Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

 Grozījumi Sugu un biotopu  aizsardzības likumā” otrajam lasījumam ( reģ. nr 1723)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija ( dok. Nr. 5923)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (16)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

 

 

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

 Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma mērķi

 

 

 

 

 

Likuma mērķi ir šādi:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt bioloģisko daudzveidību, saglabājot Latvijai raksturīgo faunu, floru un biotopus;

 

1

LR vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 2. panta 1. punktā vārdus “Latvijai raksturīgo”.

Atbalstīt

1. 2. pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “Latvijai raksturīgo”;

2) regulēt sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību;

 

 

 

 

 

3) veicināt populāciju un biotopu saglabāšanu atbilstoši ekonomiskajiem un sociālajiem priekšnoteikumiem, kā arī kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

 

 

 

 

 

4) r egulēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 2. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

„5) nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai skaitliski uzturētu savvaļā dzīvojošo savvaļas putnu (turpmāk - putni) sugu populācijas atbilstoši ekoloģijas, zinātnes, kultūras prasībām, un  ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības vai, lai tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

„5) nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai skaitliski uzturētu savvaļā dzīvojošo savvaļas putnu (turpmāk - putni) sugu populācijas atbilstoši ekoloģijas, zinātnes, kultūras prasībām, un  ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības vai, lai tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim.”.

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

Likums regulē jautājumus, kas saistīti ar:

 

 

 

 

 

1) augu, sēņu un ķērpju sugām, to dzīvotnēm, šo sugu indivīdiem visās to attīstības stadijās, kā arī sugu indivīdu atpazīstamajām daļām;

 

 

 

 

 

2) dzīvnieku sugām, to dzīvotnēm, šo sugu indivīdiem visās to attīstības stadijās, putnu olām un ilggadīgām ligzdām, kā arī beigtajiem indivīdiem vai to daļām;

 

3

LR vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 3. panta 2. punktā vārdu “ilggadīgām”.

Atbalstīt

2. 3. pantā:

izslēgt 2. punktā vārdu “ilggadīgām”;

3) īpaši aizsargājamiem biotopiem.

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 3.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem."

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem."

 

4.pants. Ministru kabineta kompetence

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

 

 

1) īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstus;

 

 

 

 

 

2) īpaši aizsargājamo biotopu sarakstus;

 

 

 

 

 

3) zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu;

 

 

 

 

 

4) mikroliegumu izveidošanas kārtību un to aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus;

 

 

 

 

 

5) šajā likumā noteikto atļauju izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem;

 

 

 

 

 

7) Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 4.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā: 

"8) valsts nodevas apmēru par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas (turpmāk – CITES atļauja) un sertifikāta (turpmāk – CITES sertifikāts) izsniegšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus."

 

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

3 Papildināt 4.

pantu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā: 

"8) valsts nodevas apmēru par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas (turpmāk – CITES atļauja) un sertifikāta (turpmāk – CITES sertifikāts) izsniegšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus;

 

 

 

 

4

 

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt  4. pantu ar  9. punktu šādā redakcijā:

 

„9) putnu sugu,  kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu  putnu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā sarakstu;

 

 

Atbalstīt

 

 

9) to putnu sugu sarakstu,  kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu  sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā;

 

 

 

5

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt  4. pantu ar  10. punktu šādā redakcijā:

10) putnu sugu, uz kurām neattiecas likuma 11.panta 5. punktā minētais aizliegums, ja saņemta  medību vai dabas aizsardzības normatīvajā aktā noteiktā atļauja,  sarakstu;

 

Atbalstīt

 

10)to  putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas šā likuma 11.panta 5. punktā minētais aizliegums, ja saņemta  medību vai dabas aizsardzības normatīvajā aktā noteiktā atļauja;

 

 

 

6

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt  4. pantu ar  11. punktu šādā redakcijā:

11) putnu sugu, uz kurām neattiecas likuma 11.panta 5. punktā minētais aizliegums, ja saņemta Eiropas Komisijas un Dabas aizsardzības pārvaldes  atļauja, sarakstu.”

 

 

Atbalstīt

11)to putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas šā likuma 11.panta 5. punktā minētais aizliegums, ja saņemta Eiropas Komisijas un Dabas aizsardzības pārvaldes  atļauja.

 

 

5.pants. Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kompetence

 

 

 

 

 

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības uzraudzību;

 

 

 

 

 

2) veic nepieciešamos pasākumus, lai uzturētu īpaši aizsargājamo sugu populācijas tādā stāvoklī, kas atbilst Latvijas apstākļiem;

 

 

 

 

 

3) veicina visu vietējo sugu un biotopu saglabāšanu, kā arī, ja nepieciešams, to atjaunošanu un optimālu biotopu platību uzturēšanu;

 

7

LR vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 5. panta 3. punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina pasākumu veikšanu visu sugu un biotopu, tai skaitā  putnu sugu dzīvotņu daudzveidības un teritoriju saglabāšanai, uzturēšanai, atjaunošanai, nodrošina  biotopu izveidošanu un  iznīcināto biotopu atjaunošanu;”

 

Atbalstīt daļēji, iekļauts  8. priekšlikumā

 

 

 

8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 5. panta 3. punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina pasākumu veikšanu visu sugu un biotopu, tai skaitā  putnu sugu dzīvotņu daudzveidības un teritoriju saglabāšanai, uzturēšanai, atjaunošanai,   iznīcināto biotopu atjaunošanai;”

 

Atbalstīt

4. 5. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina pasākumu veikšanu visu sugu un biotopu, tai skaitā  putnu sugu dzīvotņu daudzveidības un teritoriju saglabāšanai, uzturēšanai, atjaunošanai,   iznīcināto biotopu atjaunošanai;”,

 

4) nosaka īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādes kārtību un sekmē šo plānu ieviešanu;

 

 

 

 

 

5) var ierosināt ierobežot, apturēt vai aizliegt sugu un biotopu izmantošanu, ja tā var apdraudēt populāciju un biotopu eksistenci;

 

 

 

 

 

6) izsniedz šajā likumā noteiktās atļaujas, kā arī anulē tās, ja attiecīgās darbības apdraud vietējo savvaļas sugu un biotopu stāvokli;

 

 

 

 

 

 

7) sagatavo šā likuma 16.pantā minēto ziņojumu un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

 

 

 

 

 

 

8) nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu monitoringu un veic īpaši aizsargājamo sugu indivīdu nejaušas sagūstīšanas vai nogalināšanas gadījumu uzskaiti;

 

 

 

 

 

9) nosaka mikroliegumus (izņemot meža zemes un īpaši aizsargājamo zivju sugu nārsta vietas);

 

 

 

 

 

10) nosaka mikroliegumus likumos noteiktajos dabas rezervātos un nacionālajos parkos;

 

 

 

 

 

11) nodrošina ziņojumu iesniegšanu Eiropas Komisijai.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 5.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12) izsniedz CITES atļaujas un CITES sertifikātus. Par CITES atļauju un CITES sertifikātu maksājama valsts nodeva."

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

 

"12) izsniedz CITES atļaujas un CITES sertifikātus. Par CITES atļauju un CITES sertifikātu maksājama valsts nodeva;

 

 

 

8

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 5. pantu ar 13. punktu šādā redakcijā:

„13) nodrošina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ierīkošanu sugu un biotopu saglabāšanai, uzturēšanai un atjaunošanai saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;”;

Atbalstīt

13) nodrošina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ierīkošanu sugu un biotopu saglabāšanai, uzturēšanai un atjaunošanai saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;

 

 

9

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 5. pantu ar 14. punktu šādā redakcijā:

 

14)  nodrošina  putnu sugu   dzīvotņu uzturēšanu un pārzināšanu aizsargātās zonās un ārpus tām saskaņā ar ekoloģijas prasībām.”

 

Atbalstīt

 

14)  nodrošina  putnu sugu   dzīvotņu uzturēšanu un pārzināšanu aizsargātās zonās un ārpus tām saskaņā ar ekoloģijas prasībām.”

 

 

 

10

LR vides ministrs R.Vējonis Papildināt  likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

Atbalstīt

Redakcionāli

precizēts

5.Papildināt  likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

 

 

 

„8.1 pants. Putnu sugu aizsardzība

 

„8.1 pants. Putnu sugu aizsardzība

 

 

 

(1)Šā likuma 4. panta 9. punktā minētajām putnu sugām, lai nodrošinātu aizsardzības pasākumu veikšanu, novērtē: 

 

(1)Ļai nodrošinātu šā likuma 4. panta 9. punktā minēto putnu sugu aizsardzības pasākumu veikšanu, novērtē: 

 

 

 

1) sugas, kurām draud izzušana;

 

1) kurām sugām draud izzušana;

 

 

 

2) sugas, kuras ir jūtīgas pret izmaiņām savās dzīvotnēs;

 

2) kuras sugas ir jutīgas pret izmaiņām savās dzīvotnēs;

 

 

 

3) sugas, kuras savas skaitliski mazās populācijas vai ierobežotās vietējās izplatības dēļ uzskatāmas par retām sugām;

 

3) kuras sugas savas skaitliski mazās populācijas vai ierobežotās vietējās izplatības dēļ uzskatāmas par retām sugām;

 

 

 

4) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu īpatnību dēļ.

 

 

 

4) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu īpatnību dēļ.

 

 

 

 

 

(2) Veicot putnu sugu novērtējumu ņem vērā populācijas attīstības tendences un svārstības. Putnu sugām, kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus  izveido īpaši aizsargājamās dabas  teritorijas saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.  Putnu sugu aizsardzībai nosaka skaitliski un lieluma ziņā vispiemērotākās teritorijas, ņemot vērā aizsardzības prasības jūras un sauszemes teritorijā.”

 

 

(2) Veicot putnu sugu novērtējumu, attiecībā uz kurām ņem vērā populācijas attīstības tendences un svārstības. Putnu sugām, kurām veic īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus,  izveido īpaši aizsargājamās dabas  teritorijas saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.  Putnu sugu aizsardzībai nosaka putnu skaitam lieluma ziņā vispiemērotākās teritorijas, ņemot vērā aizsardzības prasības jūras un sauszemes teritorijā.”

 

11.pants. Aizliegtās darbības ar īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem

 

 

 

 

 

Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegtas šādas darbības:

 

 

 

 

 

1) jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana;

 

 

 

 

 

2) apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas laikā) un dzīvotņu postīšana;

 

 

 

 

 

 

3) apzināta olu bojāšana, to izņemšana no ligzdām vai kolekcionēšana;

 

11

LR vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 11. panta 3. punktu šādā redakcijā:

„3)apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu   lasīšana un iegūšana arī, ja olas ir tukšas;”

Atbalstīt

Redakcionāli

precizēts

6. 11. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

„3)apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu   lasīšana un iegūšana arī tad, ja olas ir tukšas;”;

4) vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana;

 

 

 

 

 

5) turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana pārdošanai vai apmaiņai.

 

12

LR vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 11. panta 5. punktu šādā redakcijā:

„5) turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana  vai turēšana pārdošanai vai apmaiņai (minētās darbības  aizliegtas arī ar beigtiem putniem, kā arī jebkurām viegli atpazīstamām šo putnu daļām vai izstrādājumiem  no tiem).”

 

Atbalstīt

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

„5) turēšana nebrīvē, transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, piedāvāšana  vai turēšana pārdošanai vai apmaiņai (minētās darbības  aizliegtas arī ar beigtiem putniem, kā arī jebkurām viegli atpazīstamām šo putnu daļām vai izstrādājumiem  no tiem);”;

 

 

 

13

LR vides ministrs R.Vējonis

 Papildināt 11. pantu ar  6. punktu šādā redakcijā:

 

„6) putnu dzīvotņu piesārņošana, kaitējuma vai citu traucējumu nodarīšana.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 papildināt pantu ar  6. punktu šādā redakcijā:

 

„6) putnu dzīvotņu piesārņošana, kaitējuma nodarīšana vai citāda putnu traucēšana.”

 

 

 

14

LR vides ministrs R.Vējonis

.Papildināt  likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

 

„13.1 pants. Atļauja putnu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai vai mainīšanai, piedāvāšanai  vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai

 

Atbalstīt daļēji, iekļauts 16. priekšlik.

 

 

 

 

(1) Pirms atļaujas izdošanas šā likuma 4. panta 11. punktā minēto putnu sugu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai vai mainīšanai, piedāvāšanai vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai, Dabas aizsardzības pārvalde konsultējas  ar  Eiropas Komisiju, lai noskaidrotu, vai tirdzniecība ar attiecīgās sugas īpatņiem var apdraudēt šo sugu populācijas lielumu, ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju  Eiropas  Kopienā.

 

 

 

 

 

 

 

 (2)Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz pēc  Eiropas Komisijas  ieteikuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde  nodrošina  atļaujas izdošanas nosacījumu ievērošanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt  likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

 

„13.1 pants. Atļauja putnu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai , mainīšanai  vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai

 

Atbalstīt

Redakcionāli

precizēts

7.Papildināt  likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

 

„13.1 pants. Atļauja putnu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai , mainīšanai  vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai

 

 

 

 

(1) Pirms atļaujas izdošanas šā likuma 4. panta 11. punktā minēto putnu sugu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai , mainīšanai vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai, Dabas aizsardzības pārvalde konsultējas  ar  Eiropas Komisiju, lai noskaidrotu, vai tirdzniecība ar attiecīgās sugas īpatņiem var apdraudēt šo sugu populācijas lielumu, ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju  Eiropas  Kopienā.

 

(1) Pirms izsniegt atļauju šā likuma 4. panta 11. punktā minēto putnu sugu turēšanai nebrīvē, transportēšanai, dāvināšanai, pārdošanai , mainīšanai vai turēšanai pārdošanai vai apmaiņai, Dabas aizsardzības pārvalde konsultējas  ar  Eiropas Komisiju, lai noskaidrotu, vai tirdzniecība ar attiecīgās sugas īpatņiem var apdraudēt šo sugu populācijas lielumu, ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju  Eiropas  Kopienas teritorijā.

 

 

 

 (2)Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz pēc  Eiropas Komisijas  ieteikuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde  nodrošina  atļaujas izdošanas nosacījumu ievērošanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz pēc  Eiropas Komisijas  ieteikuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde  nodrošina  atļaujas izsniegšanas nosacījumu ievērošanu.”

 

 

15

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu  ar 14.1 pantu šādā redakcijā

„14.1 pants. Putnu sugu indivīdu iegūšanas vai traucēšanas noteikumi

Atbalstīt

8.Papildināt likumu  ar 14.1 pantu šādā redakcijā

„14.1 pants. Putnu sugu indivīdu iegūšanas vai traucēšanas noteikumi

 

 

 

Putnu sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai  aizsardzībai, šādos nolūkos:

 

Putnu sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai  aizsardzībai, šādos nolūkos:

 

 

 

1) sabiedrības veselības aizsardzības un drošības interesēs,

 

1) sabiedrības veselības aizsardzības un drošības interesēs,

 

 

 

2) lidojumu drošības interesēs,

 

2) lidojumu drošības interesēs,

 

 

 

3)lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un ūdeņiem,

 

3)lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un ūdeņiem,

 

 

 

4) lai aizsargātu floru un faunu;

 

4) lai aizsargātu floru un faunu;

 

 

 

5) pētniecības un mācību nolūkā, veicot populācijas atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam nepieciešamo pavairošanu;

 

5) pētniecības un mācību nolūkā, veicot populācijas atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam nepieciešamo pavairošanu;

 

 

 

6) lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā atļautu nelielā skaitā sagūstīt, turēt vai citādi saprātīgi izmantot dažus putnus.”

 

 

6) lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā atļautu nelielā skaitā sagūstīt, turēt vai citādi saprātīgi izmantot dažus putnus.”

 

15.pants. Ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas

Attiecībā uz ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdiem piemērojamas visas šajā likumā noteiktās normas, izņemot 13., 14., 22. un 23.pantā minētos nosacījumus. Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdus ir atļauts iegūt limitētos apmēros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā tās dabiskajā izplatības areālā.

 

 

 

 

 

 

 

 

16

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 15. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

 

„Ierobežotā izmantošana ir atļauta, ja tā atbilst attiecīgo  putnu sugu resursu racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara regulēšanas principiem.”

 

Atbalstīt

9.Papildināt 15. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

 

„Ierobežotā izmantošana ir atļauta, ja tā atbilst attiecīgo  putnu sugu resursu racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara regulēšanas principiem.”

 

Pārejas noteikums

4. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi". 

 

 

 

 

10. Pārejas noteikumos: aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi"; 

 

Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.martam izdod šā likuma 4.panta 7.punktā minētos noteikumus."

 

5. Izteikt līdzšinējo pārejas noteikumu kā 1. punktu un papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu par 1. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

 

"2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 8.punktā minētos noteikumus."

 

 

 

 

 

"2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 8.punktā minētos noteikumus."

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.