2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 18.maijā

Nr. 9/5 –

 

Saeimas Prezidijam

 

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā”.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz atzīt likumprojektu “Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā” par steidzamu.

 

 

Pielikumā:

1) likumprojekts, 2  lpp.;

2) likumprojekta anotācija, 3  lpp.

 

 

  Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā

 

Izdarīt Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.     8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšana”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.”

 

2.     10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanai, izpētei, konservācijai, restaurācijai un renovācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam.”

 

3. 2.pielikumā:

aizstāt 3.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”;

aizstāt 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”;

aizstāt 5.punktā vārdus “Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā”.

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta “ Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

    Doma baznīcas un klostera ansambļa likums nosaka Doma baznīcas un klostera ansambļa juridisko piederību. Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu juridiskā piederība ir norādīta likuma 2.pielikumā:

    „3) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 4, kadastra numurs 01000070046, īpašnieki - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

4) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 2, kadastra numurs 01000070047, īpašnieks - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā;

5) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 4, kadastra numurs 01000070048, īpašnieks - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā”.

      Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojuma Nr.493 „Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” 1.punkts nosaka, ka Finanšu ministrijai jāpārņem valdījumā Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus.

      Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošos nekustamos īpašumus Kultūras ministrija uz doto brīdi nevar nodot Finanšu ministrijai, jo likumā ir noteikts, ka šo nekustamo īpašumu īpašnieks ir Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā.

2. Normatīvā akta būtība

           Likumprojekts paredz, ka tiek mainīta Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu juridiskā piederība no Kultūras ministrijas uz Finanšu ministriju un tiek papildināta likuma 8.panta otrā daļa, ka valsts piedalās ne tikai Doma baznīcas, bet arī klostera ansambļa izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšanā.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

nav

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

nav

3. Sociālo seku izvērtējums

nav

4. Ietekme uz vidi

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

nav

nav

nav

nav

nav

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

nav

nav

nav

nav

nav

3. Finansiālā ietekme

nav

nav

nav

nav

nav

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

nav

nav

nav

nav

nav

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

nav

nav

nav

nav

nav

6. Cita informācija

nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav.

 

2.  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                           

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

-

5. Cita informācija

     -

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav notikuši.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Nav notikušas.

4. Cita informācija

 -

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta valsts institūciju esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedr ība gūs informāciju par likuma grozījumu spēkā stāšanos oficiālajā publikācijā „Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

-