Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 17. maijā

Nr. 9/1 – 4 – 111

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1)Likumprojekts „Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem” (reģ.nr.1668; dok.nr. 5762);

 

2) Likumprojekts „Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem” (reģ.nr. 1600; dok.nr. 5520);

 

3) Likumprojekts „Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu” (reģ.nr. 1680; dok.nr. 5775);

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos  likumprojektus  par steidzamiem.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3. lp.

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu

 

1.pants. 2005.gada 13.aprīļa Starptautiskā konvencija par kodolterorisma apkarošanu (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 7.panta ceturto daļu kompetentā iestāde, kas atbildīga par Konvencijas 7.pantā minētās informācijas nosūtīšanu un saņemšanu, ir Drošības policija.

 

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 9.panta trešo daļu Ārlietu ministrija informē, ka Latvijas Republika nodibina jurisdikciju pār visiem 9.panta otrajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

 

4.pants. Atbildīgā par informācijas sniegšanu 10.panta sestās daļas izpratnē ir Ģenerālprokuratūra.

 

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 13.pantu Konvencija uzskatāma par juridisku pamatu izdošanai attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas noteikti Konvencijas 2.pantā.

 

6.pants. Atbildīgā iestāde par informācijas sniegšanu Konvencijas 18.panta sestajā daļā minētajos gadījumos ir Vides ministrija.

 

7.pants. Atbildīgā iestāde par informācijas sniegšanu Konvencijas 19.pantā minētajos gadījumos ir Tieslietu ministrija.

 

8.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

9.pants. Konvencija stājas spēkā tās 25.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

10.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _________________.