Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11.nr.; 2001, 23.nr.; 2004, 22.nr; 2005, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 12.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "apstiprinājusi Vides aizsardzības komiteja" ar vārdiem "nosaka Ministru kabinets".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmā daļa nosaka, ka bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos, izņemot gadījumus, ja uz bijušo zemes īpašnieku zemes atrodas valsts īpaši aizsargājami dabas objekti (vai to daļas), kuru sarakstus apstiprinājusi Vides aizsardzības komiteja.

Pamatojoties uz minētā likuma 12.panta pirmās daļas trešo punktu ar Vides aizsardzības komitejas 1992.gada 15.decembra rīkojumu Nr.7 „Par īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības nodrošināšanu pilsētu zemēs” ir apstiprināts to īpaši aizsargājamo dabas objektu saraksts, kuru teritorijās nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības.

Saskaņā ar Administratīvā procesa spēkā stāšanās likuma 17.panta otro daļu Vides aizsardzības komitejas rīkojums ar 2006.gada 1.janvāri ir zaudējis spēku, tāpēc ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts, kurš paredz noteikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju daļas, kuru teritorijās nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un kuru zemes nav nododamas īpašumā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz grozīt 12.panta pirmās daļas 3.punkta pirmo teikumu, nosakot, ka teritoriju sarakstu, kurās nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts nodrošinās bioloģiski augstvērtīgu teritoriju saglabāšanu valsts īpašumā un to aizsardzību.

 

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta esošo līdzekļu ietvaros

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Vienlaikus ar likumprojektu ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju) daļu saraksts Latvijas Republikas pilsētās, kurās nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un zeme nav privatizējama vai atsavināma”. Noteikumu projektā  paredzēts noteikt kā neprivatizējamu daļu no Siguldas pilsētas zemes Gaujas nacionālajā parkā, kurās saskaņā ar 1992.gada 15.decembra Vides aizsardzības komitejas rīkojumu Nr.7 „Par īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības nodrošināšanu pilsētu zemēs” nav  atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un kuru zemes nav privatizējamas vai atsavināmas.

 

2. Cita informācija

nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

nav

nav

nav

nav

 

5. Cita informācija

nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Projekts ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

nav

 

5. Cita informācija

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

1.       Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir iespējas aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo, atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem.

 

4. Cita informācija

nav

 

 

Vides ministrs                                                                 R. Vējonis

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

I. Nagle

 

 

 

24.04.2006. 13.30

I.Nagle

922

7026424, ivita.nagle@vidm.gov.lv