Grozījumi Civilprocesa likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 198.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 100.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ar tiesneša lēmumu pierādījumus bez iespējamo lietas dalībnieku uzaicināšanas var nodrošināt tikai neatliekamos gadījumos vai gadījumos, kad nevar noteikt, kas būs lietas dalībnieki."

 

2. Papildināt likumu ar 100.pantu šādā redakcijā:

 

"100.pants. Kārtība, kādā izlemj pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu pirms lietas ierosināšanas tiesā autortiesību, blakustiesību, datu bāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pārkāpumu gadījumos

(1) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu autortiesību, blakustiesību, datu bāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk – intelektuālā īpašuma tiesības) pārkāpumu gadījumos tiesa vai tiesnesis izlemj triju dienu laikā no tā saņemšanas.

(2) Ja pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu izlemj tiesa, uz tiesas sēdi aicina pieteicēju un iespējamos lietas dalībniekus. Šo personu neierašanās nav šķērslis iesniegtā pieteikuma izskatīšanai.

(3) Ar tiesneša lēmumu pierādījumus bez iespējamo lietas dalībnieku uzaicināšanas var nodrošināt tikai neatliekamos intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai draudošu pārkāpumu gadījumos, īpaši tad, ja kavēšanās rada vai draud radīt neatgriezenisku kaitējumu prasītājam vai ir uzskatāmi redzams, ka pierādījumus var iznīcināt.

(4) Liecinieku nopratināšanu, kā arī apskati uz vietas un ekspertīzi izdara saskaņā ar attiecīgajām šā likuma normām.

(5) Ja pierādījumi nodrošināti pirms lietas ierosināšanas tiesā, tiesas sēdes protokolu un materiālus, kas savākti, nodrošinot pierādījumus, glabā, līdz tos pieprasa tiesa, kas izskata lietu.

(6) Apmierinot pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu pirms prasības celšanas, tiesnesis nosaka prasītājam 20–30 dienu termiņu prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā.

(7) Apmierinot pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu pirms prasības celšanas, tiesnesis var pieprasīt, lai iespējamais prasītājs, iemaksājot noteiktu naudas summu tiesu izpildītāju depozīta kontā vai sniedzot līdzvērtīgu garantiju, nodrošina to zaudējumu segšanu, kas atbildētājam varētu rasties sakarā ar pierā­dījumu nodrošināšanu.

(8) Par tiesneša lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu var iesniegt blakus sūdzību.

(9) Atbildētājs ir tiesīgs prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies sakarā ar pierādījumu nodrošināšanu, ja lēmumu par pierādījumu nodrošināšanu atceļ vai ja iespējamā prasītāja rīcības vai bezdarbības dēļ prasību noraida, vai ja vēlāk konstatē, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma vai pārkāpuma drauda nav bijis."

 

3. Izteikt 137.pantu šādā redakcijā:

 

"137.pants. Prasības nodrošināšanas pamats

(1) Tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu:

1) ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama;

2) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai šādu tiesību draudošu pārkāpumu gadījumos.

(2) Pieteikumā par prasības nodrošināšanu norādāms prasības nodrošinā­juma līdzeklis.

(3) Prasības nodrošināšana pieļaujama tikai mantiska rakstura prasībās, izņemot intelektuālā īpašuma tiesību lietas, kur prasības nodrošināšana pieļaujama arī nemantiska rakstura prasībās.

(4) Prasības nodrošināšana pieļaujama jebkurā procesa stadijā, kā arī pirms prasības celšanas tiesā."

 

4.  139.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) atbildētājam piederošas kustamas mantas, skaidras naudas apķīlāšana;";

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) aizliegums citām personām nodot atbildētāja naudas līdzekļus vai citu mantu atbildētājam vai jebkurai citai personai (pie trešajām personām esošās atbildētāja kustamas mantas vai naudas apķīlāšana, tai skaitā aktīvu un bankas kontu iesaldēšana);".

 


5. Papildināt 143.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai draudošu pārkāpumu gadījumos atbildētājs ir tiesīgs prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies sakarā ar prasības nodrošināšanu, ja lēmumu par prasības nodrošinā­šanu atceļ vai ja iespējamā prasītāja rīcības vai bezdarbības dēļ prasību noraida, vai ja vēlāk konstatē, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma vai pārkāpuma drauda nav bijis."

 

6. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


Likumprojekta

„Grozījumi Civilprocesa likumā””

anotācija

 

I.                   Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

            Normatīvais akts ir nepieciešams, lai varētu veikt Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos.

            Civilprocesa likumā ir jānovērš nepilnības, lai varētu nodrošināt efektīvu Direktīvu 2004/48/EK ieviešanu. Šobrīd nav detalizēta regulējuma saistībā ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, savukārt minētā direktīva ļoti detalizēti apraksta veicamos pasākumus.      Piemēram – iztrūkst norādes, ka prasību var nodrošināt arī nemantiska rakstura prasībās, proti – intelektuālā īpašuma tiesību jomā; jāprecizē pierādījumu nodrošināšana intelektuālā īpašuma tiesību jomā; jāprecizē pamatojums, kas būtu norādāms pieteikumā par prasības nodrošināšanu; zaudējumu atlīdzības jautājumi, ja pierādījumu vai prasības nodrošināšanas līdzekli atceļ.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Projekts īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu saistībā ar civilprocesuāliem jautājumiem. Projekts ievieš īpašu regulējumu pierādījumu nodrošināšanas un prasības nodrošināšanas procedūrā intelektuālā īpašuma jomā. Vienlaikus Civilprocesa likums tiek papildināts ar norādi, ka prasības nodrošināšana piemērojama arī nemantiska rakstura prasībās – intelektuālā īpašuma lietās. Bez tam kā prasības nodrošināšanas līdzeklis ir paredzēts bankas kontu un citu aktīvu bloķēšana. Precizēti arī zaudējumu atlīdzības jautājumi, ja pierādījumu vai prasības nodrošināšanas līdzekli atceļ.

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Normatīvā akta projekts konkretizē likuma normas saistībā ar pārkāpumu gadījumiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā, kas paplašina iespējas efektīvākai rīcībai pārkāpumu gadījumos. Uzņēmējiem būs vairāk paļāvības uz iespēju apkarot tiesību pārkāpējus un negodīgus konkurentus. Sabiedrība vairāk uzticēsies konkrēto tiesību regulējumam un intelektuālā īpašuma tiesību sistēmai kopumā, tādējādi veicinot tiesiskas valsts attīstību.

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību  budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav jāizdod papildus normatīvie akti.

 

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu saistībā ar civilprocesuāliem jautājumiem.

Direktīvas mērķis ir tuvināt tiesību sistēmas, lai iekšējā tirgū nodrošinātu augstu, līdzvērtīgu un viendabīgu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni.

Eiropas Savienības tiesību aktu normas tiks pārņemtas pilnībā.

Direktīva jāievieš līdz 2006.gada 29.aprīlim.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Latvijas saistības Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros (kontekstā ar Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot kontrafaktīvu preču tirdzniecību).

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Latvija pilnīgāk ievēros 1994.gada 15.aprīļa Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot kontrafaktīvu preču tirdzniecību) (Latvijas Vēstnesis, 30.12.1998, Nr. 388/399 (1449/1460)) – galvenokārt līguma III nodaļu „Intelektuālā īpašuma tiesību realizācijas nodrošināšana”.

 

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                                                 1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 157, 17/2 sēj.);

2)  Komisijas paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 2.pantu (2005/295/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 94, 13/4/2005).

 

 

 

 

 

 

 

                         2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

 (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

2.

(100.¹panta

pirmā daļa)

 

Direktīvas 2004/48/EK

3.pants

Atbilst

 

2.

(100.¹panta

otrā daļa)

 

Direktīvas 2004/48/EK

7.pants

Atbilst

 

2.

(100.¹panta

trešā daļa)

 

Direktīvas 2004/48/EK

7.pants

Atbilst

 

2.

(100.¹panta

sestā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

7.pants

Atbilst

 

2.

(100.¹panta

septītā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

7.pants

Atbilst

 

2.

(100.¹panta

astotā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

7.pants

Atbilst

 

2.

(100.¹panta

devītā daļa)

Direktīvas 2004/48/EK

7.pants

Atbilst

 

3.

 

Direktīvas 2004/48/EK

9.panta 1.punkts

Atbilst

Izriet no speciālajiem likumiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā

4.

Direktīvas 2004/48/EK

9.panta 2.punkts

Atbilst

 

5.

Direktīvas 2004/48/EK

9.panta 7.punkts

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

Informācija par Direktīvas 2004/48/EK transpozīciju Latvijas normatīvajos aktos.

Papildus tiek izstrādāti grozījumi:

1)                  Dizainparaugu likumā;

2)                  likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”;

3)                  Autortiesību likumā;

4)                  Augu šķirņu aizsardzības likumā;

5)                  Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Normatīvā akta projekts 23.02.06. tika nosūtīts konsultācijām Koalīcijai Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai (CIPR).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Koalīcija Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai (CIPR) viedokli nav sniegusi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pēc tā pieņemšanas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts tiešā veidā neierobežos indivīda tiesības.

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Tieslietu ministrs                                                                                                G.Grīnvalds     

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

Z.Aumeisters

 

08.04.06. 8:00

1213

I.Viļuma

7099637, ieva.viluma@lrpv.lv