Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

9.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.";

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu iekasē valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministra vietā –

finanšu ministrs

O.Spurdziņš


LIKUMPROJEKTA

„Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā”

 

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 9.panta piekto daļu  atgriešanās apliecību saturu, paraugu un izsniegšanas kārtību nosaka ārlietu ministrs. Pamatojoties uz šī likuma 9.panta piekto daļu, no 2003.gada 23.jūlija ir izdota Ārlietu ministrijas Instrukcija par atgriešanās apliecībām, to saturu, paraugu un izsniegšanas kārtību, ar kuru tiek noteikts atgriešanās apliecības paraugs, personas, kurām tiek izsniegtas atgriešanās apliecības, atgriešanās apliecību izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtība, derīguma termiņi, kā arī atgriešanās apliecībās iekļaujamās ziņas.

Maksa par atgriešanās apliecību noformēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu tiek iekasēta saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036 “Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi”. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās maksa par atgriešanās apliecības noformēšanu un tās derīguma termiņa pagarināšanu tika iekasēta saskaņā ar Ārlietu ministrijas 1999.gada 17.decembra rīkojumu Nr.194 “Par samaksu par konsulārajiem pakalpojumiem”.

2. Likumprojekta būtība

 

Sakarā ar to, ka Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka pārvaldes iestādes izdoti ārējie normatīvie akti, kuri ir saistoši arī trešajām personām, zaudē savu spēku 2006.gada 1.janvārī, un, ņemot vērā to, ka Instrukcija par atgriešanās apliecībām, to saturu, paraugu un izsniegšanas kārtību, ko apstiprinājis ārlietu ministrs, satur arī trešajām personām saistošus noteikumus, ir nepieciešams veikt grozījumu Personu apliecinošu dokumentu likumā, lai pilnvarotu Ministru kabinetu izdot noteikumus par atgriešanās apliecības paraugu, personām, kurām tiek izsniegtas atgriešanās apliecības, atgriešanās apliecību izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībās iekļaujamām ziņām.

2005.gada 27.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.77 59.§. 3. punkts uzdod Ārlietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par valsts nodevu par atgriešanās apliecību izsniegšanu un atgriešanās apliecību derīguma termiņa pagarināšanu. Lai sagatavotu šādus Ministru kabineta noteikumus, nepieciešams izdarīt grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, lai noteiktu, ka maksa par atgriešanās apliecību izsniegšanu un tā derīguma termiņa pagarināšanu ir valsts nodevas objekts un noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam pieņemt noteikumus par valsts nodevu par atgriešanās apliecības izsniegšanu un tā derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī valsts nodevas iekasēšanas kārtību. Vienlaikus 2006.gada 20.marta Ministru kabineta komitejas sēdes protokola Nr.12 1.§ 2.punkts uzdod Ārlietu ministrijai svītrot likumprojektā normas, kas paredz atgriešanās apliecības derīguma termiņa pagarināšanas iespēju. Līdz ar to ir sagatavots minētais likumprojekts, kurā tiks noteikts deleģējums Ministru kabinetam pieņemt noteikumus par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas iekasēšanas kārtību.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

(tūkst. Ls) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs .

Likumprojekts  šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts  šo jomu neskar.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiek sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par atgriešanās apliecībām”

Pēc grozījuma Personu apliecinošu dokumentu likumā spēkā stāšanās tiks sagatavots normatīvā akta projekts, kurš noteiks valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas iekasēšanas kārtību.

Papildus tiks veikti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 “Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi”, ar kuriem tiks atcelta maksa par atgriešanās apliecības izsniegšanu un pagarināšanu kā konsulāro pakalpojumu.

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Atbilst pilnībā

Nav

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu.

4. Cita informācija

 

 

Ārlietu ministrs                                                                                                              A.Pabriks                                                                  

Ārlietu ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E.Vijupe

 

I.Dreimane

 

 

 

 

 

 

21.03.2006  11:20

935                  

L.Palkina-Baļķīte

Liga.palkina@mfa.gov.lv

7016177