Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

 

Izdarīt Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 1998, 84./85.nr.) šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Apelācijas padomes lēmumu par atteikumu reģistrēt topogrāfiju apelācijas iesniedzējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā."

 

2. Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Apelācijas padomes lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu reģistrētās topogrāfijas pieteicējs sešu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Iebilduma noraidīšana neliedz tā iesniedzējam tiesā apstrīdēt topogrāfijas reģistrāciju saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Patentu likumā attiecībā uz patenta atzīšanu par spēkā neesošu."

 

3. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Topogrāfijas īpašnieks tam piederošu topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu nevar aizliegt citām personām komerciāli izmantot to ražotajos izstrādājumos, ja topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats topogrāfijas īpašnieks vai cita persona ar tā piekrišanu."

 

4. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 

"19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības, ko veikusi persona bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita likumīga pamata pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad persona saņēmusi topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences licenciāta paziņojumu par topogrāfijas pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, atzīstamas par tīšiem pārkāpumiem, un tiem piemērojami šā panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi.

(2) Tiesa pēc prasītāja prasījuma, ievērojot piemērojamā pasākuma samērīgumu ar izdarīto pārkāpumu, ir tiesīga noteikt pasākumus pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai, kuri var ietvert šādus pienākumus:

1) pārtraukt topogrāfijas vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu izmantošanu un aizliegt nelikumīgu izmantošanu;

2) atsaukt vai galīgi izņemt no tirdzniecības tīkla pretlikumīgos pusvadī­tāju izstrādājumus;

3) iznīcināt pusvadītāju izstrādājumus;

4) iznīcināt ierīces un materiālus, kas izmantoti vai paredzēti galvenokārt pretlikumīgo pusvadītāju izstrādājumu izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai tam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šīs ierīces un materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai;

5) atlīdzināt pārkāpuma dēļ nodarītos zaudējumus (arī neiegūto peļņu un atbildētāja negodīgi gūto peļņu). Ja faktisko zaudējumu apmēru grūti noteikt, to nosaka kā maksājumu, kuru aprēķina no procentmaksājumu vai maksājumu summas, kas būtu saņemta, ja atbildētājs būtu prasījis vienkāršo licenci izmantot attiecīgo topogrāfiju;

6) segt tiesāšanās izdevumus;

7) par atbildētāja līdzekļiem pilnībā vai daļēji publicēt vai citādi publiskot tiesas nolēmumu plašsaziņas līdzekļos pēc tiesas ieskata.

(3) Pēc atbildētāja lūguma un ja tas ir rīkojies bez iepriekšēja nodoma vai nolaidības, un ja no lietas apstākļiem izriet, ka šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētie pasākumi var radīt nesamērīgu kaitējumu atbildētājam, tiesa var lemt tikai par finansiālas kompensācijas piešķiršanu cietušajai pusei.

(4) Tiesa pēc prasītāja motivēta lūguma var prasīt, lai atbildētājs vai cita persona, kuras rīcībā ir pretlikumīgi izgatavoti pusvadītāju izstrādājumi komer­ciālā mērogā, sniegtu informāciju par šo izstrādājumu izcelsmi un izplatīšanas kanāliem. Minētajai informācijai jāietver ražotāju un izplatītāju nosaukumi un adreses, kā arī izstrādājumu cenas. Lietās par pusvadītāju izstrādājumu nelikumīgu izmantošanu ievēro lietas dalībnieku tiesības uz komercnoslēpuma aizsardzību.

(5) Ja pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas pārkāpuma fakts ir acīm­redzams, cietusī persona šā panta septītajā daļā minēto informāciju ir tiesīga saņemt arī pirms prasības celšanas tiesā Civilprocesa likumā noteiktās pierādī­jumu nodrošināšanas vai prasības nodrošināšanas procedūras ietvaros.

(6) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbī­bas laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju un pārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmanto­šanu. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ievērojot topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(7) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbī­bas pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādā­juma pirmo komerciālo izmantošanu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks tai piešķir licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību."

 

5. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


Likumprojekta

„Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā””

anotācija

 

 

I.                   Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

            Normatīvais akts ir nepieciešams, lai varētu veikt Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos saistībā ar pusvadītāju izstrādājumiem.

            Saistībā ar minēto direktīvu jāprecizē  Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums, jo daži likumā norādītie pasākumi jāpapildina, savukārt atsevišķas normas (piemēram – informācijas sniegšanu par pretlikumīgi izgatavotiem pusvadītāju izstrādājumiem) jāievieš no jauna.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

            Projekts īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu saistībā ar pusvadītāju izstrādājumiem, kā arī precizē likumu attiecībā par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu pārsūdzības kārtību.

            Saistībā ar minēto Direktīvu likums papildināts atbilstoši sekojošam Direktīvā noteiktajam:

            a)  Direktīva papildina sankcijas, ko tiesa var noteikt par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, proti - atsaukt vai galīgi izņemt no tirdzniecības tīkla pretlikumīgos pusvadītāju izstrādājumus ;

            b) Direktīva paredz jauna veida pasākumu – tiesības uz informāciju, kas paredz konkrētas informācijas uzzināšanu par pretlikumīgi izgatavotu pusvadītāju izstrādājumu izcelsmi/tirdzniecības kanāliem;

            c) Direktīva pilnveido kaitējumu atlīdzināšanu, proti papildina, ko var ietvert kaitējuma atlīdzināšanas summas pieprasījumā, piemēram, pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu, arī neiegūtās peļņas un atbildētāja negodīgi gūtās peļņas atlīdzināšanu, vai, ja faktisko zaudējumu apmēru grūti noteikt, kā maksājumu, kuru aprēķina no procentmaksājumu vai maksājumu summas, kas būtu saņemta, ja atbildētājs būtu prasījis vienkāršo licenci i zmantot attiecīgo topogrāfiju;

            d) Direktīva paredz tiesas tiesības noteikt spriedumu publiskošanu par pārkāpēja līdzekļiem (piemēram - laikrakstos), kas ir būtisks preventīvs pasākums.

            Projekts precizē arī Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu pārsūdzības kārtību, jo spēkā esošā redakcija neatbilst Administratīvā procesa likumam, proti – Apelācijas padomes pieņemtais lēmums nav galīgs.

            Projekta 3.punktā iekļautā tiesību norma groza pašreizējo likuma normu, kas pieļauj pusvadītāju izstrādājumu paralēlo importu no jebkuras valsts. Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai paralēlais imports pieļaujams tikai Eiropas Ekonomikās zonas robežās, kas arī ir iemesls grozījuma veikšanai.

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Normatīvā akta projekts konkretizē likuma normas saistībā ar pusvadītāju izstrādājumiem, kas paplašina iespējas efektīvākai rīcībai pārkāpumu gadījumos. Uzņēmējiem būs vairāk paļāvības uz iespēju apkarot tiesību pārkāpējus un negodīgus konkurentus. Sabiedrība vairāk uzticēsies konkrēto tiesību regulējumam un intelektuālā īpašuma tiesību sistēmai kopumā, tādējādi veicinot tiesiskas valsts attīstību.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību  budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav jāizdod papildus normatīvie akti.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešanu saistībā ar preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Direktīvas mērķis ir tuvināt tiesību sistēmas, lai iekšējā tirgū nodrošinātu augstu, līdzvērtīgu un viendabīgu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni.

Eiropas Savienības tiesību aktu normas tiks pārņemtas pilnībā.

Direktīva jāievieš līdz 2006.gada 29.aprīlim.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Latvijas saistības Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros (kontekstā ar Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot kontrafaktīvu preču tirdzniecību).

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Latvija pilnīgāk ievēros 1994.gada 15.aprīļa Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot kontrafaktīvu preču tirdzniecību) (Latvijas Vēstnesis, 30.12.1998, Nr. 388/399 (1449/1460)) – galvenokārt līguma III nodaļu „Intelektuālā īpašuma tiesību realizācijas nodrošināšana”.

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                                                 1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 157, 17/2 sēj.);

2)  Komisijas paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 2.pantu (2005/295/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 94, 13/4/2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

                         2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

 (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

4.

(19.panta

otrā daļa)

 

Direktīvas 2004/48/EK

10.pants, 13.pants, 14.pants, 15.pants

Atbilst

 

4.

(19.panta

trešā daļa)

 

Direktīvas 2004/48/EK

12.pants

Atbilst

 

4.

(19.panta

ceturtā daļa)

 

Direktīvas 2004/48/EK

8.pants

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

Informācija par Direktīvas 2004/48/EK transpozīciju Latvijas normatīvajos aktos.

Papildus tiek izstrādāti grozījumi:

1)                  Dizainparaugu likumā;

2)                  likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”;

3)                  Autortiesību likumā;

4)                  Augu šķirņu aizsardzības likumā;

5)                  Civilprocesa likumā.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Normatīvā akta projekts 23.02.06. tika nosūtīts konsultācijām Koalīcijai Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai (CIPR).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Koalīcija Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai (CIPR) viedokli nav sniegusi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pēc tā pieņemšanas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pēc tā pieņemšanas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts tiešā veidā neierobežos indivīda tiesības.

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                                G.Grīnvalds     

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

Z.Aumeisters

 

08.04.06. 8:00

1277

I.Viļuma

7099637, ieva.viluma@lrpv.lv