Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

(reģ.nr.1689)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(46)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums ir pieņemts,

ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99.pantu baznīca ir atdalīta no valsts, lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu;

balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 8.jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības līgumā iekļautajiem principiem;

ievērojot Latvijas Baptistu Draudžu Savienības ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, kas sākusies jau 1860. gadā Mēmeles vācu baptistu draudzes aizbildniecībā;

apstiprinot savu uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, ko sniedz Latvijas Baptistu Draudžu Savienība;      

atzīstot baptistu tradicionālās reliģiskās konfesijas statusu.

1.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt no likumprojekta preambulu. Tās saturu ietvert pantā, kas regulē likuma mērķi un uzdevumu (skat. 6. un 7. priekšlikumu).

Atbalstīts

 


 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Baptistu Draudžu Savienība, tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī;

2) satversme – Baznīcas Satversme, kas Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – saskaņā ar satversmē noteikto kārtību ievēlēts bīskaps, kas saskaņā ar satversmi, baptistu izpratni par apziņas brīvību un baptistu draudžu autonomijas principu vada Baznīcu;

4) garīdznieki – satversmē noteiktais garīgais personāls.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 1. panta 1. punktā vārdus ”tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī” ar vārdiem  “ar visām tās draudzēm“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Baznīcas satversme – Baznīcas  satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt  likumprojekta 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Baznīcas galva – bīskaps, kas stājies amatā un vada Baznīcu  saskaņā ar Baznīcas satversmē noteikto kārtību;“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt   likumprojekta 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā ietvertais garīgais personāls.”

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Baptistu Draudžu Savienība ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas satversme – Baznīcas  satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – bīskaps, kas stājies amatā un vada Baznīcu  saskaņā ar Baznīcas satversmē noteikto kārtību;

4) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls.

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir regulēt Latvijas Republikas un Baznīcas attiecības, kā arī noteikt Baznīcas likumīgo statusu, darbību un personu garīgo aprūpi.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas Latvijas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās,  ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  Latvijas valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt Latvijas valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskas organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās,  ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskas organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās,  kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai Latvijas Republikā ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā vadās pēc šī likuma, Reliģisko organizāciju likuma, citiem reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tās satversmes.

(3) Baznīca pilnā mērā realizē tās satversmē noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(4) Valsts neierobežo Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus atbilstoši evaņģēliskās teoloģijas principiem, formulēt savu doktrīnu, to sludināt, mācīt un atbilstoši tai veidot savu iekšējo dzīvi un misiju.

(5) Baznīcas nosaukums tiek īpaši aizsargāts. Citu organizāciju nosaukumiem ir jābūt nepārprotami atšķirīgiem.

(6) Izstrādājot tiesību normas, kas attiecas un saistītas ar Baznīcas statusu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

(7) Baznīcas lēmumi nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(8) Baznīca tās funkciju nodrošināšanai ir tiesīga dibināt iestādes (piem., misiones biedrības u.c.).

(9) Draudžu kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek uzglabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas satversmi.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp savu  organizatorisko struktūru  un misiju.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta piekto daļu  kā piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 „(5) Baz nīcas pilns nosaukums ir “Latvijas Baptistu Draudžu Savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, kā arī  to veidojošās draudzes, kā arī tās dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

 (6) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesīgas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.“

 

Juridiskā komisija

Izteikt likuma 3. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Izstrādājot un pieņemot tiesību normas, kas skar Baznīcu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. panta 1. lasījumā pieņemto sesto, septīto un astoto daļu.

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 3. panta septīto un astoto daļu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3. panta devītajā daļā vārdu “uzglabāta” ar vārdu “glabāta” un vārdu “ievērojot“ ar vārdiem “ievērojot likumā paredzētos”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 3. panta devītajā daļā vārdus

„spēkā esošos normatīvos aktus” ar vārdiem „vispārīgos personas datu apstrādes principus”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 13

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas satversmi.

(3) Baznīca pilnā mērā realizē tās satversmē noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(4)  Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp  organizatorisko struktūru  un misiju.

(5) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas Baptistu Draudžu Savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

 (6) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(7) Izstrādājot un pieņemot tiesību normas, kas skar Baznīcu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

(8) Draudžu kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek glabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot likumā paredzētos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

 

 

 

 

 


 

4.pants. Draudžu izveidošanas kārtība

Draudzi var dibināt ne mazāk kā 10 personas, kuras reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, sasniegušas 18 gadu vecumu un atzīst Baznīcas satversmē noteiktos principus.

16.

Juridiskā komisija

Izslēgt 4. pantu.

Atbalstīts

 

 

5. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva reprezentē Baznīcas intereses.

(2) Baznīcas galva var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar Latvijas Republiku.

17.

 

 

 

 

 

18.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5. panta pirmo daļu šādi:

“(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 5. panta otro daļu pēc vārdiem “Baznīcas galva” ar vārdiem “Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un kārtībā” un aizstāt vārdu “Latvijas Republiku” ar vārdu “valsti”. 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar valsti.

6. pants. Laulību reģistrācija

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva ir izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

19.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“6. pants. Baznīcas garīdznieka tiesības reģistrēt laulību

Atbalstīts

 

5. pants. Baznīcas garīdznieka tiesības reģistrēt laulību

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva ir izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

7. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Visa veida darbības ar Baznīcas nekustamiem īpašumiem (t.sk. ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana), izņemot dievnamus, iespējamas tikai ar satversmē noteiktās lēmējinstitūcijas rakstisku piekrišanu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai ir pienākums maksāt normatīvajos aktos noteiktus nodokļus.

(6) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(7) Baznīca nosaka maksājumus un iekasē ziedojumus no tās sastāvā esošajām draudzēm, iestādēm, kā arī atsevišķiem locekļiem.

(8) Baznīca ir sabiedriskā labuma organizācija. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Baznīcai ir atņemams tikai ar likumu.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

25.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstisku piekrišanu. Rakstiska piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteikumiem. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt,  ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu, tā iepriekš informē par to Baznīcas galvu.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 7. panta ceturto daļu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7. panta piekto daļu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7. panta septīto daļu.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 7. panta astoto daļu.

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 7. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Baznīcai tiek piemēroti sabiedriskā labuma organizācijām paredzētie atvieglojumi. Minētie atvieglojumi Baznīcai ir atņemami tikai ar likumu.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

6. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt,  ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu, tā iepriekš informē par to Baznīcas galvu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

 

 

 

 


 

8.pants. Baznīcas dievnami, kapličas un kapsētas

(1) Baznīcas īpašumā esoši dievnami, kapličas un kap­sētas nav izmantojami vai atsavināmi pretēji satversmē noteiktiem mērķiem.

(2) Baznīcai piederošās kapsētas un tajās notiekošās ceremonijas atrodas Baznīcas pārziņā.

(3) Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās.

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. panta  nosaukumu šādā redakcijā:

“8.pants. Baznīcas  kapsētu ierīkošana un ceremonijas”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 8. panta  pirmo daļu, attiecīgi otro un trešo daļu uzskatīt par pirmo un otro daļu;.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 8. panta  trešo daļu ar vārdiem “pašvaldību noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

7.pants. Baznīcas  kapsētu ierīkošana un ceremonijas

(1) Baznīcai piederošās kapsētas un tajās notiekošās ceremonijas atrodas Baznīcas pārziņā.

(2) Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

9.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros var piedalīties Baznīcas īpašumā un valdījumā esošu kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei.

29.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9. pantu šādā  reakcijā:

“9.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošajiem  normatīvajiem  aktiem.”

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā. ”

Atbalstīts

 

8.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem  normatīvajiem  aktiem.

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā.

10. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Garīdzniekam ir tiesības neizpaust pastorālajā sarunā uzzināto.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei nav atļauts vervēt garīdzniekus.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Baznīcas garīdzniekus nedrīkst pratināt un pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas uzzinātas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 10. panta trešo daļu aiz vārdiem "nevienai iestādei” ar vārdiem “vai amatpersonai” un aizstāt vārdu “garīdzniekus” ar vārdiem “Baznīcas garīdznieku”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdzniekus nedrīkst pratināt un pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 

 

11. pants. Militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējas mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kur nav jālieto ieroči.

32.

 

 

 

 

 

33.

Juridiskais birojs

Izteikt 11. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“11. pants.  Baznīca un militārais dienests”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt  11. panta pirmajā daļā vārdus “ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi” ar vārdiem “ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

10. pants.  Baznīca un militārais dienests

(1) Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējas mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kur nav jālieto ieroči.

12. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns ir garīdznieks, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.277 „Noteiktumi par kapelānu dienestu” darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.

(2) Kapelāns ir Baznīcas galvas apstiprināts garīdznieks, kas atrodas Baznīcas reliģiskā pārraudzībā.

(3) Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republika sniedz nepieciešamo atbalstu kapelānu darbībai.

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

Juridiskais birojs

Aizstāt 12. panta pirmajā daļā vārdus “kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.277 „Noteikumi par kapelānu dienestu” darbojas” ar vārdiem “kas atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam darbojas”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.“

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 12. panta trešo daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns ir garīdznieks, kas atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.

(2) Kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

 

13. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš tiek vajāts tā baptistu (baptistiskās) pārliecības dēļ, ir tiesības pieaicināt Baznīcas pārstāvjus juridiskās palīdzības saņemšanai.

(2) Valsts iestādes nepieciešamības gadījumā izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu tā baptistu (baptistiskās) pārliecības dēļ.

37.

Juridiskais birojs

Izteikt 13. panta pirmo daļu šādi:

“(1) Patvēruma meklētajam, kurš baidās no vajāšanas savas  baptistiskās  pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.”

 

Atbalstīts

 

12. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētajam, kurš baidās no vajāšanas savas  baptistiskās  pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams, izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa baptistiskās pārliecības dēļ.


 

14. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

(1) Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar garīdzniekiem balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticības ievērošanu.

(2) Nodibinot, grozot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar citām personām, Baznīca ir tiesīga pieprasīt no darbinieka spēju un gatavību ievērot lojalitāti pret Baznīcas mācību (doktrīnu) un iekšējām normām.

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt likuma 14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

 Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticības ievērošanu.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14. panta tekstu  šādā redakcijā:

“Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā baptiskajai pārliecībai.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr. 39

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā baptiskajai pārliecībai.

 


 

15. pants. Izglītība

(1) Baznīca ir tiesīga dibināt un vadīt tās pakļautībā esošas izglītības iestādes, nosakot tajās izglītības saturu un mācību norisi.

(2) Minētajām izglītības institūcijām ir tiesības uz šo institūciju un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

(4) Baznīcas izglītības institūcijas var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

(5) Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās notiek pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību.

40.

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

44.

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“15. pants.  Baznīca un izglītība”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta pirmo  daļu šādā redakcijā:

“(1) Baznīcas dibinātajās  un vadītajās izglītības iestādēs  izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 15. panta otrajā daļā vārdus “Minētajām izglītības institūcijām ir tiesības uz šo institūciju” ar vārdiem “ Minētajām izglītības iestādēm ir tiesības uz šo iestāžu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 15. panta ceturtajā daļā vārdu “institūcijas” ar vārdu “iestādes”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 15. panta  piektajā daļā vārdus “ar Baznīcu  saskaņotu” ar vārdiem “ar Baznīcas galvu saskaņotu” un vārdus “Baznīcas izsniegtā” ar vārdiem “Baznīcas galvas izsniegta”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

14. pants.  Baznīca un izglītība

(1) Baznīcas dibinātajās  un vadītajās izglītības iestādēs  izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.

(2) Minētajām izglītības iestādēm ir tiesības uz šo iestāžu un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

(4) Baznīcas izglītības iestādes var saņemt finansiālu atbalstu no val sts.

(5) Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās tiek pasniegta, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcas galvu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas galvas izsniegta kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību tiek zaudētas.


 

 

45.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sastāda  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.”

Atbalstīts

 

15. pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

Pārejas jautājums

Baznīca līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņo satversmi ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

46.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Pārejas jautājums” ar vārdiem “Pārejas noteikums” un pārejas noteikuma tekstā aizstāt vārdus “līdz 2006. gada 1. jūlijam” ar vārdiem “līdz 2007. gada 1. decembrim”.

Atbalstīts

 

Pārejas noteikums

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo savu satversmi ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.