Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”

 

 

Izdarīt likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai turējumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku) vai kurām tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

 

4.pants. Nodevas iekasēšana

Nodevu maksā un iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.”

 

2. 5.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

Nr.

p.k.

 

Kravas

automobiļa asu skaits

 

Kravas automobiļa

pilna masa (kg)

 

 Nodevas likme (lati)

dzenošā tilta pneimatiskais

atsperojums

dzenošā tilta mehāniskais

atsperojums

 1)

 2 asis

 12 001 — 15 000

 120

 120

vairāk par 15 000

 120

 195

 2)

 3 asis

 12 001 — 21 000

 120

 120

 21 001 — 23 000

 120

 156

vairāk par 23 000

 156

 243

 3)

4 asis un vairāk

 12 001 — 25 000

 120

 120

 25 001 — 27 000

 120

 162

 27 001 — 29 000

 162

 255

vairāk par 29 000

 255

 378

 

 

izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

 

Nr.

p.k.

Piekabi velko-

šā kravas auto-

mobiļa asu skaits

Piekabi velkošā kravas automo-biļa pilna masa (kg)

Piekabi vel-košā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

piekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu piekabei (lati)

ja velkošā auto-mobiļa dzenoša-jam tiltam ir pneima-tiskais at-sperojums

ja velkošā automobiļa dzenoša-jam tiltam ir mehānis-kais atspe-

rojums

ja velkošā automobiļa dzenoša-jam tiltam ir pneimatis-kais atspe-rojums

ja velkošā automo-biļa dze-nošajam tiltam ir mehānis-kais atspe-rojums

1)

 2

12 000 –15 000

līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 — 31 000

 42

114

42

 42

31 001 — 33 000

 114

 204

 78

 114

33 001 —36 000

 204

 378

 114

 144

36 001 — 38 000

 204

 378

 144

 240

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 372

vairāk par 15 000

līdz 31 000

 42

42

42

 42

31 001 —33 000

 114

 129

 66

 78

33 001 —36 000

 204

 303

 78

 114

36 001 —38 000

 204

 303

 144

 165

vairāk par 38 000

 204

 303

 240

 297

2)

 

3 un vairāk

12 000 —23 000

līdz 36 000

 42

 42

 42

 42

36 001 —38 000

 108

 204

 42

 42

38 001 —40 000

204

 318

 42

 114

vairāk par 40 000

 318

 528

 114

 255

23 000 — 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38&n bsp;000

108

168

42

42

38 001 —40 000

204

282

42

78

vairāk par 40 000

318

492

114

219

vairāk par 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

72

81

42

42

38 001 — 40 000

168

195

42

42

vairāk par 40 000

282

405

78

132

 

(8) Nodeva par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 42 lati.

(9) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

Nr.p.k.

Seg-

lu vilcē-ja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (lati)

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneima­tiskais at­sperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneimatis­kais atspero­jums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehānis­kais atspero­jums

1)

 2

līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 —31 000

 42

56

42

 42

31 001 —33 000

 114

 114

 42

 42

33 001 —38 000

 204

 318

 144

 180

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 312

2)

 

3 un vai-

rāk

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

108

144

42

42

38 001 —40 000

204

258

42

54

vairāk par 40 000

318

468

114

195

 

izslēgt divpadsmito daļu.

 

3. Papildināt 6.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no nodevas.”

 

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) I un II grupas invalīdi par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu vieglo automobili;

2) III grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu invalīdiem paredzētu automobili;”;

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) par iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

izteikt pirmās daļas 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15) par transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas miršanas brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim. Kārtējā gada nodevu par šādu transportlīdzekli maksā jaunais īpašnieks;

16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par maksātnespējīgu un bankrotējušu atzītai personai īpašumā. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

papildināt daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17) zvērināti tiesu izpildītāji, institūcijas un iestādes, kas, veicot lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu, transportlīdzekli noņem no uzskaites.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par mopēdiem, sniega motocikliem un automobiļu piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu līdz 3500 kg nodevu nemaksā.”