Aizsardzības un iekšlietu komisija

2006. gada ___jūnijā

Nr.________________

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

       Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 13.jūnijā sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Valsts drošības iestāžu  likumā” (reģ.nr.1681; 2.lasījums; steidzams).

 

Komisija minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījums Valsts drošības iestāžu  likumā” (reģ.nr.1681; steidzams) salīdzinošā tabula 2.lasījumam uz ____lpp.

 

 

 

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                                Likumprojekts 2.lasījumam

Steidzams

 

Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā

 (reģ.nr. 1681)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

(1)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 18.nr.; 1996, 23.nr.; 1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 2., 16.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 14., 22.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 18.nr.; 1996, 23.nr.; 1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 2., 16.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 14., 22.nr.) šādu grozījumu:

 

18.pants. Dienests valsts drošības iestādēs

(1) – (8)  .......

 

(9) Valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem ir šādas sociālās garantijas:

1) pabalsts sešu mēneša amatalgu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu. Ja abi vecāki ir valsts drošības iestāžu amatpersonas vai darbinieki, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem;

2) pabalsts ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā;

3) pabalsts veselības uzlabošanai, ja veselības pasliktināšanās saistīta ar dienesta pienākumu pildīšanu;

4) valsts apmaksāta medicīniskā aprūpe;

5) mācību maksas kompensācija 50 procentu apmērā no mācību gada maksas, ja amatpersona vai darbinieks, nepārtraucot dienestu, sekmīgi mācās (par maksu) augstākās izglītības iestādē, lai iegūtu dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas.

(10) Valsts drošības iestāžu amatpersonas ir pakļautas obligātai valsts apdrošināšanai.

(11) Valsts drošības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām ir tiesības uz apmaksātu papildu atvaļinājumu, ko piešķir valsts drošības iestādes vadītājs un kas nepārsniedz 12 darba dienas kalendāra gada laikā.

(12) Valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu mēneša amatalgas apmērā.

(13) Šā panta devītās daļas 2. un 3.punktā minēto pabalstu apmēru un izmaksāšanas kārtību, kā arī medicīniskās aprūpes izdevumu apmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

.

 

1. Izteikt 18.panta devītās daļas 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

 

 

"Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir vienam no bērna vecākiem;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 18.panta devītās daļas

1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

 

 

"Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir vienam no bērna vecākiem;".

 

20.pants. Valsts   drošības  iestāžu  amatpersonu  un  darbinieku tiesību ierobežojumi

(1) Valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts:

 

1) veikt politisko darbību, organizēt streikus, demonstrācijas, piketus un piedalīties tajos, dibināt arodbiedrības un piedalīties to darbībā;

 

2) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

3) izmantojot dienesta stāvokli, izlemt jautājumus, kas saistīti ar pašas amatpersonas vai darbinieka vai to tuvu radinieku personiskajām interesēm.

 

(2) Valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem piederošais īpašums un tā pārvaldīšana nedrīkst būt par šķērsli vai kavēkli dienesta pienākumu pildīšanai vai šo amatpersonu un darbinieku pārcelšanai citā amatā.

 

(3) Valsts drošības iestāžu amatpersonām amatu savienošanas ierobežojumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

 

 

1

Deputāts V.Buzajevs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ Izslēgt 20.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “dibināt arodbiedrības un piedalīties to darbībā”

Noraidīt