Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

"51) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecina parakstus;".

 

2. Papildināt otro nodaļu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

 

"4.1 pants. Parakstu apliecināšana

Uzņēmumu reģistra amatpersona komersantu un zemnieku un zvejnieku saimniecību darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apliecina parakstus.

Pirms paraksta apliecināšanas Uzņēmumu reģistra amatpersona Iedzīvotāju reģistrā pārbauda fiziskās personas statusu un nederīgo dokumentu reģistrā – personu apliecinoša dokumenta statusu. Uzņēmumu reģistra amatpersona apliecina parakstu tikai Latvijā reģistrētām fiziskajām personām un juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas publiskajos reģistros.

Apliecinot paraksta īstumu, Uzņēmumu reģistra amatpersona pārbauda parakstītāja identitāti un rīcībspēju. Apliecinājumu raksta uz paša dokumenta, norādot, ka paraksts ir dots vai atzīts par savu Uzņēmumu reģistra amatpersonas klātbūtnē. Uzņēmumu reģistra amatpersona, kas apliecina parakstu, par dokumenta saturu neatbild.

Pēc paraksta apliecināšanas Uzņēmumu reģistra amatpersona parakstu apliecināšanas reģistrācijas žurnālā norāda:

1) kārtas numuru (katru gadu sākot jaunu numerāciju);

2) mēnesi un dienu, kad apliecināts paraksts vai sniegts atteikums apliecināt parakstu;

3) atzīmi par valsts nodevas samaksu;

4) personas, kuras paraksts apliecināts, vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; juridiskās personas pārstāvim – arī juridiskās personas reģistrācijas numuru, datumu un vietu;

5) atzīmi, kam un kad dokumenti izsniegti.

 


4.2 pants. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošana

Pamatojoties uz tiesu izpildītāju rīkojumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu konkrētai personai, Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir pienākums atteikt:

1) ierakstīt komercreģistrā komercsabiedrību vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā Eiropas ekonomisko interešu grupu, kuras dibinātājs vai biedrs ir persona, kurai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

2) ierakstīt komercreģistrā personu kā individuālo komersantu, ja personai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

3) izdarīt ierakstu komercreģistrā par grozījumiem personālsabiedrības dokumentos vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupas dokumentos, ja tie ir saistīti ar personas, kurai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas, iesaistīšanos konkrētajā personālsabiedrībā vai Eiropas ekonomisko interešu grupas biedra statusā;

4) izdarīt ierakstu komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā par valdes vai padomes locekļa iecel­šanu, vai biedrību un nodibinājumu reģistrā par izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas locekli, kuram piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

5) ierakstīt Uzņēmumu reģistra žurnālā kooperatīvo sabiedrību, kuras dibinātājam ir piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kas ieguvusi dalībnieka statusu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistrā precizētu dalībnieku sarakstu, Uzņēmumu reģistrs pievieno sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas lietai dalībnieku sarakstu un informē attiecīgo sabiedrību ar ierobežotu atbildību un kompetentās iestādes par sankciju piemērošanu.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kas ierakstīta komercreģistrā kā individuālais komersants, kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā kā Eiropas ekonomisko interešu grupas valdes vai padomes loceklis, vai biedrību un nodibinājumu reģistrā kā izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis, attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu  par attiecīgās personas izslēgšanu no reģistra.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kas ierakstīta komercreģistrā kā personālsabiedrības biedrs, Uzņēmumu reģistrs informē personālsabiedrību un kompetentās iestādes par starptautisko organizā­ciju noteikto sankciju piemērošanu attiecīgajai personai. Ja starptautisko organi­zāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par attiecīgās personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no reģistra.


Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, par kuru ir iesniegts pieteikums par ierakstīšanu komercķīlu reģistrā vai laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrs izdara attiecīgu ierakstu un informē attiecīgo personu un kompetentās iestādes par  starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu. Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kas ierakstīta komercķīlu reģistrā vai laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrs informē attiecīgo personu un kompetentās iestādes par  starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu."

 

3. Papildināt 6.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"Par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un dokumentu reģis­trāciju (pievienošanu lietai) maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

4.  8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Pēc šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu pārbaudes Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai dokumentu reģistrāciju, ja šķēršļi nav konstatēti;

2) ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu, ja konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmajā daļā minētās prasības, bet šie trūkumi ir novēršami. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva;


3) atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami, iesniegtās ziņas nav reģistrējamas Uzņēmumu reģistra žurnālā vai Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta."

 

5. Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Ministru kabinets lemj par citām juridiskajām personām, kuras arī var sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem."

 

6. Izteikt 9.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Ja dokumenti tiek izņemti, to vietā atstājamas apliecinātas kopijas."

 

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstus komercreģistrā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstus komercreģistrā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņem­šanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav kon­statēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmajā daļā minētās prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.


Pārbaudot firmas atbilstību Komerclikuma 28.pantam, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā."

 

8. Izteikt 18.1 pantu šādā redakcijā:

 

"18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, uz kuru pamata izdara ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā vai kurus reģistrē (pievieno lietai);

2) dokumentiem, uz kuru pamata izdara ierakstus biedrību un nodibinā­jumu reģistrā vai kurus reģistrē (pievieno lietai) (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

3) biedrību un nodibinājumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav kon­statēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmajā daļā minētās prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu (izņemot gadījumu, ja saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu). Lēmumā par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.


Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar sabiedrisko organizāciju reģistrā vai biedrību un nodibi­nājumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu sabiedriskās organizācijas, sabiedrisko organizāciju apvienības, biedrības vai nodibinājuma nosaukumu.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā."

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra uzdevumu apliecināt parakstus (4.panta 5.1 punkts un 4.pants), stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

9. Šā likuma 4.pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 Likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” šobrīd nosaka Uzņēmumu reģistra kompetenci, valsts notāriem pārbaudot reģistrācijai iesniegtos dokumentus.  Taču minēto normatīvo regulējumu ir nepieciešams precizēt, nosakot konkrētāk, kādus dokumentus un tajos ietvertos noteikumus un ziņas Uzņēmumu reģistra valsts notāri pārbauda.

Likums “Grozījumi Komerclikumā”, kas Saeimā tika pieņemts 2006.gada 16.martā, nosaka parakstu apliecināšanas tiesības Uzņēmumu reģistram no 2006.gada 1.jūlija, taču ir nepieciešams noteikt detalizētāku regulējumu parakstu apliecināšanas uzdevuma īstenošanai Uzņēmumu reģistrā.

Ministru kabinetā ir iesniegts likumprojekts “Par starptautisko organizāciju sankciju ieviešanu Latvijas Republikā”. Likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” ir nepieciešams noteikt starptautisko organizāciju sankciju īstenošanas kārtību Uzņēmumu reģistra reģistros.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts precizē Uzņēmumu reģistra kompetenci attiecībā uz pārbaudāmajām ziņām un dokumentiem uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā. Likumprojekts paredz, ka Uzņēmumu reģistra amatpersona pārbauda tikai tos dokumentus, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstus attiecīgajā reģistrā, kā arī precizēts pārbaudes apjoms – dokumentu juridiskais spēks un citas formas prasības, kā arī ziņu un noteikumu apjoma un satura atbilstība normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem.

Likumprojekts nosaka Uzņēmumu reģistra amatpersonu uzdevumus un kompetenci, veicot parakstu apliecināšanu. Likumprojekts paredz Uzņēmumu reģistra amatpersonas pienākumu pārbaudīt attiecīgās personas statusu Iedzīvotāju reģistrā un personu apliecinoša dokumenta statusu nederīgo dokumentu reģistrā.  Saskaņā ar Komerclikumu parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā ir paredzēts ieviest ar 2006.gada 1.jūliju

Likumprojektā ir iekļautas normas par Uzņēmumu reģistra veicamajām darbībām, piemērojot starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas. Saistībā ar nepieciešamību saņemt papildus finansējumu, normas par starptautisko organizāciju sankciju piemērošanu ir paredzēts ieviest ar 2007.gada 1.janvāri.

Likumprojekts nosaka speciālu pilnvarojumu Ministru kabinetam valsts nodevu noteikšanai ierakstu izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā, jo likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.pants nesatur attiecīgu pilnvarojumu.

 3. Cita informācija

 ­­­Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts precizē administratīvās procedūras Uzņēmumu reģistra kompetences jomās.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija                        Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

9,0

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

- 9, 0

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 
 Papildus finanšu līdzekļi ir nepieciešami nodrošinājumu reģistrācijas sistēmas izstrādei, lai elektroniski varētu atpazīt personas, kam piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas, un veikt attiecībā uz tām likumprojektā paredzētās darbības.
 
Izmaksas:
1)     darba uzdevuma izstrāde (reģistra prasību definēšana (IP pieprasījums), dokumentu paraugu izveide, saskaņošana) 
116 h x 5 cilvēki  x 4, 29 (apmaksa par virsstundām, ieskaitot sociālo nodokli) = 2488, 2 Ls
 
2)  sistēmas izstrāde 
    - lietvedības moduļa papildinājumi  40 h x 12, 5 Ls = 500 Ls
    - nodrošinājuma reģistrācijas moduļa papildinājumi 120 h x 12, 5 Ls = 1500 Ls
    - reģistrācijas moduļa papildinājumi par pārbaudi (pielietojums esošās sistēmās, gan komercreģistrā, gan laulāto mantisko attiecību reģistrā un citos reģistros)  120 h x 12, 5 Ls = 1500 Ls
-         meklēšanas modulis 40 h x 12, 5 Ls = 500 Ls
-         izziņu modulis 80 h x 12, 5 Ls = 1000  Ls 
-         sistēmas pielāgošana, ieviešana = 80 h x 12, 5 Ls = 1000 Ls
Kopā 6000 Ls
 
3)     testēšana 
  60 h x 2 cilvēki  x 4, 29  (apmaksa par virsstundām, ieskaitot sociālo nodokli) = 514, 8 Ls
 

Kopā izdevumi 9003 Ls

 

 

6. Cita informācija

 

 Papildus nepieciešamie izdevumi tiks segti no papildus plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas par parakstu apliecināšanu.

Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” ir pieņemts Saeimā2006.gada 16.martā. Virzot minēto likumprojektu  2007.gadā tika plānoti papildu ieņēmumi no valsts nodevas par paraksta apliecināšanu 151,2 tūkst. latu apmērā, no kuriem ar paraksta apliecināšanu saistīto izdevumu nodrošināšanai plānoti 129,4 tūkst. latu. Attiecīgi papildu ieņēmumiem 21,8 tūkst. latu apmērā nav plānoti izdevumi. Līdz ar to izdevumus par nodrošinājumu reģistrācijas sistēmas izveidi ir plānots segt no minētajiem ieņēmumiem.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

1) Ir sagatavoti grozījumi Civilprocesa likumā, kas nosaka starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu un kas ir iesniegts Valsts kancelejā;

2) Valsts kancelejā ir iesniegts likumprojekts “Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā”.

3) Būs jāsagatavo jaunā redakcijā Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts nodeva par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai)” saskaņā ar likuma 6.panta 12.daļu;

4)             Saskaņā ar grozījumiem likuma 9.panta ceturtajā daļā Ministru kabinets  varēs lemt par citām juridiskām personām, kuras arī var sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

 

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts nosaka starptautisko organizāciju  noteikto (ANO Drošības Padomes rezolūcija, pamatojoties uz 1945.gada ANO Statūtu 7.nodaļu) sankciju ieviešanu Uzņēmumu reģistra reģistros.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām  nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Uzņēmumu reģistram ir paredzēti papildus uzdevumi - parakstu apliecināšanas tiesības, darbības saistībā ar starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām, kā arī precizēta Uzņēmumu reģistra kompetence.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ievietots Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv, kā arī attiecīga informācija tiks izvietota Uzņēmumu reģistra telpās apmeklētājiem redzamās vietās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantā un Administratīvā  procesa likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

4. Cita informācija

 Nav

 

Tieslietu ministrs                                                             G.Grīnvalds

 

 

24.04.2006. 9:27

1273

K.Nešpora

7031735  kristinen@ur.gov.lv

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

K.Nešpora