Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Reģ

13.06.2006

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"” (Reģ.nr.1700) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā reakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Latvijas Banku dibina ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu.

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 "2.pants. (1) Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.

(2) Latvijas Banka savā darbībā ievēro Eiropas Centrālās bankas normatīvos aktus un norādījumus atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un Eiropas centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem."

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.pantu (2. panta pirmo un otro daļu) kā likuma 2.panta otro un trešo daļu, saglabājot līdzšinējo tekstu kā panta pirmo daļu.

Atbalstīt

1. 2.pantā:

papildināt 2.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 "(2) Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.

(3) Latvijas Banka savā darbībā ievēro Eiropas Centrālās bankas normatīvos aktus un norādījumus atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un Eiropas centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.


 

27.pants. (1) Latvijas Bankas valde vada bankas darbu, īstenojot Latvijas Bankas padomes lēmumus naudas politikas un citās bankas darbības jomās.

(2) Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, un tās ir tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu, ieskaitot priekšsēdētāju. Valde lēmumus pieņem tādā pašā kārtībā kā bankas padome.

2. Svītrot 27.panta pirmajā daļā vārdus "naudas politikas un citās bankas darbības jomās".

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdu “svītrot” ar vārdu “izslēgt”.

 

 

Atbalstīt

2. Izslēgt 27.panta pirmajā daļā vārdus "naudas politikas un citās bankas darbības jomās".

35.pants. Latvijas Bankai ir tiesības darboties finanšu tirgos, pirkt un pārdot ārvalstu valūtu un dārgmetālus savās iestādēs, biržā un ārvalstīs, izveidot valūtas rezerves fondu, pieņemt noguldījumus ārvalstu valūtā un dažādas vērtības glabāšanā, veikt visu veidu banku operācijas un darījumus ar ārvalstīm, to centrālajām bankām, finanšu institūcijām un starptautiskajām organizācijām.

3. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

 "35.pants. Latvijas Bankai ir tiesības darboties Latvijas, Eiropas Savienības dalībvalstu un ārvalstu finanšu tirgos, veicot darījumus ar finanšu instrumentiem un dārgmetāliem."

 

 

 

3. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

 "35.pants. Latvijas Bankai ir tiesības darboties Latvijas, Eiropas Savienības dalībvalstu un ārvalstu finanšu tirgos, veicot darījumus ar finanšu instrumentiem un dārgmetāliem."

38.pants. (1) Visām kredītiestādēm obligāti jānogulda Latvijas Bankā zināms procents no to pasīvā esošo piesaistīto līdzekļu kopsummas. Katram kredītiestāžu veidam ir savs un visām šā veida kredītiestādēm vienāds rezervju procents.

(2) Obligāto rezervju procentu nosaka Latvijas Bankas padome, un tas jāpublicē presē. Rezervju procenta grozījums stājas spēkā trīs dienas pēc publikācijas presē.

(3) Kredītiestādes vadītājs ir personiski atbildīgs par savas kredītiestādes rezervju kontu.

(4) Ja minimālās rezerves atlikums kļūst mazāks par paredzēto līmeni, Latvijas Bankai ir tiesības ņemt noteiktu procentu no neiemaksātās summas. Šo procenta likmi nosaka Latvijas Banka, bet tā nedrīkst būt augstāka par desmitkārtīgu Latvijas Bankas īstermiņa kredīta procenta likmi.

 4.  38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Visas kredītiestādes nogulda rezervju kontā Latvijas Bankā obligātās rezerves atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajām obligāto rezervju prasībām.";

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda "spēkā" ar vārdiem "Latvijas Bankas noteiktajā termiņā, bet ne agrāk kā";

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "minimālās rezerves" ar vārdiem "obligāto rezervju".

 

 

 

 4.  38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Visas kredītiestādes nogulda rezervju kontā Latvijas Bankā obligātās rezerves atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajām obligāto rezervju prasībām.";

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda "spēkā" ar vārdiem "Latvijas Bankas noteiktajā termiņā, bet ne agrāk kā";

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "minimālās rezerves" ar vārdiem "obligāto rezervju".

41.pants. Lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju, Latvijas Banka seko finanšu tirgus attīstībai.

5. Aizstāt 41.pantā vārdus "pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju" ar vārdiem "sasniegtu mērķus un izpildītu uzdevumus".

 

 

 

5. Aizstāt 41.pantā vārdus "pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju" ar vārdiem "sasniegtu mērķus un izpildītu uzdevumus".