Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Autortiesību likumā

 

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 69.pantu šādā redakcijā:

 

"69.pants. Autortiesību un blakustiesību subjektu tiesību aizsardzības vispārīgie principi

(1) Autortiesību vai blakustiesību subjekti, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un citi autortiesību un blakustiesību subjektu pārstāvji ir tiesīgi:

1) prasīt, lai pārkāpējs atzīst viņu tiesības;

2) aizliegt savu darbu izmantošanu;

3) prasīt, lai pārkāpējs atjauno iepriekšējo stāvokli, kāds bija līdz tiesību pārkāpšanai, un pārtrauc prettiesiskās darbības vai neapdraud radošo darbību;

4) prasīt, lai iespējamais pārkāpējs pārtrauc pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos autortiesību un blakustiesību objektu prettiesiskai izmantošanai;

5) prasīt, lai pārkāpējs atlīdzina kaitējumu, arī negūto peļņu un morālo kaitējumu, kas radies sakarā ar autortiesību vai blakustiesību objekta prettiesisku izmantošanu;

6) prasīt, lai tiek iznīcināti kontrafakti eksemplāri;

7) prasīt, lai starpnieki, kuru sniegtie pakalpojumi tiek izmantoti, lai pārkāptu autortiesību un blakustiesību subjektu tiesības, vai kuri padara iespējamu šāda pārkāpuma veikšanu, veic attiecīgus pasākumus, lai pārtrauktu izmantotāju iespējas veikt šādus pārkāpumus. Ja starpnieks neveic attiecīgus pasākumus, autortiesību un blakustiesību subjektam vai tā pārstāvim ir tiesības vērsties pret starpnieku.

(2) Lai aizsargātu savas tiesības, autortiesību un blakustiesību subjekti vai to pārstāvji var vērsties tiesā. Ja pārkāptas tiesības, kas aizsargājamas šā likuma X nodaļā noteiktajā kārtībā, prasību par pārkāpto tiesību aizsardzību autortiesību un blakustiesību subjektu vārdā ceļ pats autortiesību un blakustiesību subjekts vai arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

 

2. Papildināt likumu ar 69.1, 69.2, 69.3  un 69.4 pantu šādā redakcijā:

 

"69.pants. Pierādījumu un prasības nodrošināšanas pasākumu piemērošana

Civilprocesa likumā paredzētos pierādījumu nodrošināšanas un prasības nodrošināšanas pasākumus var piemērot gan autortiesību vai blakustiesību pārkāpuma, gan draudoša pārkāpuma gadījumā. Par draudošu pārkāpumu uzskatāma situācija, ja konstatē, ka autortiesības vai blakustiesības var tikt pārkāptas vai tiks pārkāptas drīzumā, jo atbildētājs pats vai ar citas personas (starpnieka) palīdzību ir veicis pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesiskai izmantošanai.

 

69.2 pants. Tiesības uz informāciju

(1) Lietās par autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesisku izmantošanu jāievēro lietas dalībnieku tiesības uz komercnoslēpuma aizsardzību. Taču, ja to attaisno lietas apstākļi, pēc prasītāja motivēta lūguma tiesa var pieprasīt, lai informāciju par preču vai pakalpojuma izcelsmi un izplatīšanas tīklu sniegtu atbildētājs vai persona:

1) kuras rīcībā ir kontrafaktas preces komerciālā mērogā;

2) kura komerciālā mērogā sniegusi vai izmantojusi pakalpojumus saistībā ar autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesisku izmantošanu;

3) par kuru šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās personas sniegušas ziņas, ka tā iesaistīta kontrafaktu preču ražošanā, izplatīšanā vai piedāvāšanā vai tādu pakalpojumu sniegšanā vai piedāvāšanā, kas saistīti ar autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesisku izmantošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā informācijā atkarībā no apstākļiem ietverami attiecīgo preču ražotāju, izplatītāju, piegādātāju, vairumtirgotāju un mazumtirgotāju vai attiecīgo pakalpojumu sniedzēju un izplatītāju vārdi (nosaukumi) un adreses, ziņas par saražoto, izplatīto, saņemto vai pasūtīto preču vai sniegto vai pasūtīto pakalpojumu daudzumu, kā arī cena, kāda par tiem maksāta.

(3) Ja autortiesību un blakustiesību pārkāpuma fakts ir acīmredzams, cietusī persona šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju ir tiesīga lūgt nodrošināt arī pirms prasības celšanas tiesā Civilprocesa likumā noteiktās pierādījumu nodrošināšanas vai prasības nodrošināšanas procedūras ietvaros.

 

69.3 pants. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un kaitējuma atlīdzināšana

(1) Ja autortiesību vai blakustiesību pārkāpums vai draudošs pārkāpums tiek pierādīts, pēc prasītāja prasījuma tiesa samērīgi ar pārkāpuma raksturu vai pārkāpumam veikto sagatavošanās darbu raksturu un atbildētāja (arī draudošā pārkāpumā iesaistītās personas (starpnieka)) vainas pakāpi taisa spriedumu ar vienu vai vairākām šādām sankcijām:

1) autortiesību vai blakustiesību objekta izmantošanas aizliegums;

2) tādu pasākumu pārtraukšana, kas atzīstami par sagatavošanos autortiesību un blakustiesību objektu prettiesiskai izmantošanai;

3) tāda starpnieka pakalpojuma pieejamības pārtraukšana, kas tiek izmantots, lai pārkāptu autortiesību un blakustiesību subjektu tiesības vai kurš padara iespējamu šāda pārkāpuma veikšanu, iespēju novēršana pakalpojuma izmantotājam turpmāk izmantot pakalpojumu un šādu darbību aizliegums;

4) sakarā ar autortiesību vai blakustiesību objekta prettiesisku izmantošanu nodarītā kaitējuma atlīdzināšana.

(2) Šā panta pirmās daļas 4.apakšpunktu piemēro, ja persona autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesiskā izmantošanā vai ar to saistītās darbībās iesaistījusies apzināti vai arī tai ir bijis pietiekams pamats apzināties, ka attiecīgās darbības ir prettiesiskas. Kaitējuma apmēru nosaka:

1) ņemot vērā visus būtiskos lietas apstākļus, tai skaitā negatīvās ekonomiskās sekas un zaudējumus (arī cietušās puses neiegūto peļņu un atbildētāja negodīgi gūto peļņu), kā arī – attiecīgā gadījumā – cietušajai pusei pārkāpuma dēļ nodarīto morālo kaitējumu;

2) ja faktisko kaitējuma apmēru grūti noteikt, – kā maksājumu, ko aprēķina, ņemot vērā procentmaksājumus vai maksājumu summu, kuru autortiesību vai blakustiesību subjekts varētu saņemt, ja atbildētājs būtu prasījis atļauju (licenci) attiecīgā autortiesību vai blakustiesību objekta izmantošanai.

 

69.4 pants. Korektīvie pasākumi

(1) Tiesa pēc prasītāja prasījuma neatkarīgi no prasītājam radītā kaitējuma un kaitējuma atlīdzības nosaka pasākumus pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai, kuri, ja vien nav īpašu iemeslu rīkoties citādi, veicami par atbildētāja līdzekļiem un var ietvert šādus pienākumus:

1) atsaukt vai galīgi izņemt no tirdzniecības tīkla kontrafaktos eksemplārus;

2) iznīcināt kontrafaktos eksemplārus;

3) iznīcināt rīkus un materiālus, kas izmantoti vai paredzēti galvenokārt kontrafaktu eksemplāru izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai viņam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šīs ierīces un materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai;

4) pilnībā vai daļēji publicēt vai citādi publiskot tiesas nolēmumu plašsaziņas līdzekļos pēc tiesas ieskata.

(2) Ja to attaisno lietas apstākļi, no tirdzniecības tīkla izņemtos rīkus un materiālus, kas izmantoti vai paredzēti kontrafaktu eksemplāru izgatavošanai, tiesa var atdot autortiesību vai blakustiesību subjektam vai tā pārstāvim, ja viņš tam piekrīt, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkiem, ja var nodrošināt, ka minētie rīki vai materiāli neatgriežas saimnieciskajā apritē un neizraisa turpmāku kaitējumu autortiesību vai blakustiesību subjektam."

 

3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā ietvertas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 14.maija Direktīvas 91/250/EEK par dator­programmu juridisku aizsardzību;

2) Padomes 1992.gada 19.novembra Direktīvas 92/100/EEK par nomas tiesībām un patapināšanas tiesībām, un atsevišķām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā;

3) Padomes 1993.gada 27.septembra Direktīvas 93/83/EEK par notei­kumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un citām blakustiesībām satelīttelevīzijas un kabeļtelevīzijas jomā;

4) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/98/EEK par autortiesību aizsardzības termiņu un dažu blakustiesību termiņu saskaņošanu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 11.marta Direktīvas 96/9/EEK par datubāzu juridisko aizsardzību;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/84/EK par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova


Likumprojekta

„Grozījumi „Autortiesību likumā””

anotācija

 

I.                   Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd spēkā esošā Autortiesību likuma redakcija tikai daļēji atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu nosacījumiem.

Nepieciešami precizējumi, kas būtu pilnībā atbilstoši šo direktīvu nosacījumiem.

Autortiesību likums šobrīd neparedz tiesības autortiesību un blakustiesību subjektiem vērsties tiesā, lai nodrošinātu informācijas saņemšanu par preču un pakalpojumu izcelsmi, t.sk. pirms prasības celšanas tiesā, kā arī atbildētāja pienākumu publicēt tiesas nolēmumu.

 

Nepieciešams precizēt likuma normas attiecībā uz :

1) tiesībām vērsties tiesā draudoša pārkāpuma gadījumos;

2) tiesas nolēmumā paredzamajām sankcijām;

3) kaitējuma noteikšanas un atlīdzināšanas nosacījumiem;

4) pasākumu kopums pārkāpuma novēršanai un turpmākai nepieļaušanai.

 

Nepieciešams grozīt un papildināt nosacījumus par no tirdzniecības tīkla izņemto rīku un materiālu, kas izmantoti vai paredzēti kontrafaktu eksemplāru izmantošanai, iznīcināšanu vai nodošanu labdarības nolūkiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojektā tiek precizēti nosacījumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu nosacījumiem – tiek precizēts:

1) tiesības vērsties tiesā draudoša pārkāpuma novēršanai;

2) piemērojamo sankciju apjoms;

3) kaitējuma atlīdzības noteikšana;

4) pasākumu kopums pārkāpuma novēršanai un turpmākai nepieļaušanai

 

Pilnībā no jauna tiek iestrādāti nosacījumi par:

1) informācijas saņemšanu par preču un pakalpojumu izcelsmi, t.sk. pirms prasības celšanas tiesā;

2) pienākumu publicēt tiesas nolēmumu.

 

Papildus tiek grozīti un papildināti nosacījumi par no tirdzniecības tīkla izņemto rīku un materiālu, kas izmantoti vai paredzēti kontrafaktu eksemplāru izmantošanai, iznīcināšanu vai nodošanu labdarības nolūkiem.

 

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts konkretizē likuma normas saistībā ar pārkāpumiem autortiesību un blakustiesību jomā, kas paplašina iespējas efektīvākai rīcībai pārkāpumu gadījumos. Tiek paplašināts tiesību īpašniekiem pieejamo tiesisko iespēju loks cīnīties pret viņu tiesību pārkāpējiem un novērst pārkāpumus. Sabiedrība vairāk uzticēsies konkrēto tiesību regulējumam un intelektuālā īpašuma tiesību sistēmai kopumā, tādējādi veicinot tiesiskas valsts attīstību.

Normatīvā akta projekts neskar administratīvo procedūru vienkāršošanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību  budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav jāizdod papildus normatīvie akti.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu saistībā ar autortiesībām un blakustiesībām.

Direktīvas mērķis ir tuvināt tiesību sistēmas, lai iekšējā tirgū nodrošinātu augstu, līdzvērtīgu un viendabīgu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni.

Eiropas Savienības tiesību aktu normas tiks pārņemtas pilnībā.

Eiropas Komisijas rīkotajās konsultācijās tika konstatēts, ka dalībvalstīs, neskatoties uz TRIPS līgumu, joprojām pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas līdzekļiem. Tas bija par pamatu Direktīvas 2004/48/EK izstrādei.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Latvijas saistības Pasaules Tirdzniecības organizācijas ietvaros (kontekstā ar Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot kontrafaktu preču tirdzniecību).

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Latvija pilnīgāk ievēros 1994.gada 15.aprīļa Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot kontrafaktu preču tirdzniecību) (Latvijas Vēstnesis, 30.12.1998, Nr. 388/399 (1449/1460)) – galvenokārt līguma III nodaļu „Intelektuālā īpašuma tiesību realizācijas nodrošināšana”.

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                                                             1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 157, 17/2 sēj.);

2) Komisijas paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 2.pantu (2005/295/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 94, 13/4/2005).

 

 

 

 

 

                         2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

1.

(69.panta otrā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

4.pants

 

 

 

2.

(691.pants)

Direktīvas 2004/48/EK

7.panta 1.daļa;

9.panta 1.daļa

 

 

Atbilst

 

3.

(692.pants)

Direktīvas 2004/48/EK

8.pants

Atbilst

 

4.

(693.panta pirmā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

11.pants, 13.pants

Atbilst

 

4.

(693.panta otrā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

13.pants

Atbilst

 

5.

(694.pants)

Direktīvas 2004/48/EK

10.pants, 15.pants

Atbilst

 

6.

Direktīvas 2004/48/EK

20.pants

Atbilst

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Lai pilnībā ieviestu Direktīvas 2004/48/EK prasības Latvijas tiesību aktos papildus tiek izstrādāti grozījumi:

1)                  Likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”;

2)                  Dizainparaugu likumā;

3)                  Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā;

4)                  Augu šķirņu aizsardzības likumā;

5)                  Civilprocesa likumā.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Normatīvā akta projekts nosūtīts konsultācijām Autortiesību konsultēšanās un komunikāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA) un Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienību (LaIPA).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas konceptuāli atbalsta likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pēc tā pieņemšanas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts tiešā veidā neierobežos indivīda tiesības.

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Kultūras ministre                                                                                                H.Demakova

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

____.____.2006

____.____.2006

____.____.2006

____.____.2006

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

G.Jēkabsons

 

 

11.05.2006 11:40

1277

G.Jēkabsons

tel. 7356612, guntis.jekabsons@km.gov.lv