2006

 

2006. gada ___ maijā    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums”.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 4 lapām un anotācija uz 1 lapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                       M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

 

          Likums ir pieņemts,

ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99.pantu baznīca ir atdalīta no valsts, lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu;

balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 8.jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības līgumā iekļautajiem principiem;

ievērojot Latvijas Baptistu Draudžu Savienības ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, kas sākusies jau 1860. gadā Mēmeles vācu baptistu draudzes aizbildniecībā;

 apstiprinot savu uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, ko sniedz Latvijas Baptistu Draudžu Savienība;   

atzīstot baptistu tradicionālās reliģiskās konfesijas statusu.

 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca - Latvijas Baptistu Draudžu Savienība, tāda, kāda tā pastāv šā likuma spēkā stāšanās brīdī;

2) satversme - Baznīcas Satversme, kas Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – saskaņā ar satversmē noteikto kārtību ievēlēts bīskaps, kas saskaņā ar satversmi, baptistu izpratni par apziņas brīvību un baptistu draudžu autonomijas principu vada Baznīcu;

4) garīdznieki – satversmē noteiktais garīgais personāls.

 

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir regulēt Latvijas Republikas un Baznīcas attiecības, kā arī noteikt Baznīcas likumīgo statusu, darbību un personu garīgo aprūpi.

 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai Latvijas Republikā ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā vadās pēc šī likuma, Reliģisko organizāciju likuma, citiem reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tās satversmes.

(3) Baznīca pilnā mērā realizē tās satversmē noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(4) Valsts neierobežo Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus atbilstoši evaņģēliskās teoloģijas principiem, formulēt savu doktrīnu, to sludināt, mācīt un atbilstoši tai veidot savu iekšējo dzīvi un misiju.

(5) Baznīcas nosaukums tiek īpaši aizsargāts. Citu organizāciju nosaukumiem ir jābūt nepārprotami atšķirīgiem.

(6) Izstrādājot tiesību normas, kas attiecas un saistītas ar Baznīcas statusu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

(7) Baznīcas lēmumi nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(8) Baznīca tās funkciju nodrošināšanai ir tiesīga dibināt iestādes (piem., misiones biedrības u.c.).

(9) Draudžu kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek uzglabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

 

4.pants. Draudžu izveidošanas kārtība

Draudzi var dibināt ne mazāk kā 10 personas, kuras reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, sasniegušas 18 gadu vecumu un atzīst Baznīcas satversmē noteiktos principus.

 

5. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva reprezentē Baznīcas intereses.

(2) Baznīcas galva var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar Latvijas Republiku.

 

6. pants. Laulību reģistrācija

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva ir izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

 

7. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Visa veida darbības ar Baznīcas nekustamiem īpašumiem (t.sk. ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana), izņemot dievnamus, iespējamas tikai ar satversmē noteiktās lēmējinstitūcijas rakstisku piekrišanu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai ir pienākums maksāt normatīvajos aktos noteiktus nodokļus.

(6) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(7) Baznīca nosaka maksājumus un iekasē ziedojumus no tās sastāvā esošajām draudzēm, iestādēm, kā arī atsevišķiem locekļiem.

(8) Baznīca ir sabiedriskā labuma organizācija. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Baznīcai ir atņemams tikai ar likumu.

 

8.pants. Baznīcas dievnami, kapličas un kapsētas

(1) Baznīcas īpašumā esoši dievnami, kapličas un kap­sētas nav izmantojami vai atsavināmi pretēji satversmē noteiktiem mērķiem.

(2) Baznīcai piederošās kapsētas un tajās notiekošās ceremonijas atrodas Baznīcas pārziņā.

(3) Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās.

 

9.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros var piedalīties Baznīcas īpašumā un valdījumā esošu kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei.

 

10. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Garīdzniekam ir tiesības neizpaust pastorālajā sarunā uzzināto.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei nav atļauts vervēt garīdzniekus.

 

11. pants. Militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīdznieka aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējas mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kur nav jālieto ieroči.

 

12. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns ir garīdznieks, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.277 „Noteiktumi par kapelānu dienestu” darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.

(2) Kapelāns ir Baznīcas galvas apstiprināts garīdznieks, kas atrodas Baznīcas reliģiskā pārraudzībā.

(3) Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republika sniedz nepieciešamo atbalstu kapelānu darbībai.

13. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš tiek vajāts tā baptistu (baptistiskās) pārliecības dēļ, ir tiesības pieaicināt Baznīcas pārstāvjus juridiskās palīdzības saņemšanai.

(2) Valsts iestādes nepieciešamības gadījumā izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu tā baptistu (baptistiskās) pārliecības dēļ.

 

14. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

(1) Baznīcai ir tiesības darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar garīdzniekiem balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas ticības ievērošanu.

(2) Nodibinot, grozot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar citām personām, Baznīca ir tiesīga pieprasīt no darbinieka spēju un gatavību ievērot lojalitāti pret Baznīcas mācību (doktrīnu) un iekšējām normām.

 

15. pants. Izglītība

(1) Baznīca ir tiesīga dibināt un vadīt tās pakļautībā esošas izglītības iestādes, nosakot tajās izglītības saturu un mācību norisi.

(2) Minētajām izglītības institūcijām ir tiesības uz šo institūciju un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

(4) Baznīcas izglītības institūcijas var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

(5) Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās notiek pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību.

 

Pārejas jautājums

Baznīca līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņo satversmi ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

Likumprojekta

“Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts izstrādāts, lai regulētu Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības attiecības, nosakot tās likumīgo stāvokli un statusu; balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības līgumā iekļautajiem principiem, kā arī, ievērojot Latvijas Baptistu Draudžu Savienības ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas Republikas teritorijā, kas sākusies jau 1860. gadā Mēmeles vācu baptistu draudzes aizbildniecībā.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts sekmēs sabiedrības socializāciju un reliģiskās pārliecības brīvības īstenošanu.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Iespējams būs nepieciešami grozījumi Reliģisko organizāciju likumā un Augstskolu likumā.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Savienības pārstāvjiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.