot indivīda tiesības. Neskaidrību gadījumā indivīds sakarā ar viņu interesējošiem jautājumiem var griezties šā likuma sagatavotajā un iesniedzējā institūcijā – Satiksmes ministrijā.

4.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

Satiksmes ministrs                                                                         K.Peters                  

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par uzdevumu kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona - Ārējo sakaru departamenta direktors

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina - Goldmane

Ī.Kalniņa

A.Caunītis

 

 

31.03.2006. 15:00

935

J.Vaitužs

7028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv

 


 

 

Latvijas Republikas valdības

un

Albānijas Republikas Ministru padomes

NOL Ī G U M S

par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Latvijas Republikas valdība un Albānijas Republikas Ministru padome (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses”), lai veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

 

vienojās par sekojošo:

 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. pants

Termini

 

1.      "Sava valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts.

 

2.      "Otra valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis tiek izmantots veicot pārvadājumus, bet nav tajā reģistrēts.

 

3.      "Pārvadātājs" - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās un saskaņā ar spēkā esošiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

 

4.      “Transporta līdzeklis” -

a)      pasažieru pārvadājumos - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk nekā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b)      kravu pārvadājumos - jebkurš, vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts un ko izmanto kravu pārvadājumiem. Šajā Nolīgumā jēdziens "transporta līdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar kravas autotransporta līdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz jebkuru citu autotransporta līdzekļu kombināciju.

 

5. “Regulāri pārvadājumi” – pasažieru pārvadājumi atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem, kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās. Šie regulārie pārvadājumi organizējami, balstoties uz partnerības principu. Katras valsts kompetentā institūcija izdod pārvadājumu atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

 

6. “Sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi” - pārvadājumi, kurus veicot iepriekš izveidotas pasažieru grupas atkārtotu turp un atpakaļ braucienu laikā tiek pārvadātas no vienas brauciena sākuma vietas uz vienu brauciena galapunktu.

Katra pasažieru grupa, ko veido pasažieri, kas veikuši braucienu turp, kādā no sekojošiem atpakaļ braucieniem tiek atvesta atpakaļ brauciena sākuma vietā.

 

7. „Neregulāri pārvadājumi” - pārvadājumi, kas neatbilst ne regulāro pārvadājumu ne sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu definīcijām.

 

 

2. pants

Darbības sfēra

 

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš atbilstoši savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām uz otras valsts teritoriju, no tās, vai tranzītā cauri tai.

 

 

3. pants

Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

 

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un to transporta līdzekļu apkalpēm jāievēro tur spēkā esošie nacionālie normatīvie akti un noteikumi.

 

 

4. pants

Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

 

1. Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi un piemērošanu, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kurā ietilpst kompetento institūciju izvirzīti pārstāvji.

 

2. Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, kas tiek rīkotas pārmaiņus katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

 

3. Šī Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā        - Satiksmes ministrija;

Albānijas Republikā      - Sabiedrisko lietu, transporta un sakaru ministrija.

 

 

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

 

5. pants

Atļaujas

 

Visiem šā nolīguma 6.pantā minētajiem pasažieru pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām nepieciešama atbilstoša otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

 

6. pants

Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

 

1.        Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš savstarpēji jāsaskaņo šo valstu kompetentajām institūcijām.

 

2.        Lai saņemtu atļaujas regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem, pārvadātājiem jāadresē atbilstoši pieteikumi savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta to kopā ar rekomendāciju otras valsts kompetentajai institūcijai.

 

3.        Kopējā komisija:

 a)   nosaka kārtību un prasības, kas jāizpilda, iesniedzot pieteikumus;

 b) nosaka prasības, kādām jāatbilst brauciena sākuma vietai un galapunktam sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumos.

 

 

7. pants

Neregulārie pārvadājumi

 

Veicot neregulārus pārvadājumus, abu Līgumslēdzēju Pušu valsts teritorijā reģistrētiem pārvadātājiem jāievēro Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS nolīgums) noteikumi.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

 

8. pants

Atļauju režīms

 

1.        Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, iepriekš saņemot otras valsts kompetentās institūcijas izdotas atļaujas, ja vien Kopējā komisija nav pieņēmusi citu lēmumu. Kravu tranzīta pārvadājumus cauri tām var veikt bez atļaujām.

 

2.        Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp otras valsts un kādas trešās valsts teritorijām tikai tad, ja viņi iepriekš ir saņēmuši otras valsts kompetentās institūcijas izdotas atļaujas.

 

3.        Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām. Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transporta līdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

 

4.        Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu atļauju skaitu kravu pārvadājumiem.

 

 

9. pants

Pārvadājumi, kuriem atļauja nav nepieciešama

 

1.    Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

 

a) kravu pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

 

              b) bojātu vai avarējušu transporta līdzekļu pārvadāšanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

 

c)        transporta līdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transporta līdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transporta līdzekļa atpakaļbraucienam pēc tā salabošanas;

 

d)        medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

 

e)        izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

 

f)          nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām vai cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

 

g)        tikko pirkta transporta līdzekļa pirmajam braucienam bez kravas.

 

2. Kopējā komisija ir tiesīga mainīt šī panta 1.punktā minēto, no atļauju režīma atbrīvoto pārvadājumu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transporta līdzeklī, veicot iepriekš minētos pārvadājumus.

 

IV CITI NOTEIKUMI

 

10. pants

Kabotāža

 

Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā.

 

 

11. pants

Pārkāpumi

 

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tā transporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos tiesību aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, savas valsts kompetentā institūcija pēc otras valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

 

2. Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, par to jāziņo otras valsts kompetentajai institūcijai, kas to ierosinājusi.

 

3. Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas tiesiskas sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums noticis.

 

12. pants

Nodokļi

 

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transporta līdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pārvadājumus šī Nolīguma ietvaros, tiek abpusēji atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transporta līdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā.

 

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kuri iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

 

3. Attiecībā uz šī panta 1.punktā minētajiem transporta līdzekļiem no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) transporta līdzekļi;

  b) smērvielas un degviela, kas atrodas transporta līdzekļu standarta tvertnēs un saldēšanas iekārtu degvielas tvertnēs;

            c) rezerves daļas, ko ieved otras valsts teritorijā bojāta transporta līdzekļa remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina kompetentu muitas dienestu uzraudzībā.

 

13. pants

Bīstamās kravas

 

Veicot bīstamu kravu starptautiskos pārvadājumus, abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās reģistrētiem pārvadātajiem jāizpilda Eiropas valstu līguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasības.

 

14. pants

Svars un izmēri

 

1. Attiecībā uz transporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savas valsts teritorijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem.

 

2.  Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transporta līdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

Pārvadātājam jāievēro visas šajā atļaujā noteiktās prasības.

 

15. pants

Starptautiskās saistības

 

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai pienākumus, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, nolīgumiem un noteikumiem, kuri tām ir saistoši.

 

16. pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

 

1. Šis Nolīgums pagaidu kārtībā tiek piemērots no tā parakstīšanas dienas, un tas stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskiem kanāliem ir saņemta pēdējā nota, ar kuru Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai, ka izpildītas attiecīgās to nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, lai Nolīgums stātos spēkā.

 

2. Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

 

Parakstīts Rīgā 28.03.2006. divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, albāņu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

 

...Artis Pabriks.......................

 

Albānijas Republikas

Ministru padomes vārdā

 

..Besniks Mustafajs.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2006 10:15

1453

V.Jansone

7028238,Vineta_Jansone@sam.gov.lv


 

 

 

A G R E E M E N T

between the Government of the Republic of Latvia

and the Council of the Ministers of the Republic of Albania

on international transport by road

 

The Government of the Republic of Latvia and the Council of the Ministers of the Republic of Albania (hereinafter called “the Contracting Parties”) desiring to promote transport of passengers and goods by motor vehicles between and in transit through the territories of both countries, have agreed as follows:

 

I GENERAL PROVISONS

 

Article 1

Definitions

 

1.    The term “home country” means the territory of the Contracting Parties in which a vehicle is registered.

 

2.    The term “host country” means the territory of a Contracting Party in which a vehicle is being used in transport operations but other than the vehicle’s country of registration.

 

3.    The term “carrier” means any physical or legal person, established in the territories of the Contracting Parties, and authorized in accordance with the relevant national laws and regulations to engage in the international carriage of passengers or goods by road.

 

4.    The term “vehicle” means:

a)       in the carriage of passengers – any power driven road vehicle which is adapted for carriage of passengers, has more than nine seats, including the driver’s seat and is registered in the territory of one of the Contracting Parties;

b)        in the carriage of goods – any power driven road vehicle, which is registered in the territory of either Contracting Party and adapted and normally used for goods transport. For the purposes of this Agreement the term “vehicle” also applies to any trailer or semi-trailer, coupled to any motor vehicle disregarding the place of registration of trailer or semi trailer as well as to any combination of road vehicles.

 

5.     The term “regular service” means passenger transport along routes and according to schedules agreed in advance and whereby passengers may be taken up or set down at predetermined stops. These regular services shall be established on reciprocity basis. Each competent authority shall issue the permits for the section of the itinerary operated in its territory.

 

6.        The term “Shuttle services” means services whereby, by means of repeated outward and return journeys, groups of passengers assembled in advance are carried from a single place of departure to a single place of destination.

 

Each group, consisting of the passengers who made the outward journey, is carried back to the place of departure on a later journey.

 

7.        The term “occasional service” means a service falling neither within the definition of a regular service nor within the definition of a shuttle service.

 

Article 2

Scope

 

This Agreement applies to international road transport operations performed by the carrier who in his home country according to its national legislation is entitled to perform international road transport operations, on hire and reward or on own account, and may perform such operations to, from, or in transit through the other country’s territory.

 

Article 3

Compliance with national legislation

 

Carriers and their staff must comply with national laws and provisions in force in the territory of the host country while performing road transport operations within the host country’s territory.

 

Article 4

Joint Committee and competent authorities

 

1.    For the application and implementation of the provisions of this Agreement, the Competent Authorities of both Parties establish a Joint Committee, which is formed from the delegates designated by these authorities.

 

2.    This Joint Committee shall meet at the request of competent authorities of the either Contracting Party at meetings that will be held alternately in the territories of the Contracting Parties.

 

3.    Under this Agreement, the competent authorities shall be:

 

-                 For the Republic of Latvia, the Ministry of Transport;

-                 For the Republic of Albania, the Ministry of Public Works, Transport and Telecommunication.

 

 

II PASSENGER TRANSPORT

 

Article 5

Authorization

 

Passenger transport operations by motor vehicles between the territories of the Contracting Parties and in transit through them that are mentioned in Article 6 must have the respective authorization issued by the competent authority of the Host country.

 

Article 6

Regular and shuttle services

 

1. Regular and shuttle services operated between the territories of the Contracting Parties or in transit through them shall be approved jointly by their competent authority in advance.

 

2. Carriers must address applications for authorizations for regular and shuttle services to the competent authority of their home country. If that competent authority approves the application, it forwards the said application to the competent authority of the host country along with a recommendation.

 

3. The Joint Committee should:

a)   establish the conditions and requirements that must be fulfilled by the applications;

b)   define the concepts of place of departure and destination on shuttle services.

 

Article 7

Occasional Services

 

While carrying out occasional services, carriers who are registered in the territories of either Contracting parties must comply with the provisions of the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (INTERBUS Agreement).

 

III GOODS TRANSPORT

 

     Article 8

Regime of permits

 

1.    Carriers may, by virtue of previously obtained permits issued by the competent authority of the Host country, perform goods transport between the territories of the Contracting unless otherwise decided by the Joint Committee. The transit transport of goods through them will be carried out without permits.

 

2.    Carriers may perform goods transport between the territories of the Host country and third countries only if they have previously obtained permits issued by the competent authority of the Host country.

 

3.    The permit shall be used only by the carrier to whom it is issued and shall not be transferable. The permit must be kept in the vehicle during the whole journey and must be produced at the request of any authorized control officials.

 

4.    The competent authorities of both Contracting Parties shall annually exchange a jointly approved number of permits for goods transport.

 

Article 9

Exemption from permit requirements

 

1.    The following categories of transport shall be exempted from permit requirements:

a)   transport by vehicles whose Total Permissible Laden Weight (TPLW), including trailers, does not exceed 6 tonnes, or when the permitted payload, including trailers, does not exceed 3,5 tonnes;

 

b)     transport of vehicles which are damaged or have broken down and the transport of breakdown repair vehicles;

 

c)   unladen runs by a goods vehicle sent to replace a vehicle which has broken down in another country, and also the return run, after repair, of the vehicle that had broken down;

 

d)     transport of medical supplies and equipment needed for emergencies, more particularly in response to natural disasters and humanitarian aid;

e)   transport of works and objects of art for fairs and exhibitions for non-commercial purposes;

 

f)    transport for non-commercial purposes of properties, accessories and animals to or from theatrical, musical, film, sports or circus performances, fair or fetes, and those intended for radio recordings, or for film or television production;

 

g)      first unladen run of newly-purchased motor vehicles.

 

2.    The Joint Committee is entitled to amend the list of transport categories exempted from the permit requirements set out in paragraph 1 of the present Article, and to agree upon documents to be carried on the board when performing the above mentioned transports.

 

 

IV OTHER PROVISIONS

 

Article 10

Cabotage

 

Carriers cannot perform cabotage transport in the territory of the Host country.

 

Article 11

Infringements

 

1.    In the event that a carrier or the staff on board of a vehicle registered in one Contracting Party have not observed the legislation in force on the territory of the Host country, or the provisions of this Agreement or the conditions mentioned in the permit, the competent authority of the Home country could, at the demand of the competent authority of the Host country, take the following measures:

a)   to issue a warning for the carrier who committed the infringement;

b)     to cancel or withdraw temporarily the permits allowing the carrier to perform transports in the territory of the Contracting Party where the infringement was committed.

 

2.    The competent authority which has adopted such a measure shall notify it to the competent authority of the Host country which had proposed it.

 

3.    The provisions of this Article shall not exclude the lawful sanctions which may be applied by the courts or administration authorities of the country where the infringement was committed.

 

Article 12

                                             Taxation

 

1.    Vehicles which are registered in the territory of one Contracting Party and are temporarily imported into the territory of the Host country to perform transport services in accordance with this Agreement shall be exempt, according to the reciprocity principle, from the taxes and charges levied on the circulation or possession of vehicles and from taxes and charges levied on transport operations carried out in the territory of the Host country.

 

2.    However, this exemption shall not apply to the payment of road tolls, bridge tolls and other similar charges, which shall always be required on the basis of the principle of non discrimination.

 

3.    On the vehicles mentioned in the paragraph 1 of this Article customs duties shall be exempted on:

a)   the vehicles;

b)     lubricants and fuel contained in the ordinary supply tanks of the vehicles and in tanks for the refrigerating equipment;

c)   spare parts imported into the territory of the Host country, intended for the breakdown service of a vehicle. Replaced parts shall be re-exported or destroyed, under the supervision of the competent customs authorities.

 

Article 13

Dangerous goods

 

When transporting dangerous goods internationally, carriers who are registered in the territories of either Contracting Parties must comply with the provisions of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by road (ADR).

 

Article 14

Weights and dimensions

 

1.    With respect to the weights and dimensions of vehicles, each Contracting Party undertakes not to impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party conditions which are more restricted than those imposed on vehicles registered within its own territory.

 

2.    If weights and dimensions of the vehicle with or without load used in transport operations exceed the maximum permissible limits being in force in the territory of the Host country, a special permit issued by the competent authority of that country is needed.

The carrier should fully comply with the requirements specified in such permit.

Article 15

International obligations

 

The provisions of this Agreement shall not affect the rights or obligations of the Contracting Parties contained in International Conventions, Agreements and Regulations which apply to them.

 

Article 16

Entry into force and duration

 

1.    The Agreement shall be provisionally applied from the date of its signature and shall come into force on the date of the receipt of the last notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties notify each other that the conditions required by their respective national legislation for entry into force of the Agreement have been fulfilled.

 

2.    This Agreement shall remain in force for an undefined period of time unless it is denounced through diplomatic channels by one of the Contracting Parties. In that case the Agreement shall be terminated six months after the other Contracting Party has been notified about it.

 

Done in two originals at Riga, on 28 March 2006, each in the Latvian, Albanian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government of

the Republic of Latvia

 

 

  ……Artis Pabriks…………….

    

For the Council of the              Minister s of the Republic

      of Albania

 

…………Besnik Mustafaj…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03..2006 11:35

1901

V.Jansone 7028238,

Vineta_Jansone@sam.gov.lv