Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 3.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem."

 

2. Papildināt 4.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) valsts nodevas apmēru par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas (turpmāk – CITES atļauja) un sertifikāta (turpmāk – CITES sertifikāts) izsniegšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus."

 

3. Papildināt 5.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12) izsniedz CITES atļaujas un CITES sertifikātus. Par CITES atļauju un CITES sertifikātu maksājama valsts nodeva."

 

4. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 8.punktā minētos noteikumus."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd saskaņā ar likumu „Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” un atbilstošām ES Regulām, starptautiskajai tirdzniecībai ar savvaļas dzīvnieku vai augu sugām nepieciešama CITIES atļauja vai CITIES sertifikāts. Šāda atļauja vai sertifikāts tiek sagatavots un izsniegts bez maksas. 2004.gadā Dabas aizsardzības pārvalde izsniedza 67 šādas atļaujas un 10 sertifikātus. 2005.gada trīs ceturkšņos izsniegtas jau 79 atļaujas un 13 sertifikāti, 4 atļaujas tiek gatavotas. Kopēja tendence ir pieaugt šādu atļauju pieprasījumam, tieši komerciāliem mērķiem (65 atļaujas) Eiropas Kopienā ievedot apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus vai izstrādājumus no tiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Pieņemot likumprojektu, kā arī atbilstošus grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, tiks ieviesta valsts nodeva par CITIES atļaujas un CITIES sertifikāta izsniegšanu. Šāda nodeva/maksa jau tiek piemērota Eiropas Savienības 16 dalībvalstīs (Beļģijā, Čehijas Republikā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Ungārijā, Maltā, Nīderlandē, Austrijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē). Savukārt, Francijā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā plānots ieviest šādas nodevas/maksas. Pēdējās darbā grupās nolemts, ka nodevas/maksas apmēru noteiks katra valsts pēc saviem ieskatiem. Likumprojekts paredz Ministru kabinetam noteikt nodevas apmērus, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

3.Cita informācija

Nav.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Saskaņā ar likumprojektu turpmāk personām, kas ievedīs Latvijā apdraudēto savvaļas dzīvnieku  un augu sugu īpatņus vai no tiem iegūtas preces, saņemot tam paredzēto atļauju vai sertifikātu, būs jāmaksā valsts nodeva.

Plānots, ka no nodevas tiks atbrīvotas valsts iestādes, kā arī personas, kas ievedīs Latvijā  minētos objektus zinātniski pētnieciskām vajadzībām. Nodeva būs jāmaksā tām personām, kuras ievedīs Latvijā minētos objektus komerciāliem nolūkiem vai saskaņā ar savām vēlmēm.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu  tieši neskar.

 

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

0, 5

 0,5

 0,5

 0,5

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

0,5

 0,5

 0,5

0,5

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Plānots, ka nodevas apmērs par CITIES atļaujas un CITIES sertifikāta izsniegšanu būs 8 lati. Ņemot vērā, ka gadā vidēji tiek izsniegtas 65 CITIES atļaujas un CITIES sertifikāti apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām īpatņu ievešanai Latvijā tieši komerciāliem mērķiem. Tādejādi plānoti ieņēmumi valsts pamatbudžetā no nodevas maksājumiem vidēji : 8 x 65 = 520 lati.

6. Cita informācija

 

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Pēc likumprojekta pieņemšanas Ministru kabinetam līdz 2007. gada 1. janvārim jāizdod noteikumi par nodevas apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumiem.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas, un nevalstisko organizāciju viedoklis nav zināms.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5.Cita informācija

Izstrādājot likumprojektu, ņemta vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze, nosakot maksu/nodevu  par CITIES atļauju un CITIES sertifikātu izsniegšanu.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Vides ministrs                                                                  R.Vējonis  

 

 

Valsts sekretārs G.Puķītis

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

D.Vilkaste

 

 

 

06.03.2006. 16:10

906

D.Vilkaste

7026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv