LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  18. maijs

Nr.9/2 – 2-124

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šā gada  17. maija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu     ”Grozījums likumā ''Par nodokļiem un nodevām''”(Reģ.nr.1426)1.lasījumam.

          Komisija minēto likumprojektu nolēma neatbalstīt, bet iesniegt izskatīšanai Saeimas sēdē alternatīvu likumprojektu.

           Lūdzam iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā   Ministru kabineta iesniegtā un alternatīvā likumprojekta izskatīšanu 1. lasījumā.

 

 

Pielikumā:   Komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts;

                    likumprojekta anotācija.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Šlesers

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt likuma 22.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot nodokļu maksātāja identifikācijas datus [(nodokļa maksātāja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, dzīvesvietas adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese)] un informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu parādiem, un šo informāciju atļauts izmantot tikai savu funkciju veikšanai, ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) drīkst sniegt informāciju par nodokļu maksātāju bez tā piekrišanas šādos gadījumos:

1) valsts ieņēmumu nodrošināšanai, kā arī pārraudzības funkciju veikšanai Finanšu ministrijai;

2) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu izlietošanas, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, un rīcības ar valsts un pašvaldību mantu vai tās daļu kontrolei;

3) nodokļu administrēšanas funkciju izpildei citai nodokļu administrācijai, Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm;

4) administratīvā procesa vai kriminālprocesa ietvaros un ārpus minētajiem procesiem tiesībaizsardzības iestādēm, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesai, prokuratūrai;

5) citu valsts pārvaldes vai speciālajos likumos noteikto regulēšanas funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī valsts institūciju funkciju izpildes nodrošināšanai - informāciju, kura ir vienīgi nodokļu administrācijas rīcībā vai kuru nodokļu administrācijai atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt;

6) šā likuma 18.panta 8., 12., 13., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

(3) Sniedzot informāciju šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, nodokļu administrācija vienlaikus par to paziņo arī nodokļu maksātājam. Ja nodokļu administrācija ir konstatējusi faktus, kas liecina par apliekamā objekta slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, tā nodokļu maksātājam par informācijas sniegšanu paziņo 90 dienu laikā pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas.

(4) Lai saņemtu informāciju šā panta otrās daļas 4. punktā noteiktajā gadījumā, valsts pārvaldes iestāde ar nodokļu administrāciju noslēdz starpresoru vienošanos, kurā norāda sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu;

(5) Šā panta noteikumi par informācijas konfidencialitāti ir jāievēro šā panta otrajā daļā minētajā iestādē, kā arī pēc ierēdņa (darbinieka) civildienesta (darba) attiecību izbeigšanas nodokļu administrācijā un citās iestādēs;

(6) Par informācijas par nodokļu maksātāju izpaušanu vainīgā persona tiek saukta pie likumos noteiktās atbildības.”


 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Spēkā esošā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.pants nosaka, ka informācija par nodokļu maksātāju ir konfidenciāla, izņēmums ir panta otrajā daļā noteiktais tādu iestāžu saraksts, kurām nodokļu administrācijas ierēdnis var sniegt tām nepieciešamo informāciju. Grozot likumu, šo iestāžu skaits strauji pieaug, pašlaik tādas ir 18. Ministru kabineta iesniegtajā likumprojektā (reģ.nr.1426) iestāžu skaitu piedāvāts palielināt vēl par trim, ir iesniegti priekšlikumi vēl par divām.

Lai augšminētais saraksts nebūtu nepārtraukti jāpapildina, likumprojektā piedāvāta cita pieeja – netiek uzskaitītas iestādes, kuras var sniegt konfidenciālu informāciju par nodokļu maksātājiem, bet uzskaitīti gadījumi, kādos ir sniedzama šāda informācija. Bez tam likumprojektā ir noteikta šādas informācijas sniegšanas kārtība un prasības informācijas saņēmējam par tās neizpaušanu.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likums tautsaimniecības attīstību neietekmēs. Vienkāršosies informācijas apmaiņa starp dažādām valsts un pašvaldību iestādēm.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likums tiešā veidā valsts un pašvaldību budžetus neietekmēs.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts ir saskaņots ar spēkā esošo tiesību normu sistēmu. Nav nepieciešamība pieņemt jaunus normatīvos aktus.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Atbilst Eiropas Savienības prasībām par sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                A.Šlesers