Likumprojekts ,,Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  641.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ir atzīts par invalīdu" ar vārdiem "attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt tiesas uzliktos pienākumus";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos vai kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvo pārkāpumu, par ko viņam uzlikts administratīvais sods, tiesnesis pēc tās dzīvesvietas iestādes iesnieguma, kurai uzdots kontrolēt nosacīti notiesātā uzvedību, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu nosacīti notiesātajam vai par pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam."

 

2. Izteikt 643.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos vai kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvo pārkāpumu, par ko viņam uzlikts administratīvais sods, tiesnesis, pamatojoties uz tās iestādes iesniegumu, kurai uzdots kontrolēt notiesātā uzvedību, var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildi."

 

3. Izteikt 654.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Lēmumu par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu notiesātajam, kā arī lēmumu ierosināt tiesai atbrīvot notiesāto nosacīti pirms termiņa no soda pieņem brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


Likumprojekta

„Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 61.nodaļa ,,Spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana” nosaka kārtību, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas rodas tiesas nolēmumu izpildes laikā. KPL 641.pants nosaka kārtību, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar nosacīti notiesātajiem uzlikto pienākumu atcelšanu un nosacītas notiesāšanas atcelšanu. KPL 643.pants nosaka kārtību, kādā tiek izskatīti jautājumi par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, kā arī kārtību, kādā tiek izlemts jautājums par nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas nosacījumu pārkāpšanu. KPL 654.pants nosaka kārtību, kādā ir pārsūdzami brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas lēmumi, kā arī norāda, kādus lēmumus pieņem brīvības atņemšanas iestāžu administratīvās komisijas.

Šobrīd Latvijā nav neviena ārējā normatīvā akta, kurš nosaka, kādā kārtībā ir veicama nosacīti notiesāto un nosacīti pirmstermiņa atbrīvoto personu uzraudzība, tāpēc, lai sakārtotu tiesas nolēmumu izpildes sistēmu šajā jomā, ir izstrādāts likumprojekts ,,Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”. Likumprojekts paredz noteiktu pienākumu apjomu gan nosacīti notiesātajām, gan nosacīti pirmstermiņa atbrīvotajām personām, kā arī tiesas nolēmumu par nosacītu notiesāšanu un nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izpildes institūcijas (Valsts probācijas dienesta) rīcību, šo pienākumu nepildīšanas gadījumā.

Tā kā jautājumu, kas rodas tiesas spriedumu un lēmumu izpildes gaitā, izskatīšanu nosaka KPL 61.nodaļa un lai nodrošinātu likumprojekta ,,Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (VSS-1486)  un likumprojekta ,,Grozījumi Krimināllikumā” (VSS-1485) tālāku virzību, ir nepieciešams veikt grozījumus KPL 641., 643. un 654.pantā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Normatīvā akta projektā paredzēts:

1. KPL 641.pantā pirmajā daļā paredzēts aizstāt vārdus ,,ir atzīts par invalīdu” ar vārdiem ,,attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt tiesas uzliktos pienākumus”. Tādējādi paredzot, ka tiesas uzlikto pienākumu atcelšanas pamats var būt ne tikai invaliditāte, bet arī citi attaisnojoši iemesli (piem.: ilgstoša slimība, kas neļauj pildīt uzliktos pienākumus, specifiski darba apstākļi (piem.: uzlikts pienākums noteiktās stundās atrasties dzīvesvietā, bet notiesātais sāk strādāt darbu maiņās), u.c.).

     KPL 641.panta otro daļu ir paredzēts izteikt jaunā redakcijā, nosakot, ka jautājumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu nosacīti notiesātājam tiesa var izlemt arī tad, ja nosacīti notiesātais nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus, kā arī tiek noteikts, ka tiesa var pagarināt nosacīti notiesātajam noteikto pārbaudes laiku uz termiņu līdz vienam gadam, nevis uz vienu gadu kā tas ir šobrīd. Sprieduma izpildes institūcija (Valsts probācijas dienests) iesniegumā tiesai argumentēti pamatos, kāpēc nosacīti notiesātajam noteikto pārbaudes laiku būtu jāpagarina, kā arī uz cik ilgu laiku.

2. KPL 643.panta piekto daļu papildināt, nosakot, ka tiesa var izlemt jautājumu par neizciestās soda daļas izpildi nosacīti pirmstermiņa atbrīvotajam arī tad, ja viņš neievēro kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus.

3. KPL 654.panta pirmā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ka brīvības atņemšanas iestāžu administratīvo komisiju lēmums par ierosinājumu tiesai atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa ir patstāvīgs lēmums. Jo pēc savas būtības minētais lēmums nav saistīts ar brīvības atņemšanas soda režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, persona netiek pārvietota no viena režīma uz citu brīvības atņemšanas soda ietvaros, bet tiek atbrīvota no šī soda ar noteiktiem nosacījumiem.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts tiek virzīts kopā ar likumprojektiem ,,Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un Grozījumi ,,Krimināllikumā”.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekta normām nav tiešas vai netiešas ietekmes attiecībā uz dzimumu līdztiesību, jo tas vienādi attiecas gan uz vīriešiem, gan sievietēm.

Normatīvā akta projekta normas veicinās efektīvu nosacīti notiesāto un nosacīti pirmstermiņa no soda atbrīvoto uzraudzības veikšanu, tādējādi veicinot sabiedrības drošību kopumā.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6.Cita informācija

 Nav.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus ir jāizdara grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā. un Krimināllikumā. Normatīvo aktu projekti ir sagatavoti.

 

 

 

2. Cita informācija.

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5.Cita informācija.

Nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Sabiedriskās politikas centrs ,,Providus”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi netika veikti.

 4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem netika veiktas.

 

5. Cita informācija

Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju veidošana.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Ikviens indivīds savas aizskartās tiesības var aizstāvēt saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām.

 

 

4.Cita informācija

 Nav.

 

Tieslietu ministrs                                                                                               G.Grīnvalds

 

10.04.2006 9:35

1172

M.Papsujevičs

7021128, mihails.papsujevics@vpdp.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra

vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Dementjevs