Likumprojekts ''Grozījumi likumā ''Par pevienotās vērtības nodokli''''

07.06.2006

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli(reģ.nr.1735) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

11) budžeta institūcijas - valsts un pašvaldību iestādes un organizācijas, kuru uzturēšana tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem;

1.  1.pantā:

izslēgt 11.punktu;

 

 

 

 

1.  1.pantā:

izslēgt 11.punktu;

 

19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji — personas, kas veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādātāji, cukurfabrikas), un lopbarības ražotāji, kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju;

papildināt 19.punktu pēc vārda "veic" ar vārdiem "vai nodrošina";

 

 

 

 

papildināt 19.punktu pēc vārda "veic" ar vārdiem "vai nodrošina";

 

 

papildināt likumu ar 38.punktu šādā redakcijā:

"38) ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “papildināt likumu ar 38. punktu” ar vārdiem “papildināt pantu ar 38. punktu”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar 38. punktu šādā redakcijā:

"38) ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi:

 

a) Eiropas Savienības pirmsstrukturālo fondu (PHARE) līdzekļi,

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 1. panta 38. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) Eiropas Savienības finanšu instrumenta “PHARE programma” līdzekļi”.

Atbalstīt

a) Eiropas Savienības finanšu instrumenta “PHARE programma” līdzekļi,

 

b) Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta (ISPA) līdzekļi,

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 1. panta 38. punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) Eiropas Savienības pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta (ISPA) līdzekļi,”.

Atbalstīt

b) Eiropas Savienības pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta (ISPA) līdzekļi,

 

c) Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" līdzekļi,

d) Eiropas Savienības valstu vai trešo valstu, vai trešo teritoriju finanšu līdzekļi divpusējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai.”

 

 

 

c) Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" līdzekļi,

d) Eiropas Savienības valstu vai trešo valstu, vai trešo teritoriju finanšu līdzekļi divpusējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai.”

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība

(191) Ar nodokli apliekamajā vērtībā neietilpst:

1) cenu samazinājums (atlaides veidā) par to, ka samaksa veikta iepriekš;

2) cenu atlaides, kas piešķirtas preču un pakalpojumu saņēmējam preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdī.

2.  2.pantā:

papildināt 19.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) cenu atlaides, kas piešķirtas preču un pakalpojumu saņēmējam pēc konkrēto preču vai pakalpojumu saņemšanas.";

 

 

 

 

2.  2.pantā:

papildināt 19.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) cenu atlaides, kas piešķirtas preču un pakalpojumu saņēmējam pēc konkrēto preču vai pakalpojumu saņemšanas.";

 

(22) Budžeta institūciju veiktām valsts izpildvaras funkcijām (arī nodokļu, nodevu un naudas sodu iekasēšanai) šā likuma normas netiek piemērotas.

izteikt divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

"(22) Valsts pārvaldes (izpildvaras) funkcijām (arī nodokļu, nodevu un naudas sodu iekasēšanai) šā likuma normas netiek piemērotas."

 

 

 

izteikt divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

"(22) Valsts pārvaldes (izpildvaras) funkcijām (arī nodokļu, nodevu un naudas sodu iekasēšanai) šā likuma normas netiek piemērotas."

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(2) Budžeta institūcija reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tā veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus. Reģistrācija budžeta institūcijai ir obligāta, ja tā:

1) sniedz telekomunikāciju pakalpojumus;

2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);

3) sniedz preču transporta pakalpojumus;

4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;

5) sniedz sabiedriskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;

6)  veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju;

7) organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;

8) sniedz noliktavu pakalpojumus;

9) sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;

10) sniedz tūrisma pakalpojumus;

11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;

12) sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (ievērojot šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētos atbrīvojumus);

13) piegādā preces darbinieku personiskajām vajadzībām;

14) sniedz nomas pakalpojumus.

3.  3.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Budžeta finansētās institūcijas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tās veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus. Reģistrācija minētajām institūcijām ir obligāta, ja tās:";

 

 

 

3.  3.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Budžeta finansētās institūcijas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tās veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus. Reģistrācija minētajām institūcijām ir obligāta, ja tās:";

(5) Ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 10 000 latu, šīm personām, grupām un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma attiecināma arī uz budžeta institūcijām. Tām personām, kuras izmanto šajā panta daļā paredzētās tiesības, ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārda "budžeta" ar vārdu "finansētām";

 

 

 

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārda "budžeta" ar vārdu "finansētām";

 (83) Apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta astoto vai 8.1 daļu, uzskaita pamatlīdzekļu atlikušo vērtību, kā arī atlikumā esošo preču materiālās vērtības, par kurām samaksātais nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un no šīs vērtības ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā.

(84) Personu, kura izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2.punktu, atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pēc minētajā punktā noteikto pārkāpumu novēršanas un pēc budžetā maksājamās nenomaksātās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas samaksas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas.

 

izteikt 8.3 un 8.4 daļu šādā redakcijā:

"(83) Apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no apliekamo personu reģistra saskaņā ar:

1) šā panta astoto daļu vai 8.1 daļas 1.punktu, izslēgšanas dienā uzskaita pamatlīdzekļu atlikušo vērtību, kā arī atlikumā esošo preču materiālās vērtības, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un no šīs vērtības aprēķina nodokli, kas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas jāiemaksā valsts budžetā;

2) šā panta 8.daļas 2. vai 4.punktu, izslēgšanas dienā uzskaita pamatlīdzekļu atlikušo vērtību, kā arī atlikumā esošo preču materiālās vērtības, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un no šīs vērtības aprēķina nodokli, kas ne vēlāk kā 90 dienu laikā no izslēgšanas dienas jāiemaksā valsts budžetā, ja persona nav atjaunota vai atkārtoti reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

(84) Personu, kura izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2. vai 4.punktu, atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā:

1) pēc savlaicīgi neiesniegtās nodokļa deklarācijas iesniegšanas un šajā nodokļa deklarācijā norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas;

2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā nodokļu kontrolē konstatētās nepatiesās informācijas novēršanas nodokļa deklarācijā un budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas samaksas;

3) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīto nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu iesniegšanas;

4) pēc ziņu par juridiskās adreses vai deklarētās dzīvesvietas precizēšanas."

4

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām izteikt 3.panta 8.3 daļu šādā redakcijā:

″(83) Apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta:

1) astoto daļu vai 8.1 daļas 1.punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā nodokli, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu (arī avansa maksājumu) vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis;

2) 8.1 daļas 2. un 4.punktu, ja persona nav atjaunota vai atkārtoti reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ne vēlāk kā 90 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā nodokli, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu (arī avansa maksājumu) vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis.″

 

Atbalstīt

izteikt 8.3 un 8.4 daļu šādā redakcijā:

″(83) Apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta:

1) astoto daļu vai 8.1 daļas 1.punktu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā nodokli, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu (arī avansa maksājumu) vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtība s, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis;

2) 8.1 daļas 2. un 4.punktu, ja persona nav atjaunota vai atkārtoti reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ne vēlāk kā 90 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā nodokli, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu (arī avansa maksājumu) vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis.

(84) Personu, kura izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2. vai 4.punktu, atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā:

1) pēc savlaicīgi neiesniegtās nodokļa deklarācijas iesniegšanas un šajā nodokļa deklarācijā norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas;

2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā nodokļu kontrolē konstatētās nepatiesās informācijas novēršanas nodokļa deklarācijā un budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas samaksas;

3) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīto nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu iesniegšanas;

4) pēc ziņu par juridiskās adreses vai deklarētās dzīvesvietas precizēšanas."

4.pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta

(72) Lai izvairītos no nodokļa dubultas uzlikšanas, nodokļa neuzlikšanas vai konkurences traucējumiem, šā panta septītajā daļā minēto pakalpojumu (izņemot šā panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus) sniegšanas vieta ir:

1) ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ja pakalpojumus izmanto ārpus Eiropas Savienības teritorijas, kaut arī saskaņā ar šā panta prasībām pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme;

2) iekšzeme, ja pakalpojumus izmanto iekšzemē, kaut arī saskaņā ar šā panta prasībām pakalpojuma sniegšanas vieta ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

4. Izteikt 4.panta 7.2 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(72) Lai izvairītos no nodokļa dubultas uzlikšanas, nodokļa neuzlikšanas vai konkurences traucējumiem, šā panta septītajā daļā minēto pakalpojumu (izņemot šā panta septītās daļās 11.punktā minētos pakalpojumus) sniegšanas vieta Ministru kabineta noteiktajos gadījumos ir:".

 

 

 

 

 

4. Izteikt 4.panta 7.2 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(72) Lai izvairītos no nodokļa dubultas uzlikšanas, nodokļa neuzlikšanas vai konkurences traucējumiem, šā panta septītajā daļā minēto pakalpojumu (izņemot šā panta septītās daļās 11.punktā minētos pakalpojumus) sniegšanas vieta Ministru kabineta noteiktajos gadījumos ir:".

 

 

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

4) izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes. Minētais atbrīvojums attiecināms arī uz izglītības pakalpojumiem, ko izglītības iestādēm nodrošina citu valstu izglītības iestādes;

14) iedzīvotāju maksājumus par:

a) dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs),

b) dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, ko sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs saskaņā ar dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumu,

c) (zaudējis spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 20.punktu/);

5. Papildināt 6.panta pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem "personām, kuras" ar vārdiem "apmeklē valsts akreditētas izglītības iestādes piedāvātos sagatavošanas kursus".

 

 

 

 

 

5. Papildināt 6.panta pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem "personām, kuras" ar vārdiem "apmeklē valsts akreditētas izglītības iestādes piedāvātos sagatavošanas kursus".

 

 

 

d) siltumenerģiju;[1]

 

 

 

 

 


 

6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

2) medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

3) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

4) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

5) grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;

6) šādiem masu informācijas līdzekļiem vai to abonentmaksai:

a) avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana,

b) komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai;

7) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

8) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

9) kanalizācijas pakalpojumiem;

10) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem;

11) apbedīšanas pakalpojumiem;

12) ieejas maksai sporta pasākumos;

13) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes;

14) sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē (pasažieru un bagāžas pārvadāšana tramvajos, trolejbusos, pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, iekšzemes un starptautiskajos vilcienos, kā arī iekšzemes lidojumos).

6. Papildināt 6.2 pantu ar 15., 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"15) siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;

16) elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;

17) dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam;

18) frizieru pakalpojumiem galapatērētājiem (fiziskajām personām);

19) privātu mājokļu remonta pakalpojumiem, izņemot materiālus, kas veido daļu no sniegtā pakalpojuma vērtības."

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju izteikt likuma 6.2 panta 19. punktu šādā redakcijā:

“19) dzīvojamo māju (dzīvokļu) renovācijas pakalpojumiem, kas tiek sniegti iedzīvotājiem, izņemot pakalpojuma cenā iekļautos ar šo renovāciju saistītos izdevumus par materiāliem, tehnoloģiju un mehānismu izmantošanu.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 6.2 panta 19. punktu šādā redakcijā:< o:p>

“19) iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem (darbiem), kuri veikti dzīvojamo māju (dzīvokļu), kas tiks vai tiek izmantotas dzīvošanai, iekštelpu vienkāršotai renovācijai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu.”

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Papildināt 6.2 pantu ar 15., 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“15) siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;

16) elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;

17) dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam;

18) frizieru pakalpojumiem galapatērētājiem (fiziskajām personām);

19) iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem (darbiem), kuri veikti dzīvojamo māju (dzīvokļu), kas tiks vai tiek izmantotas dzīvošanai, iekštelpu vienkāršotai renovācijai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu.”

 

 

 

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā — preču piegādēm un pakalpojumiem, kas tiek sniegti:

a) ievērojot paritātes principu — trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) ievērojot paritātes principu — trešo valstu starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu,

c) Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

d) Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu,

e) Eiropas Kopienas institūcijām saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm,

f) Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), tās dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un to sastāvā ietilpstošajām personām;

7. 7.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) ievērojot paritātes principu – Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) ievērojot paritātes principu – Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām trešo valstu starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir diplomātiskais statuss,

c) Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

d) Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir diplomātiskais statuss,";

 

 

 

7. 7.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) ievērojot paritātes principu – Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) ievērojot paritātes principu – Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām trešo valstu starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir diplomātiskais statuss,

c) Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

d) Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir diplomātiskais statuss,";

(5) Ja apliekamā persona, kas piegādājusi preces vai sniegusi pakalpojumus atbilstoši šā panta pirmajai daļai, nevar uzrādīt eksportu apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas apliecina nodokļa 0 procentu likmes piemērošanu, tā maksā nodokli par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši 5.panta pirmajā daļā noteiktajai likmei.

papildināt piekto daļu pēc skaitļa un vārdiem "5.panta pirmajā" ar vārdiem "vai trešajā".

 

 

 

 

papildināt piekto daļu pēc skaitļa un vārdiem "5.panta pirmajā" ar vārdiem "vai trešajā".

 

13.2 pants. Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem

(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja darījuma attiecības noformē ar vienotā parauga stingrās uzskaites dokumentu - kokmateriālu transporta pavadzīmi-rēķinu, kura lietošanas un noformēšanas kārtību, kā arī savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets;

2) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu transporta pavadzīmē-rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajā gadījumā pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam;

3) kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma formu apstiprina Ministru kabinets, bet tā aizpildīšanas kārtību, kā arī metodiku, kādā grāmatvedībā uzrādāmi darījumi ar kokmateriāliem, apstiprina Valsts ieņēmumu dienests;

4) (izslēgts ar 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

1) nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs - vismaz trīs centimetri;

2) jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem.

(3) Pievienotās vērtības nodokli par pakalpojumiem, kas sniegti darījumos ar šā panta otrajā daļā minētajiem kokmateriāliem, kā arī par ciršanas tiesību piešķiršanu budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas. Pakalpojumu veidus un nodokļa piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

8.  13.2 panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu piegādātāja izrakstītajā nodokļa rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajā gadījumā pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam. Kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets;

3) kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma veidlapas paraugu un ar kokmateriāliem veikto darījumu uzskaites reģistru veidlapu paraugus, kā arī to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;".

 

 

7

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 8. pantu šādā redakcijā:’

“Izteikt 13.2 pantu šādā redakcijā:

“13.2 pants. Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem

(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu piegādātāja izrakstītajā nodokļa rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajā gadījumā pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam;

2) kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu.

 (2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

1) nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs - vismaz trīs centimetri;

2) jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem.

(3) Pievienotās vērtības nodokli par pakalpojumiem, kas sniegti darījumos ar šā panta otrajā daļā minētajiem kokmateriāliem, kā arī par ciršanas tiesību piešķiršanu budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas.

(4) Šā panta noteikumu piemērošanai Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā nodokli budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs,

2) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja savstarpējo norēķinu kārtību ,

3) nodokļa deklarācijas pielikuma veidlapas paraugu un ar kokmateriāliem veikto darījumu uzskaites reģistru veidlapu paraugus, kā arī to aizpildīšanas kārtību,

 4) šā panta trešajā daļā minēto pakalpojumu veidus un nodokļa piemērošanas kārtību.”.

Atbalstīt

8. Izteikt 13.2 pantu šādā redakcijā:

“13.2 pants. Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem

(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu piegādātāja izrakstītajā nodokļa rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajā gadījumā pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam;

2) kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu.

 (2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

1) nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs - vismaz trīs centimetri;

2) jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem.

(3) Pievienotās vērtības nodokli par pakalpojumiem, kas sniegti darījumos ar šā panta otrajā daļā minētajiem kokmateriāliem, kā arī par ciršanas tiesību piešķiršanu budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas.

(4) Šā panta noteikumu piemērošanai Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā nodokli budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs,

2) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja savstarpējo norēķinu kārtību ,

3) nodokļa deklarācijas pielikuma veidlapas paraugu un ar kokmateriāliem veikto darījumu uzskaites reģistru veidlapu paraugus, kā arī to aizpildīšanas kārtību,

 4) šā panta trešajā daļā minēto pakalpojumu veidus un nodokļa piemērošanas kārtību.”.

26.pants.  Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

(9) Personas, kuru juridiskā adrese ir Latvijas Republikā un kuras saņem ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem, pirms projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pirms pakalpojumu saņemšanas no citu dalībvalstu apliekamajām personām reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz projekta darbības beigām.

9. Aizstāt 26.panta devītajā daļā vārdus "ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem" ar vārdiem "palīdzību no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansēto projektu ietvaros".

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 26.panta devītajā daļā vārdus "ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem" ar vārdiem "palīdzību no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansēto projektu ietvaros".

 

 

35.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

 (3) Ja persona saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona, bet veic apliekamus darījumus, šī persona no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek pakļauta nodokļa maksājumiem bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem. Ja minētā persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes, šai personai no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek piemērota soda nauda, kas noteikta 18 procentu apmērā no piegādāto kokmateriālu vērtības.

 

8

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām izslēgt no likuma ″Par pievienotās vērtības nodokli″ 35.panta trešās daļas pirmā teikuma vārdus ″bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem″.

Atbalstīt

10. Izslēgt 35.panta trešās daļas pirmajā teikumā vārdus ″bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem″.

Pārejas noteikumi

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 47., 48., 49., 50. un 51.punktu šādā redakcijā:

"47. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" grozījums 1.panta 11.punktā, 1.panta 38.punkts, 2.panta divdesmit otrā daļa, 6.2 panta 16., 17., 18. un 19.punkts, grozījums 7.panta pirmās daļas 6.punktā, grozījumi 13.pantā un grozījums 26.panta devītajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

9

 

 

 

 

 

 

10

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 10.pantā (par likuma pārejas noteikumu papildināšanu ar 47.punktu) skaitļus un vārdus “6.2 panta 16., 17., 18. un 19.punkts”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 47. punktu šādā redakcijā:

“47. Grozījums likuma 1.panta 11.punktā (attiecībā uz šī punkta izslēgšanu), likuma 1.panta 38.punkts, grozījums 2.panta divdesmit otrajā daļā, 6.2 panta 16., 17., 18. un 19.punkts, grozījums 7.panta pirmās daļas 6.punktā, grozījums 13.pantā (attiecībā uz šī panta izteikšanu jaunā redakcijā) un grozījums 26.panta devītajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 47., 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

“47. Grozījums likuma 1.panta 11.punktā (attiecībā uz šī punkta izslēgšanu), likuma 1.panta 38.punkts, grozījums 2.panta divdesmit otrajā daļā, 6.2 panta 16., 17., 18. un 19.punkts, grozījums 7.panta pirmās daļas 6.punktā, grozījums 13.pantā (attiecībā uz šī panta izteikšanu jaunā redakcijā) un grozījums 26.panta devītajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

48. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 7.punkts ir spēkā līdz to no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansēto projektu pabeigšanai, kuri uzsākti 2004., 2005. un 2006.gadā.

11

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 48. punktu šādā redakcijā:

“48. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 7.punkts ir piemērojams tiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansētajiem projektiem, kas uzsākti 2004., 2005. un 2006.gadā līdz šo projektu pabeigšanai.”.

Atbalstīt

48. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 7.punkts ir piemērojams tiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansētajiem projektiem, kas uzsākti 2004., 2005. un 2006.gadā līdz šo projektu pabeigšanai.

 

49. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.oktobrim izdod:

1) noteikumus par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.276 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība";

2) likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.2 panta pirmajā un trešajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

 

12

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 49. punktu šādā redakcijā:

“49. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod:

1) jaunus šā likuma 36. pantā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006. gada 1.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.276 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu,

2) jaunus šā likuma 13.2 pantā paredzētos noteikumus.”

Atbalstīt

49. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod:

1) jaunus šā likuma 36. pantā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006. gada 1.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.276 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu,

2) jaunus šā likuma 13.2 pantā paredzētos noteikumus.”

 

50. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā paredzētos Ministru kabineta noteikumus.

 

 

 

50. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā paredzētos Ministru kabineta noteikumus.”

 

51. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod noteikumus par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu"."

13

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 51. punktu.

Atbalstīt

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 20.10.2005. likuma redakcijā)

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma: vienota aprēķinu bāze;

2) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

3) Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī.

 

 

11. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma: vienāds pamats vērtējumam;

2) Padomes 1980.gada 26.marta Vienpadsmitās direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — direktīvas 77/388/EEK nepiemērošana Francijas aizjūras departamentiem (80/368/EEK);

3) Padomes 1984.gada 31.jūlija Desmitās direktīvas par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, kas groza direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kustama materiāla īpašuma izīrēšanai (84/386/EEK);

4) Padomes 1989.gada 18.jūlija Astoņpadsmitās direktīvas par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — dažu atkāpju atcelšana, kas paredzētas Sestās direktīvas 77/388/EEK 28.panta 3.punktā (89/465/EEK);

5) Padomes 1991.gada 16.decembra direktīvas 91/680/EEK, kas papildina pievienotās vērtības nodokļu kopējo sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK nolūkā atcelt fiskālās robežas;

6) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/77/EEK, kas papildina kopīgo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK (par PVN likmju tuvināšanu);

7) Padomes 1992.gada 14.decembra direktīvas 92/111/EEK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK un ievieš vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļiem;

8) Padomes 1994.gada 14.februāra direktīvas 94/4/EK, kas groza direktīvu 69/169/EEK un direktīvu 77/388/EEK un palielina atlaides ceļotājiem no trešajām valstīm un ierobežojumus beznodokļu pirkumiem ceļojumos pa Kopienu;

9) Padomes 1994.gada 14.februāra direktīvas 94/5/EK, kas papildina kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK — īpašs režīms, ko piemēro lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām;

10) Padomes 1994.gada 22.decembra direktīvas 94/76/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK, ieviešot pārejas pasākumus, kas saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanu 1995.gada 1.janvārī jāpiemēro attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli;

11) Padomes 1995.gada 10.aprīļa direktīvas 95/7/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK un ievieš jaunus vienkāršotus pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli — dažu atbrīvojumu jomu un praktiskus pasākumus to piemērošanai;

12) Padomes 1996.gada 25.jūnija direktīvas 96/42/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

13) Padomes 1998.gada 12.oktobra direktīvas 98/80/EK, kas papildina pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK, — īpašs režīms ieguldījumu zeltam;

14) Padomes 1999.gada 25.maija direktīvas 1999/49/EK, kas saistībā ar pamatlikmēm groza direktīvu 77/388/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

15) Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/59/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK, kas attiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem piemērojamo pievienotās vērtības nodokli;

16) Padomes 1999.gada 22.oktobra direktīvas 1999/85/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK, kas attiecas uz iespēju eksperimentālā kārtā darbietilpīgiem pakalpojumiem piemērot pazeminātu PVN likmi;

17) Padomes 2000.gada 30.marta direktīvas 2000/17/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu — Austrijas Republikai un Portugāles Republikai atvēlētais pārejas posms;

18) Padomes 2000.gada 17.oktobra direktīvas 2000/65/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz to, kā nosakāms pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;

19) Padomes 2001.gada 19.janvāra direktīvas 2001/4/EK, kas attiecībā uz periodu, kad ir jāpiemēro minimālā pamatlikme, groza Sesto direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu;

20) Padomes 2001.gada 20.decembra direktīvas 2001/115/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK, lai vienkāršotu, atjauninātu un saskaņotu nosacījumus rēķinu piesūtīšanai attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli;

21) Padomes 2002.gada 7.maija direktīvas 2002/38/EK, ar kuru groza un īslaicīgi groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem;

22) Padomes 2002.gada 3.decembra direktīvas 2002/92/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK, lai paplašinātu dalībvalstu iespējas piemērot samazinātas PVN likmes dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem;

23) Padomes 2003.gada 7.oktobra direktīvas 2003/92/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par gāzes un elektroenerģijas piegādes vietu;

24) Padomes 2004.gada 20.janvāra direktīvas 2004/7/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu, ciktāl tā attiecas uz izpildes pilnvaru piešķiršanu un atkāpju noteikšanas kārtību;

25) Padomes 2004.gada 10.februāra direktīvas 2004/15/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK, lai paplašinātu dalībvalstu iespējas piemērot pazeminātas PVN likmes dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem;

26) Padomes 2004.gada 26.aprīļa direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

27) Padomes 2005.gada 12.decembra direktīvas 2005/92/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro PVN minimālā standartlikme;

28) Padomes 2006.gada 14.februāra direktīvas 2006/18/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātajām likmēm;

29) Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī;

30) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā.”

 

 

 

12. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma: vienāds pamats vērtējumam;

2) Padomes 1980.gada 26.marta Vienpadsmitās direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — direktīvas 77/388/EEK nepiemērošana Francijas aizjūras departamentiem (80/368/EEK);

3) Padomes 1984.gada 31.jūlija Desmitās direktīvas par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, kas groza direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kustama materiāla īpašuma izīrēšanai (84/386/EEK);

4) Padomes 1989.gada 18.jūlija Astoņpadsmitās direktīvas par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — dažu atkāpju atcelšana, kas paredzētas Sestās direktīvas 77/388/EEK 28.panta 3.punktā (89/465/EEK);

5) Padomes 1991.gada 16.decembra direktīvas 91/680/EEK, kas papildina pievienotās vērtības nodokļu kopējo sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK nolūkā atcelt fiskālās robežas;

6) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/77/EEK, kas papildina kopīgo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK (par PVN likmju tuvināšanu);

7) Padomes 1992.gada 14.decembra direktīvas 92/111/EEK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK un ievieš vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļiem;

8) Padomes 1994.gada 14.februāra direktīvas 94/4/EK, kas groza direktīvu 69/169/EEK un direktīvu 77/388/EEK un palielina atlaides ceļotājiem no trešajām valstīm un ierobežojumus beznodokļu pirkumiem ceļojumos pa Kopienu;

9) Padomes 1994.gada 14.februāra direktīvas 94/5/EK, kas papildina kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK — īpašs režīms, ko piemēro lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām;

10) Padomes 1994.gada 22.decembra direktīvas 94/76/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK, ieviešot pārejas pasākumus, kas saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanu 1995.gada 1.janvārī jāpiemēro attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli;

11) Padomes 1995.gada 10.aprīļa direktīvas 95/7/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK un ievieš jaunus vienkāršotus pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli — dažu atbrīvojumu jomu un praktiskus pasākumus to piemērošanai;

12) Padomes 1996.gada 25.jūnija direktīvas 96/42/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

13) Padomes 1998.gada 12.oktobra direktīvas 98/80/EK, kas papildina pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza direktīvu 77/388/EEK, — īpašs režīms ieguldījumu zeltam;

14) Padomes 1999.gada 25.maija direktīvas 1999/49/EK, kas saistībā ar pamatlikmēm groza direktīvu 77/388/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

15) Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/59/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK, kas attiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem piemērojamo pievienotās vērtības nodokli;

16) Padomes 1999.gada 22.oktobra direktīvas 1999/85/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK, kas attiecas uz iespēju eksperimentālā kārtā darbietilpīgiem pakalpojumiem piemērot pazeminātu PVN likmi;

17) Padomes 2000.gada 30.marta direktīvas 2000/17/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu — Austrijas Republikai un Portugāles Republikai atvēlētais pārejas posms;

18) Padomes 2000.gada 17.oktobra direktīvas 2000/65/EK, kas groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz to, kā nosakāms pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;

19) Padomes 2001.gada 19.janvāra direktīvas 2001/4/EK, kas attiecībā uz periodu, kad ir jāpiemēro minimālā pamatlikme, groza Sesto direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu;

20) Padomes 2001.gada 20.decembra direktīvas 2001/115/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK, lai vienkāršotu, atjauninātu un saskaņotu nosacījumus rēķinu piesūtīšanai attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli;

21) Padomes 2002.gada 7.maija direktīvas 2002/38/EK, ar kuru groza un īslaicīgi groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem;

22) Padomes 2002.gada 3.decembra direktīvas 2002/92/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK, lai paplašinātu dalībvalstu iespējas piemērot samazinātas PVN likmes dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem;

23) Padomes 2003.gada 7.oktobra direktīvas 2003/92/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par gāzes un elektroenerģijas piegādes vietu;

24) Padomes 2004.gada 20.janvāra direktīvas 2004/7/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu, ciktāl tā attiecas uz izpildes pilnvaru piešķiršanu un atkāpju noteikšanas kārtību;

25) Padomes 2004.gada 10.februāra direktīvas 2004/15/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK, lai paplašinātu dalībvalstu iespējas piemērot pazeminātas PVN likmes dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem;

26) Padomes 2004.gada 26.aprīļa direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

27) Padomes 2005.gada 12.decembra direktīvas 2005/92/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro PVN minimālā standartlikme;

28) Padomes 2006.gada 14.februāra direktīvas 2006/18/EK, ar ko groza direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātajām likmēm;

29) Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī;

30) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā.”

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 [1] Pārejas noteikumi

25. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "d" apakšpunkts ir spēkā līdz 2006.gada 30.jūnijam.