Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

(reģ.nr.1709)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(2)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

 

 

 

Grozījumi
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

 

         Izdarīt Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 1998, 84./85.nr.) šādus grozījumus:  

1

Juridiskais birojs

          Izteikt likuma ievaddaļu šādā redakcijā:

          “Izdarīt Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādus grozījumus:” 

Atbalstīts

        Izdarīt Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

9.pants. Apelācijas iesniegšana un izskatīšana

(1) Patentu valdes lēmumu par atteikumu pieņemt pieteikumu izskatīšanai, par pieteikuma noraidīšanu tā izskatīšanas stadijā vai par atteikumu reģistrēt topogrāfiju pieteicējs var pārsūdzēt Apelācijas padomē triju mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, samaksājot attiecīgu valsts nodevu.

(2) Apelācijas padome izskata apelācijas iesniegumu triju mēnešu laikā tādā pašā kārtībā, kāda apelācijas izskatīšanai ir noteikta Patentu likumā.

 

 

 

 

 

(3) Apelācijas padomes lēmumu par atteikumu reģistrēt topogrāfiju apelācijas iesniedzējs var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā sešu mēnešu laikā likumā noteiktajā kārtībā. Citi Apelācijas padomes lēmumi ir galīgi.

        1. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

         "(3) Apelācijas padomes lēmumu par atteikumu reģistrēt topogrāfiju apelācijas iesniedzējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā."

 

 

 

1. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

          “(3) Apelācijas padomes lēmumu par atteikumu reģistrēt topogrāfiju apelācijas iesniedzējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.”

 

 

 

 

 

 

10.pants. Iebildumu iesniegšana un izskatīšana

(1) Sešu mēnešu laikā no dienas, kad publicētas ziņas par topogrāfijas reģistrāciju, jebkura persona var iesniegt Apelācijas padomei motivētu iebildumu pret topogrāfijas reģistrāciju pilnībā vai daļēji, ja pārkāpti šā likuma 4.panta pirmās, trešās vai ceturtās daļas, 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punkta noteikumi. Iebildums iesniedzams rakstveidā divos eksemplāros. Par iebilduma iesniegšanu maksājama valsts nodeva. Ja valsts nodeva nav samaksāta, iebildumu izskatīšanai nepieņem.

(2) Apelācijas padome iepazīstina reģistrētās topogrāfijas pieteicēju ar iesniegto iebildumu, vienlaikus nosakot pieteicējam termiņu atbildes sniegšanai.

(3) Apelācijas padome pieņem lēmumu par topogrāfijas reģistrācijas dzēšanu, ja pieteicējs neiesniedz atbildi Apelācijas padomes noteiktajā laikā.

(4) Apelācijas padome izskata iebildumu triju mēnešu laikā no pieteicēja atbildes saņemšanas dienas tādā pašā kārtībā, kāda patentu strīdu izskatīšanai ir noteikta Patentu likumā. Iebilduma iesniedzējs un pieteicējs, kā arī viņu pārstāvji ir tiesīgi piedalīties sēdē, kurā izskata iebildumu, iesniegt nepieciešamos materiālus un sniegt mutvārdu paskaidrojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Apelācijas padomes lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu reģistrētās topogrāfijas pieteicējs var pārsūdzēt sešu mēnešu laikā Rīgas apgabaltiesā. Iebilduma noraidīšana neliedz tā iesniedzējam tiesā apstrīdēt topogrāfijas reģistrāciju saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Patentu likumā attiecībā uz patenta atzīšanu par spēkā neesošu.

       2. Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

       "(5) Apelācijas padomes lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu reģistrētās topogrāfijas pieteicējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Iebilduma noraidīšana neliedz tā iesniedzējam tiesā apstrīdēt topogrāfijas reģistrāciju saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Patentu likumā attiecībā uz patenta atzīšanu par spēkā neesošu."

 

 

 

 

      2. Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

               “(5) Apelācijas padomes lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu reģistrētās topogrāfijas pieteicējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Iebilduma noraidīšana neliedz tā iesniedzējam tiesā apstrīdēt topogrāfijas reģistrāciju saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Patentu likumā attiecībā uz patenta atzīšanu par spēkā neesošu.”

 

 

 

 

 

 

13.pants. Izņēmuma tiesību ierobežojumi

(1) Par šā likuma 11.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu nav uzskatāma topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājumā realizētas topogrāfijas izmantošana:

1) privātām vajadzībām nekomerciālos nolūkos;

2) zinātniskam eksperimentam vai pētniecības nolūkos;

3) apmācības nolūkos;

4) topogrāfijas vai ar to saistītu (tajā realizētu) principu, metožu, sistēmu, tehnoloģisko paņēmienu analīzei vai novērtējumam.

(2) Šā likuma 11.panta pirmās un otrās daļas noteikumi par topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesībām neattiecas arī uz jebkuru uzlabotu topogrāfiju, kas izveidota, veicot citai personai piederošas jau zināmas topogrāfijas zinātnisko izpēti, analīzi vai novērtējot to. Jaunizveidotā topogrāfija reģistrējama un aizsargājama, ja tās pazīmes kopumā atbilst šā likuma 2.panta noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Topogrāfijas īpašnieks nevar aizliegt citai personai komerciāli izmantot viņam piederošu topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kurā tā ir realizēta, šīs personas ražotajos izstrādājumos, ja pats topogrāfijas īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu ir iekļāvusi minēto topogrāfiju vai attiecīgo pusvadītāju izstrādājumu saimnieciskajā apritē Latvijā vai jebkurā ārvalstī.

       3. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

       "(3) Topogrāfijas īpašnieks tam piederošu topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu nevar aizliegt citām personām komerciāli izmantot to ražotajos izstrādājumos, ja topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats topogrāfijas īpašnieks vai cita persona ar tā piekrišanu."

 

 

redakcionāli

precizēts

3. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

         “(3) Topogrāfijas īpašnieks sev piederošu topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu nevar aizliegt citām personām komerciāli izmantot šo personu ražotajos izstrādājumos, ja topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats topogrāfijas īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu.”

(4) Topogrāfijas vai tāda pusvadītāju izstrādājuma, kurā šī topogrāfija ir realizēta, komerciāla izmantošana nav uzskatāma par izņēmuma tiesību pārkāpumu, ja persona, kas to patstāvīgi un godprātīgi izmanto (turpmāk - izmantotājs), vai šīs personas tiesību pārņēmējs nezināja vai nevarēja zināt par izņēmuma tiesību esamību. Šajā gadījumā topogrāfijas vai attiecīgā pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu drīkst turpināt arī pēc tam, kad izmantotājam kļuvis zināms vai būtu bijis jāzina par izņēmuma tiesību esamību, taču ar noteikumu, ka ir saņemta topogrāfijas īpašnieka piekrišana (uz licences līguma pamata) un viņam samaksāta taisnīga atlīdzība. Topogrāfijas īpašnieka un izmantotāja strīdus izšķir tiesa.

 

 

 

 

 

19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Topogrāfijas aizsardzībai pēc analoģijas piemērojami Patentu likuma 41.panta noteikumi, kas attiecas uz atbildību par izņēmuma tiesību pārkāpumiem, ievērojot šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Personai, kas bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita likumīga pamata izdarījusi jebkuru no šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām darbībām pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad saņemts topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences turētāja paziņojums par attiecīga pieteikuma iesniegšanu (ja pieteikums pieņemts Patentu valdē), jāatlīdzina topogrāfijas īpašniekam izņēmuma tiesību pārkāpuma rezultātā nodarītie zaudējumi un jāpārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmantošana.

(3) Personai, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, jāizmaksā topogrāfijas īpašniekam tikai taisnīga kompensācija un jāpārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmantošana. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(4) Personai, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, jāizmaksā topogrāfijas īpašniekam tikai taisnīga kompensācija. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks tai piešķir licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(5) Šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētie noteikumi neattiecas uz personām, kas laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesību spēkā stāšanās dienu izdarījušas jebkuras no šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām darbībām negodīgi, ar viltu. Šādi izņēmuma tiesību pārkāpumi, ja pārkāpuma fakts ir pierādīts, atzīstami par tīšiem pārkāpumiem un tiem piemērojami šā panta sestās un astotās daļas noteikumi.

(6) Ja izņēmuma tiesību pārkāpums izdarīts pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas un pārkāpuma fakts ir pierādīts, topogrāfijas īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, kura tiesības un likumīgās intereses ir aizskartas, var prasīt:

1) topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma, kurā tā realizēta, izmantošanas pārtraukšanu;

2) izstrādājumu apķīlāšanu vai iznīcināšanu, kā arī to nodošanu par pašizmaksas vērtību cietušajai pusei ar tās piekrišanu;

3) pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu, arī neiegūtās peļņas atlīdzināšanu;

4) topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma, kurā tā realizēta, nelikumīgās izmantošanas rezultātā gūtās peļņas pilnīgu vai daļēju piešķiršanu cietušajam.

(7) Iesniedzot prasību tiesā, prasītājs nevar par vienu un to pašu pārkāpumu vienlaikus pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu (šā panta sestās daļas 3.punkts) un iegūtās peļņas (šā panta sestās daļas 4.punkts) nodošanu viņam.

(8) Par darbībām, kas saistītas ar topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšanu, vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

 

   4. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

   "19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības, ko veikusi persona bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita likumīga pamata pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad persona saņēmusi topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences licenciāta paziņojumu par topogrāfijas pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, atzīstamas par tīšiem pārkāpumiem, un tiem piemērojami šā panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi.

(2) Tiesa pēc prasītāja prasījuma, ievērojot piemērojamā pasākuma samērīgumu ar izdarīto pārkāpumu, ir tiesīga noteikt pasākumus pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai, kuri var ietvert šādus pienākumus:

1) pārtraukt topogrāfijas vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu izmantošanu un aizliegt nelikumīgu izmantošanu;

2) atsaukt vai galīgi izņemt no tirdzniecības tīkla pretlikumīgos pusvadī­tāju izstrādājumus;

3) iznīcināt pusvadītāju izstrādājumus;

4) iznīcināt ierīces un materiālus, kas izmantoti vai paredzēti galvenokārt pretlikumīgo pusvadītāju izstrādājumu izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai tam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šīs ierīces un materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai;

5) atlīdzināt pārkāpuma dēļ nodarītos zaudējumus (arī neiegūto peļņu un atbildētāja negodīgi gūto peļņu). Ja faktisko zaudējumu apmēru grūti noteikt, to nosaka kā maksājumu, kuru aprēķina no procentmaksājumu vai maksājumu summas, kas būtu saņemta, ja atbildētājs būtu prasījis vienkāršo licenci izmantot attiecīgo topogrāfiju;

6) segt tiesāšanās izdevumus;

7) par atbildētāja līdzekļiem pilnībā vai daļēji publicēt vai citādi publiskot tiesas nolēmumu plašsaziņas līdzekļos pēc tiesas ieskata.

(3) Pēc atbildētāja lūguma un ja tas ir rīkojies bez iepriekšēja nodoma vai nolaidības, un ja no lietas apstākļiem izriet, ka šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētie pasākumi var radīt nesamērīgu kaitējumu atbildētājam, tiesa var lemt tikai par finansiālas kompensācijas piešķiršanu cietušajai pusei.

(4) Tiesa pēc prasītāja motivēta lūguma var prasīt, lai atbildētājs vai cita persona, kuras rīcībā ir pretlikumīgi izgatavoti pusvadītāju izstrādājumi komer­ciālā mērogā, sniegtu informāciju par šo izstrādājumu izcelsmi un izplatīšanas kanāliem. Minētajai informācijai jāietver ražotāju un izplatītāju nosaukumi un adreses, kā arī izstrādājumu cenas. Lietās par pusvadītāju izstrādājumu nelikumīgu izmantošanu ievēro lietas dalībnieku tiesības uz komercnoslēpuma aizsardzību.

(5) Ja pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas pārkāpuma fakts ir acīm­redzams, cietusī persona šā panta septītajā daļā minēto informāciju ir tiesīga saņemt arī pirms prasības celšanas tiesā Civilprocesa likumā noteiktās pierādī­jumu nodrošināšanas vai prasības nodrošināšanas procedūras ietvaros.

(6) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbī­bas laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju un pārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmanto­šanu. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ievērojot topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(7) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbī­bas pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādā­juma pirmo komerciālo izmantošanu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks tai piešķir licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību."

2

Atbildīgā komisija

      Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“4. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Šā likuma 11.panta pirmajā daļā* minētās darbības, ko veikusi persona bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita tiesiska pamata pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad šī persona saņēmusi topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences licenciāta paziņojumu par topogrāfijas pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, atzīstamas par tīšiem pārkāpumiem.

(2) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju un pārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ievērojot topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(3) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks piešķir tai licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.””

 

Atbalstīts

4. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības, ko veikusi persona bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita tiesiska pamata pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad šī persona saņēmusi topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences licenciāta paziņojumu par topogrāfijas pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, atzīstamas par tīšiem pārkāpumiem.

(2) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju un pārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ievērojot topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(3) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks piešķir tai licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.”

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Latvijā reģistrējamas topogrāfijas, kuru pirmā komerciālā izmantošana sākusies ne agrāk kā divus gadus pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Ministru kabinets nosaka valsts nodevu apmēru par topogrāfiju tiesisko aizsardzību. Līdz laikam, kad stājas spēkā attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, šīs nodevas maksājamas tādā apmērā, kāds noteikts par dizainparaugu aizsardzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli

precizēts

5. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.”

 

 

___________________________

 

*11.pants. Izņēmuma tiesību saturs un būtība

(1) Personai, uz kuras vārda reģistrēta topogrāfija, ir izņēmuma tiesības:

1) reproducēt topogrāfiju pilnībā vai daļēji jebkurā veidā un formā;

2) jebkurā veidā un formā realizēt topogrāfiju pusvadītāju izstrādājumā;

3) topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kurā tā ir realizēta, komerciāli izmantot, kā arī izgatavot, piedāvāt pārdošanai, izplatīt, ievest no ārvalstīm un glabāt minētajiem nolūkiem.

(2) Citām personām bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas ir aizliegts veikt jebkuras šā panta pirmajā daļā norādītās darbības.

(3) Topogrāfijas īpašnieks var nodot savas tiesības uz topogrāfiju pilnībā vai daļēji jebkurai citai personai.

(4) Jebkura topogrāfija, kas ir aizsargājama saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kā arī attiecīgās izņēmuma tiesības tiesiskā režīma ziņā tiek pielīdzinātas kustamai mantai, un uz tām attiecināmi, ja šis likums neparedz citādi, Patentu likuma noteikumi par licencēm, licences līgumiem un citiem darījumiem, kas ir saistīti ar izņēmuma tiesībām, kā arī vispārīgās Civillikuma normas par kustamo mantu un mantiskajiem darījumiem.

(5) Ja reģistrētā topogrāfija nav izmantota Latvijā vai ir izmantota tādā apjomā, kas objektīvi neapmierina Latvijas valsts intereses, un topogrāfijas īpašnieks atsakās piešķirt licenci ieinteresētajai personai, tiesa pēc šīs personas prasības var piešķirt tai atļauju (piespiedu licenci) izmantot reģistrēto topogrāfiju. Piespiedu licenci var piešķirt, ievērojot attiecīgos Patentu likuma noteikumus, jebkurā laikā, sākot no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(6) Jebkurš ar reģistrētu topogrāfiju saistīts darījums reģistrējams Patentu valdē. Pretējā gadījumā darījums atzīstams par spēkā neesošu.