Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

 

"22.pants. Valsts nodeva

Valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā:

1) iesniedzējs par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķir­šanai;

2) selekcionāra tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis par selekcionāra tiesību aizsardzību. Maksājumu apliecinošu dokumentu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā;

3) licences īpašnieks par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsar­dzības dienestā."

 

2. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Licences (arī piespiedu licences) līgumu un licences īpašnieka maiņu reģistrē Valsts augu aizsardzības dienestā, izdarot ierakstu Reģistrā. Valsts augu aizsardzības dienests licences līgumu reģistrē, ja ir iesniegta dokumenta kopija par valsts nodevas samaksu. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā. Ja licences darbību pārtrauc, Reģistrā izdarāms attiecīgs ieraksts."

 

3. Papildināt 35.pantu aiz vārdiem "Valsts augu aizsardzības dienests" ar vārdiem "un Lauku atbalsta dienests".

 

4. Papildināt V nodaļu ar 37.1, 37.2 un 37.pantu šādā redakcijā:

 

"37.pants. Tiesības iesniegt prasību

Selekcionāra tiesību īpašnieks, tā tiesību pārņēmējs vai to pilnvarota persona (turpmāk – prasītājs) var iesniegt tiesā prasību par selekcionāra tiesību aizskārumu. Licences īpašnieks prasību par selekcionāra tiesību aizskārumu ir tiesīgs iesniegt ar selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišanu. Selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licences īpašniekam tiesības patstāvīgi izvirzīt prasību noteiktas licences līgumā vai selekcionāra tiesību īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licences īpašnieks rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš licences īpašnieks ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licences līgumā minētās šķirnes nelikumīgu izmantošanu.

 


37.pants. Informācijas sniegšana tiesai

(1) Pēc prasītāja motivēta lūguma tiesa var pieprasīt, lai informāciju par darbībām, kuras minētas šā likuma 23.panta pirmajā daļā, sniegtu persona, kas aizskārusi selekcionāra tiesības, vai cita persona:

1) kuras rīcībā ir pavairošanas materiāls vai ražas produkts šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanai komerciālā mērogā;

2) kura izmantojusi ar pavairošanas materiālu vai ražas produktu saistītus pakalpojumus šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanai komerciālā mērogā;

3) kura komerciālā mērogā sniegusi ar pavairošanas materiālu vai ražas produktu saistītus pakalpojumus šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanai;

4) kuru šīs daļas 1., 2. un 3.punktā minētās personas norādījušas kā iesaistītu šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību nelikumīgā veikšanā.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētā informācija atkarībā no apstākļiem ietver pavairošanas materiāla vai ražas produkta ražotāju, sagatavotāju, saiņo­tāju, izplatītāju, piegādātāju, tirgotāju un citu personu, kas aizskārušas selek­cionāru tiesības, vārdus (nosaukumus) un adreses, ziņas par saražoto, izplatīto, piegādāto vai pasūtīto pavairošanas materiālu vai ražas produktu vai sniegto vai pasūtīto pakalpojumu daudzumu, kā arī cenu, kāda par tiem maksāta.

(3) Pēc prasītāja motivēta lūguma tiesa var piemērot Civilprocesa likumā noteiktos pierādījumu nodrošināšanas vai prasības nodrošināšanas līdzekļus, lai saņemtu šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju pirms prasības celšanas tiesā.

 

37.pants. Tiesas nolēmumi par selekcionāra tiesību aizskārumu

(1) Prasītājs var lūgt, lai tiesa samērīgi pārkāpuma raksturam vai pārkāpumā iesaistītās personas vainas pakāpei pieņemtu vienu vai vairākus šādus nolēmumus:

1) pavairošanas materiāla vai ražas produkta nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana un aizliegšana;

2) pavairošanas materiāla vai ražas produkta atsaukšana vai galīga izņemšana no tirdzniecības;

3) šīs daļas 2.punktā minētā pavairošanas materiāla vai ražas produkta iznīcināšana;

4) tiesas spriedumu vai nolēmumu pilnīga vai daļēja publicēšana plaš­saziņas līdzekļos;

5) zaudējumu atlīdzināšana par selekcionāra tiesību aizskārumu.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktie pasākumi veicami par pārkāpēja līdzekļiem, ja vien nav īpašu iemeslu rīkoties citādi.

(3) Prasītājs var pieprasīt, lai šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās darbības tiktu piemērotas arī pret starpniekiem, kuru pakalpojumus izmanto trešā persona pavairošanas materiāla nelikumīgai izmantošanai."

 

5. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

 

"38.pants. Selekcionāra tiesību aizskāruma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšana

(1) Persona, kas ar nodomu aizskārusi selekcionāra tiesības vai kurai ir bijis pamats apzināties, ka ar pavairošanas materiālu vai ražas produktu saistītās darbības ir nelikumīgas, atlīdzina prasītājam zaudējumus, kuri viņam radušies pavairošanas materiāla nelikumīgas izmantošanas dēļ.

(2) Nosakot šā panta pirmajā daļā minēto zaudējumu apmēru, tiesa piemēro vienu no šādām darbībām:

1) aprēķina maksājumu, ņemot vērā visus būtiskos lietas apstākļus, ieskaitot negatīvās ekonomiskās sekas, tai skaitā prasītāja neiegūto peļņu, pārkāpēja negodīgi gūto peļņu un attiecīgā gadījumā prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;

2) ja faktisko zaudējumu apmēru grūti noteikt, aprēķina vienreizēju maksājumu, ņemot vērā atlīdzības summu, kas būtu saņemta, ja pārkāpējs būtu maksājis atlīdzību par pavairošanas materiāla izmantošanu.

(3) Ja persona ir neapzināti aizskārusi selekcionāra tiesības vai viņai nav bijis pamata to apzināties, tiesa var noteikt atlīdzību prasītājam personas gūtās peļņas vai šā panta otrās daļas 2.punktā minētās atlīdzības apmērā.

(4) No saimnieciskās aprites izņemto pavairošanas materiālu vai ražas produktu var atdot prasītājam, ja viņš tam piekrīt, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkiem, ja var nodrošināt, ka pavairošanas materiāls vai ražas produkts nenonāk atpakaļ saimnieciskajā apritē un neizraisa prasītājam turpmāku kaitējumu."

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumi Nr.126 "Noteikumi par selekcionāra tiesību aizsardzības valsts nodevu"."

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija Direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā;


2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošais Augu šķirņu aizsardzības likums atbilst Starptautiskajai konvencijai par jaunu augu šķirņu aizsardzību (turpmāk - konvencija), kura Latvijai ir saistoša ar likumu „Par 1961.gada 2.decembra Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību”, vienlaicīgi kļūstot par Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (turpmāk - UPOV) dalībvalsti.

Līdz 2006.gada 29.aprīlim Latvijai ir jāievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma 35.§ „Par valsts pārvaldes iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem”, ir nepieciešams maksas pakalpojumus par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai un licences līguma reģistrāciju pārveidot par valsts nodevas objektu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz:

- valsts nodevu ieviešanu par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai un licences līguma reģistrāciju;

- paplašināt Augu šķirņu aizsardzības likuma V nodaļu „Atbildība par selekcionāra tiesību pārkāpšanu” nosakot:

1) personu loku, kas var iesniegt prasību tiesā par selekcionāra tiesību aizskārumu;

2) nosakot personu loku, kurām tiesa var pieprasīt informāciju;

3) nolēmumu veidus, kādus tiesa var pieņemt pēc prasītāja lūguma;

4) zaudējumu apmēra aprēķināšanas veidus.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts neietekmēs Latvijā aizsargāto šķirņu ražošanas apjomus, to cenas, nodarbinātību un bezdarba līmeni.

Likumprojekts neskar importa apjomu un konkurenci.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ietekmēs “graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšanu” (klase 01.11. pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora (turpmāk - NACE)) un “graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecību” (klase 51.21. pēc NACE).

Likumprojekts neparedz noteikumu projekta administrējošās institūcijas – Valsts augu aizsardzības dienesta tiešo vai netiešo izmaksu izmaiņas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts neietekmē budžeta ieņēmumus.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts neietekmē budžeta izdevumus.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Kopējais ieņēmumu apjoms, kuru ir paredzēts pārveidot par valsts nodevu, 2007.gadā ir plānots 3984 latu apmērā, t.sk. ieņēmumi par licenču līgumu reģistrāciju - 2500 latu apmērā (500 licences x Ls 5,00 = 2500), ieņēmumi par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai - 1484 latu apmērā (35 iesniegumi x Ls 42,40 = 1484). Sakarā ar to, ka šie pakalpojumi no 2007.gada 1.janvāra tiks pārveidoti kā valsts nodevas, samazināsies Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu apjoms, kuru būs nepieciešams aizstāt ar valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem. Par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Valsts augu aizsardzības dienestam 2007.gadam un turpmākiem gadiem ar selekcionāru tiesību piešķiršanu un licences līguma reģistrāciju saistīto izdevumu segšanai lems Ministru kabinets kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem gadskārtējā valsts budžeta projekta veidošanas procesā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Līdz 2007.gada 1.janvārim Zemkopības ministrija ir paredzējusi veikt grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, nosakot nodevu objektus, un izdot Ministru kabineta noteikumus par valsts nodevām selekcionāru tiesību aizsardzībā. Noteikumu projekts noteiks maksāšanas kārtību un apmērus šādām valsts nodevām:

1) par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai;

2) par selekcionāra tiesību aizsardzību;

3) par licences līguma reģistrāciju.

2. Cita informācija

Lai pilnībā ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi grozījumus Civilprocesa likumā, likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā, Dizainparaugu likumā, Kultūras ministrija - Autortiesību likumā.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektā ir iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 4., 8., 10., 11., 13. un 15.panta prasības.

Pārējie direktīvas panti ir iestrādāti likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā”.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts atbilst Starptautiskās konvencijas par jaunu augu šķirņu aizsardzību prasībām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (JO L 157, 30.04.2004, p.0032 - 0039).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

371.pants

372.pants

373.pants

38.panta pirmā, otrā, trešā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu

4.pants

8.pants

10., 11., 15.pants

13.pants

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome.

Latvijas sēklaudzētāju asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts tiek atbalstīts.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ar likumprojektu ir iepazīstināti selekcionāri, sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju pārstāvji. Projekts tiek atbalstīts.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi turpinās nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienests.

Likuma izpildei nav nepieciešama dienesta funkciju maiņa vai to paplašināšana.

Likuma izpilde iespējama uzreiz bez pārejas perioda noteikšanas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Sanāksmēs ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem Zemkopības ministrija informē par pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Likumprojekts paredz iespēju indivīdam tiesību aizskāruma gadījumā vērsties tiesā civilprocesuālajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2006. 15:44

1085

I.Ozoliņa

7027258, Iveta.Ozolina@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktora vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

V.Lukaševiča

 

 

I.Smilga

 

 

I.Ozoliņa