Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 8.panta 7.punktā vārdus ""Par dabas resursu nodokli"" ar vārdiem "Dabas resursu nodokļa likums".

 

2. Papildināt 11.panta otro daļu ar 60., 61., 62., 63. un 64.punktu šādā redakcijā:

 

"60) par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu;

61) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu;

62) par derīgo izrakteņu atradnes pasi;

63) par CITIES atļaujas izsniegšanu;

64) par CITIES sertifikāta izsniegšanu."

 

3. Izteikt 20.panta 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) dabas resursu nodokli – Valsts ieņēmumu dienests, Vides ministrija, tās padotībā esošās iestādes un pašvaldības atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam;".

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 81.punktu šādā redakcijā:

 

"81. Šā likuma 11.panta otrās daļas 60., 61., 62., 63. un 64.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

“Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” ”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Likums „Par zemes dzīlēm” nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) un atradņu pases izsniedz par maksu. Šāda likuma redakcija neatbilst likumam “Par nodokļiem un nodevām”. Likuma grozījumi sagatavoti, pamatojoties uz Ministru kabineta protokolu Nr.36, 35.§, kurā dots uzdevums saskaņot likuma “Par zemes dzīlēm” 10.panta ceturto daļu ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” normām.

Atbilstoši grozījumi  likumā „Par zemes dzīlēm” izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2005.gada 29.septembrī un izskatīti Valsts sekretāru 2006.gada 9.februāra sanāksmē (protokols Nr.6, 31.§, TA-103), kurā tika nolemts, ka likumprojektā jāiestrādā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā izteiktais norādījums. Minētajā atzinumā norādīts, ka likumā minēto derīgo izrakteņu pasu izsniegšana nevar būt maksas pakalpojums, bet atradnes pase ir valsts nodevas objekts. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”„ atbalstīts Ministru kabineta 2006.gada  4.aprīļa sēdē un iesniegts Saeimā.

Šobrīd saskaņā ar likumu „Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” un atbilstošām ES Regulām, starptautiskajai tirdzniecībai ar savvaļas dzīvnieku vai augu sugām nepieciešama CITIES atļauja vai CITIES sertifikāts. Šāda atļauja vai sertifikāts tiek sagatavots un izsniegts bez maksas. 2004.gadā Dabas aizsardzības pārvalde izsniedza 67 šādas atļaujas un 10 sertifikātus. 2005.gada trīs ceturkšņos izsniegtas jau 79 atļaujas un 13 sertifikāti, 4 atļaujas tiek gatavotas. Kopēja tendence ir pieaugt šādu atļauju pieprasījumam, tieši komerciāliem mērķiem (65 atļaujas) Eiropas Kopienā ievedot apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus vai izstrādājumus no tiem.

Atbilstošs grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kur noteikts, ka CITIES atļaujas un CITIES sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, izsludināts Valsts sekretāru 2005.gada 22.decembra sanāksmē.

2005.gada 15.decembrī Saeima pieņēma jaunu Dabas resursu nodokļa likumu, kas no 2006.gada 1.janvāra aizstāj likumu „Par dabas resursu nodokli”, uz kuru likumā „Par nodokļiem un nodevām” ir atsauces. Līdz ar to likumā „Par nodokļiem un nodevām”  nepieciešams  precizē atsauci uz normatīvo aktu par dabas resursu nodokli.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Pieņemot likumprojektu, maksas par vairāku atļauju sagatavošanu un izsniegšanu, tiks aizstātas ar valsts nodevu.

Likumprojektā noteiktās valsts nodevas stāsies spēkā līdz ar atbilstošiem grozījumiem citos likumos:

·        Nodevas par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu un par derīgo izrakteņu atradņu pases izsniegšanu  stāsies spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”;

·        Nodevas par CITIES atļaujas un CITIES sertifikāta izsniegšanu stāsies spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā;

Likumprojekts precizē atsauci uz normatīvo aktu par dabas resursu nodokli, jo 2005.gada 15.decembrī Saeima pieņēma jaunu Dabas resursu nodokļa likumu, kas no 2006.gada 1.janvāra aizstāj likumu „Par dabas resursu nodokli”.

 

3.Cita informācija

Nav.


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Īstenojot likumprojekta prasības, izmaiņas skars tos komersantus, kuriem būs nepieciešamas CITIES atļaujas  un CITIES sertifikāti, lai ievestu valstī apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus vai izstrādājumus no tiem komerciāliem nolūkiem, jo iepriekš par šo atļauju un sertifikātu saņemšanu netika iekasēta maksa. Vienlaikus tiek plānots noteikt izņēmumu atbrīvot no nodevas samaksas par CITIES atļaujas  un CITIES sertifikāta saņemšanu, ja apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņi vai izstrādājumi no tiem tiks ievesti  zinātniski pētnieciskiem mērķiem vai Nacionālajam Zooloģiskajam dārzam.

 

Īstenojot likumprojekta prasības, izmaiņas savukārt neskars tos komersantus, kuriem būs nepieciešamas zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, vai derīgo izrakteņu atradņu pases, jo jau kopš 1996.gada šo atļauju, licenču un atradņu pasu saņemšana ir maksas pakalpojums, un likumprojekta prasību ieviešanas rezultātā maksa tiks aizstāta ar nodevu. Plānots, ka maksu aizstājot ar nodevu, nemainīsies maksājumu apmērs.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Valsts pamatbudžetā tiek plānots ieņēmumu pieaugums, kas saistīts ar valsts nodevas piemērošanu par CITIES atļauju un CITIES sertifikātu.

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā no nodevas samaksas par :

- CITIES atļauju un CITIES sertifikātu

Plānots, ka nodevas apmērs par CITIES atļaujas un CITIES sertifikāta izsniegšanu būs 8 lati. Ņemot vērā, ka gadā vidēji tiek izsniegtas 65 CITIES atļaujas un CITIES sertifikāti apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām īpatņu ievešanai Latvijā tieši komerciāliem mērķiem. Tādejādi plānoti ieņēmumi valsts pamatbudžetā no nodevas maksājumiem vidēji : 8 x 65 = 520 lati.

 

 

6. Cita informācija

 

Likums „Par zemes dzīlēm” nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) un derīgo izrakteņu atradņu pases izsniedz par maksu.  Šādas atļaujas (licences) par maksu tiek izsniegtas jau kopš 1997.gada. Pašreizējās situācijas raksturojums, sniedzot tabulas veidā apkopotus statistikas datus par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras līdz šim sniegtajiem attiecīgajiem maksas pakalpojumiem (norādot attiecīgo maksas pakalpojumu līdzšinējos izcenojumus, izsniegto licenču un atļauju skaitu pa gadiem, iekasēto līdzekļu kopējo apmēru pa gadiem u.c.) attēlots anotācijas pielikumā.

CITIES atļauja vai CITIES sertifikāts – šobrīd šāda atļauja vai sertifikāts tiek sagatavots un izsniegts bez maksas. 2004.gadā Dabas aizsardzības pārvalde izsniedza 67 šādas atļaujas un 10 sertifikātus. 2005.gadā izsniegtas jau 83 atļaujas un 13 sertifikāti, no kurām 65 tieši komerciāliem mērķiem. Kopēja tendence ir pieaugt šādu atļauju pieprasījumam, tieši komerciāliem mērķiem (65 atļaujas) Eiropas Kopienā ievedot apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus vai izstrādājumus no tiem. Plānots, ka nodevas apmērs par CITIES atļaujas un CITIES sertifikāta izsniegšanu būs 8 lati. Ņemot vērā, ka gadā vidēji tiek izsniegtas 65 CITIES atļaujas un CITIES sertifikāti apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām īpatņu ievešanai Latvijā tieši komerciāliem mērķiem.

 

 

 

Valsts pamatbudžetā paredzēts ieskaitīt ieņēmumus no nodevu maksājumiem par:

- zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu;

- par derīgo izrakteņu atradņu pases izsniegšanu;

- par CITIES atļauju un CITIES sertifikāta izsniegšanu.

Savukārt ieņēmumus no nodevas samaksas par  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu paredzēts ieskaitīt vietējo pašvaldību budžetos, kuru teritorijās tiek veiktas minētās darbības tāpat kā līdz šim.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojektā paredzēts, ka jaunās valsts nodevas stāsies spēkā līdz ar atbilstošiem grozījumiem citos likumos:

1.      Nodevas par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu un par derīgo atradņu pasu izsniegšanu stāsies spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm” (likumprojekts akceptēts Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa sēdē un iesniegts Saeimā);

 

 

2.      Nodeva par CITIES atļaujas un par CITES sertifikāta izsniegšanu stāsies spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā (likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2005.gada 22.decembrī un 2006.gada 14.martā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē). Likumprojekts izskatāms Ministru kabineta sēdē  vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”„.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas, un nevalstisko organizāciju viedoklis nav zināms.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5.Cita informācija

Izstrādājot likumprojektu, ņemta vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze, nosakot maksu/nodevu  par CITIES atļauju un sertifikātu izsniegšanu.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts iestādes un netiks paplašinātas esošo iestāžu funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Vides ministrs                                                                           R.Vējonis        

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

R.Vesere

 

15.05.2006. 20.15

1 558

R.Vesere                                                    

7026464, ru dite.vesere@vidm.gov.lv

 


Anotācijas par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””
pielikums

Informācija par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu atradņu pasu izsniegšanu 2003.-2005.gadā

 

Likums „Par zemes dzīlēm” spēkā esošajā redakcijā nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) un derīgo izrakteņu atradņu pases izsniedz par maksu. Šādas atļaujas (licences) par maksu tiek izsniegtas jau kopš 1997.gada.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sniegtie attiecīgie maksas pakalpojumi un aģentūras ieņēmumi par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu atradņu pasu izsniegšanu, norādot attiecīgo maksas pakalpojumu līdzšinējos izcenojumus, izsniegto licenču un atļauju skaitu pa gadiem, iekasēto līdzekļu kopējo apmēru pa gadiem u.c.) laika periodā 2003.-2005.gadā attēloti 1. un 2.tabulā.

Maksas apmēri par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu atradņu pasu izsniegšanu saskaņā ar likumu „Par zemes dzīlēm” noteikti Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 449 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, kuri stājās spēkā ar 2005.gada 1.jūliju. Līdz 2005.gada 1.jūlijam maksas apmēri par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu atradņu pasu izsniegšanu bija noteikti Ministru kabineta 1997.gada 8.jūlija noteikumos Nr.239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”.


 

1.tabula

Zemes dzīļu izmantošanas licenču izcenojumi, skaits un ieņēmumu summas

par 2003. – 2005.gada periodu

Nr.

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Maksa

2003.gads

2004.gads

Maksa

2005.gads

p.k.

(latos)

skaits

summa, Ls

skaits

summa, Ls

no 01.07.05.

skaits

summa, Ls

1.

Ģeoloģiska, hidroģeoloģiska, inženierģeoloģiska, ģeoekoloģiska un ģeofizikāla izpēte – uz laiku līdz pieciem gadiem

50,00

123

6150,00

157

7850,00

75,00

171

9875,00

2.

Ģeoloģiska, hidroģeoloģiska, inženierģeoloģiska, ģeoekoloģiska un ģeofizikāla izpēte I ģeotehniskās kategorijas būvēm – uz laiku līdz vienam gadam

 

 

 

 

 

100,00

29

2900,00

3.

Ģeoloģiska izpēte un turpmāka derīgo izrakteņu ieguve

125,00

 

 

2

250,00

200,00

1

200,00

4.

Zinātniskās pētniecības darbi

25,00

 

 

 

 

50,00

 

 

5.

Profesionālā apmācība

25,00

 

 

 

 

25,00

 

 

6.

Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide un veikšana – uz laiku līdz pieciem gadiem

50,00

44

2200,00

38

1900,00

50,00

25

1250,00

7.

Ģeoekoloģiska izpēte un zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide – uz laiku līdz vienam gadam

 

 

 

 

 

100,00

13

1300,00

8.

Derīgo izrakteņu ieguve vai zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana

100,00

21

2100,00

18

1800,00

150,00

5

500,00

9.

Tādu pazemes būvju celtniecība un ekspluatācija, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi

 

 

 

 

 

200,00

 

 

10.

Atpūtas un tūrisma pasākumu organizēšana

 

 

 

 

 

100,00

 

 

11.

Materiālu ieguve mineraloģisko, paleontoloģisko un citu ģeoloģisko kolekciju veidošanai

50,00

 

 

1

50,00

50,00

 

 

12.

Urbumu izveide, remonts, aprīkošana un likvidācija

20,00

261

5220,00

246

4920,00

25,00

264

6045,00

 

 

KOPĀ

 

449

15670,00

462

16770,00

 

508

22070,00

 

 

 

2.tabula

Derīgo izrakteņu atradnes pasu izcenojumi, skaits un ieņēmumu summas

par 2003. – 2005.gada periodu

 

Nr.

Pases veids

Maksa

2003.gads

2004.gads

Maksa Ls

2005.gads

p.k.

Ls ar PVN

skaits

summa, Ls

skaits

summa, Ls

ar PVN no 01.07.05.

skaits

summa, Ls

1.

Derīgo izrakteņu atradņu (būvmateriālu izejvielas, kūdra, sapropelis) pasu sagatavošana, izmantojot Valsts ģeoloģijas fonda materiālus

70,80

0

0

18

1274,4

177,00

28

3575,40

2.

Derīgo izrakteņu atradņu (būvmateriālu izejvielas, kūdra, sapropelis) pasu sagatavošana, izmantojot pasūtītājam piederošos materiālus

59,00

95

5605,00

95

5605,00

118,00

78

6608,00

3.

Atradnes pases izmaiņu sagatavošana

28,32

35

991,20

34

962,88

 

25

708,00

4.

Pazemes ūdeņu atradnes pases sagatavošana, ja ūdens patēriņš ir līdz 1000 m3 diennaktī

331,58

0

0

330,40

0

0

5.

Pazemes ūdeņu atradnes pases sagatavošana, ja ūdens patēriņš pārsniedz 1000 m3 diennaktī

(281,00 + 140,00 Ls/1000m3 dnn)+PVN

(280,00 + 140,00 Ls/1000m3 dnn)+PVN

0

0

 

 

KOPĀ

 

130

6596,20

147

7842,28

 

131

10891,40

 

 

 

Vides ministrs                                                               R.Vējonis

 

 

28.02.2006 19:10

597

R.Vesere

7026464, 9488161,

rudite.vesere@vidm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgās amatpersona

Atbildīgā amatpersona

  

  

  

 

 

 G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

R.Vesere